ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dither

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dither*, -dither-

dither ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dither (vi.) ลังเล See also: อึกอัก, ละล้าละลัง, ชักช้า Syn. shilly-shally, vacillate
dither (vi.) ลังเลใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ตัดสินใจไม่ได้ Syn. oscillate, vacillate Ops. decide
dither (vi.) รวนเร (ความคิดหรือการกระทำ) See also: เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา, เหลอะแหละ, ทำตัวไม่อยู่กับร่องกับรอย Syn. vacillate, waver
English-Thai: HOPE Dictionary
dither(ดิธ'เธอะ) n. การสั่น,การสั่นสะเทือน,ความตื่นเต้น,ความกลัว. vi. สั่น,สั่นสะเทือน
ditheringการรวมจุดสีหมายถึง การใช้จุดสีอื่นแทนสีบางสีที่จอภาพไม่สามารถแสดงได้ เช่น ใช้จุดสีขาวและดำผสมกันแทนสีเทาอ่อน/แก่ หรือใช้จุดสีขาวและแดงแทนสีชมพู และอาจจะใช้ประโยชน์ในการทำเส้นโค้งให้ดูเรียบขึ้น (มีส่วนที่เห็นเป็นรอยหยัก ๆ ลดลงได้)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And he got real impatient with all the dithering.แต่ท่านไม่ใจเย็นกับพวกที่ยังไม่รู้จะว่าอย่างไร
In quite a dither.ที่มีอาการสั่นๆ มาแล้วสิน่ะ
He was dithering. "He was the third one from the right.ไม่ได้เรื่องเลย เค้าให้การวกวน
You guys should just trust me and stop dithering.พวกนายแค่เชื่อใจฉันและเลิกตื่นเต้นได้แล้ว

dither ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディザ[, deiza] (n) {comp} dither
ディザ法[ディザほう, deiza hou] (n) {comp} dither method
誤差拡散法[ごさかくさんほう, gosakakusanhou] (n) {comp} random dither
おろおろ(P);オロオロ[, orooro (P); orooro] (adv,adv-to,vs) (on-mim) nervous; flustered; in a dither; all shook up; (P)
ディザリング[, deizaringu] (n) {comp} dithering
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ディザリング[でいざりんぐ, deizaringu] dithering

dither ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลังเล[v.] (langlē) EN: hesitate ; waver ; be uncertain ; dither ; be reluctant ; demur FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
สองจิตสองใจ[v.] (søngjit-søn) EN: be in two minds; hesitate ; vacillate ; waver ; dither ; hum and haw FR: être indécis

dither ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufregung {f} | in Aufregung versetzendither | to throw into a dither; be all of a dither; be in a dither
Dithering {n} [comp.]dithering

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dither
Back to top