ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dizziness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dizziness*, -dizziness-

dizziness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dizziness (n.) เวียนศีรษะ See also: มึนศีรษะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dizziness; giddinessอาการเวียนศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dizzinessอาการเวียนหัว,เวียนศีรษะ,หน้ามืด,อาการวิงเวียน,เวียนหัว [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's dizziness caused by neuroglycopenia, Mama.สาเหตุแห่งอาการประชวร คิดว่าเกิดจาก neuro-glycopenia
A sudden fit could create enough dizziness to cause a momentary collapse.หากมันเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ก็สามารถทำให้วิงเวียน จนถึงขั้นหมดสติได้ครับ
My husband experienced some pain and dizziness this morning.- แน่นอน สามีดิฉันเกิดเจ็บป่วยจนเข้าโรงพยาบาล เมื่อเช้านี้
Headaches? Dizziness?ปวดหัว วิงเวียนศีรษะ
Now several weeks back, his doctors recorded that Carl was experiencing frequent nauseous, discomfort while urinating, dizziness.หลายสัปดาห์ก่อน หมอของเขา บันทึกว่าคาร์ล มีอาการคลื่นไส้บ่อยๆ รู้สึกปัสสาวะติดขัด วิงเวียน_BAR_
Initial symptoms include nausea, dizziness,อาการเริ่มต้นที่ประกอบด้วยอาการคลื่นไส่ วิงเวียน
MAN: Dizziness?มีอาการหน้า มืด เวียนศีรษะไหม?
It causes, droziness, dizziness, disorientation and memory loss.มีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการวิงเวียนศรีษะ \ มึนงง และสูญเสียความทรงจำ
Confusion, dizziness, nausea.รู้สึกสับสน วิงเวียน คลื่นไส้
Headaches, dizziness, memory loss,ปวดหัว ตาลาย สูญเสียความทรงจำ
Any fever, any dizziness?มีไข้ หรือมึนหัวรึเปล่า
You have any history of headaches, dizziness, blurred vision?คุณมีประวัติการปวดศีรษะ, เวียนหัว หรือมองเห็นภาพเบลอบ้างมั้ย?

dizziness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眩晕[xuàn yūn, ㄒㄩㄢˋ ㄩㄣ, 眩晕 / 眩暈] vertigo; dizziness; fainting; feeling of swaying, head spinning, lack of balance or floating (e.g. from a stroke)

dizziness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
湯中り;湯あたり[ゆあたり, yuatari] (n,vs) dizziness caused by prolonged hot bath
立ちくらみ;立ち眩み;立ち暗み;立暗み;立ち眩[たちくらみ, tachikurami] (n) dizziness (from standing up too fast); orthostatic syncope; lightheadedness; vertigo
起立性低血圧[きりつせいていけつあつ, kiritsuseiteiketsuatsu] (n) orthostatic hypotension; dizziness experienced when standing up
くらくら[, kurakura] (adv,n,vs) (on-mim) dizziness; giddiness
上気[じょうき, jouki] (n,vs) dizziness; rush of blood to the head
目眩(P);眩暈;目まい;目眩い(io)[めまい(P);げんうん(眩暈), memai (P); gen'un ( gen'un )] (n,vs,adj-no) dizziness; giddiness; vertigo; (P)

dizziness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โรคเวียนศีรษะ[n. exp.] (rōk wīen sī) EN: vertigo ; dizziness FR: vertige [m] ; vertiges [mpl]
เวียนศีรษะ[X] (wīen sīsa) EN: vertigo ; dizziness FR:
เวียนศีรษะบ้านหมุน[X] (wīen sīsa b) EN: vertigo ; dizziness FR: vertige [m] ; vertiges [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dizziness
Back to top