ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

doubtfully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *doubtfully*, -doubtfully-

doubtfully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
doubtfully (adv.) อย่างสงสัย See also: อย่างไม่แน่ใจ, อย่างคลางแคลงใจ Syn. dubiously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า doubtfully
Back to top