ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

diverting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *diverting*, -diverting-

diverting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
diverting (adj.) ซึ่งทำให้เพลิดเพลิน Syn. entertaining, amusing, enjoyable
diverting (adj.) ที่ทำให้หันเห See also: ที่ชักจูงใจ
divertingly (adv.) อย่างเพลิดเพลิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We go inside, we cause mass hysteria Rebecca I'm telling you, mass hysteria, thus diverting the security guards.พวกเราเข้ากันได้ เพราะเราบ้าเหมือนกัน ฉันกำลังบอกเธอนะ ฉันบ้า - เพราะงี้พวกเราถึงได้สนุกกับการปกป้อง
A helicopter careening out of control, headed toward certain tragedy when all of a sudden, a mystery man, a hero, saves the day incredibly diverting the helicopter from destroying innocent people and miraculously rescuing Carol Ferris.ฮ. ที่เสียการควบคุมกำลังจะพุ่งชน และทันใดนั้นชายลึกลับปรากฎตัว ฮีโร่กู้วิกฤต
No. We're diverting all traffic. Official vehicles only.เปล่า เรากำลังเบี่ยงการจราจรทั้งหมด ให้เฉพาะรถทางการเท่านั้น
Must be diverting power from another source.ต้องมีการโอนพลังงานมาจากที่อื่นแน่
Absolutely, I find the country very diverting. Don't you agree, Darcy?แน่นอนครับ ผมว่าชนบทมีความหลากหลาย นายเห็นด้วยมั้ย ดาร์ซี่
London is so diverting. It's true.ลอนดอน มีแต่ความหลากหลายจริงๆ

diverting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สนุก[adj.] (sanuk) EN: pleasant ; funny ; fun ; entertaining ; amusing ; vivacious ; diverting ; enjoyable; FR: plaisant ; agréable ; amusant ; réjouissant ; divertissant ; distrayant ; drôle
ออกนอกเรื่อง[adv.] (øk nøk reūa) EN: divergently ; divertingly ; irrelevant FR: hors de propos

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า diverting
Back to top