ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dreamily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dreamily*, -dreamily-

dreamily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dreamily (adv.) อย่างเพ้อฝัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mm, dreamily doodling "Mrs. Leonard Hofstadter"ฝันหวานว่าเป็นคุณนาย ฮอฟสเต็ดเตอร์
Ah! [clamour slows, voices echo dreamily] [echoing]:อ๊าา! เคลียร์พื้นที่นี้,

dreamily ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dreamily
Back to top