ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

displacement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *displacement*, -displacement-

displacement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
displacement (n.) การบังคับให้คนออกไปจากที่ที่อยู่ See also: การย้ายออก, การเคลื่อนออก, การไล่ออก, การขับไล่ Syn. transfer, move, shift, migration
English-Thai: Nontri Dictionary
displacement(n) การย้ายที่,การกำจัด,การปลดออก,การไล่ออก,การแทนที่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
displacement of populationการย้ายประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Displacementการย้ายที่,การเคลื่อนหลุด,การกระจัดกระจาย,การเคลื่อนหลุด,กระดูกหักที่เคลื่อนจากที่,การไล่ที่,การเคลื่อนที่,การเคลื่อนตำแหน่ง,การไล่ที่,การขจัด [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Katherine Brewster had me reactivated and sent through the time displacement field.คำสั่งจากเธอเหรอ? แคทเธอรีน บรูวสเตอร์ เป็นคนโปรแกรมใหม่ และส่งผมย้อนกลับมาที่นี่
Meet the time displacement laser... my crowning achievement in a lifetime of evil.เลเซอร์เข้าที่... การประสบความสำเร็จที่ใหญ่ลหวง ในชีวิตที่ชั่วร้ายของฉัน
It's called Earth Crust Displacement Theory.มันเรียกว่า ทฤษฎีการ เคลื่อนตัวของเปลือกโลก
Captain Speedy falling off the cliff, explaining velocity is the rate of change of displacement with time.กัปตันสปีดดี้พลัดตกจากหน้าผา อธิบายได้ดี ถึงอัตราความไว ได้เลยเชียว ถึงความเปลี่ยนแปลง ในช่วงเสี้ยวเวลา
It's said that Archimedes, the ancient Greek mathematician, discovered the principle of displacement while taking a bath.มีเรื่องเล่าว่าอาร์คีมิดีส นักคณิตศาสตร์ของกรีกโบราณ ค้นพบกฏว่าด้วยการแทนที่
Time displacement leaves a molecular signature.การเคลื่อนย้ายผ่านมิติเวลา จะมีโมเลกุลตกค้าง
You have them surrounding your islands, transmitting displacement data.เรามีทุ่นอยู่รอบเกาะ คอยส่งสัญญาณข้อมูลการแทนที่
Fracture and displacement of the C-2, and injuries of the C-4 and C-5.รอยแตกและการเคลื่อนที่ของกระดูกC2 และการบาดเจ็บที่ C-4และC-5
See, the high rate of speed at which a bullet enters the body causes displacement in the liquids surrounding it.เมื่อกระสุนเข้าสู่ร่างกาย ด้วยความเร็วสูง เป็นเหตุทำให้ของเหลวรอบๆ มันมีเปลี่ยนแปลง
On any given day, I analyze the manometer levels for air displacement friction and velocity.ในวันใดก็ตามที่ฉันวิเคราะห์ ระดับมะโนมีเตอร์ สำหรับแรงเสียดทานการ เคลื่อนที่ของอากาศและความเร็ว
Displacement - a way to determine volume, and thus a way to determine density.การแทนที่ เป็นวิธีหาปริมาตร ดังนั้น จึงสามารถหาความหนาแน่น
In 1958, Professor Charles Hapgood named it Earth Crust Displacement.ในปี 1958 ศาสตราจารย์ ชารล์ แฮปกู๊ด ตั้งชื่อให้มันว่า "การเปลี่ยนผันของเปลือกโลก"

displacement ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
错位[cuò wèi, ㄘㄨㄛˋ ㄨㄟˋ, 错位 / 錯位] to misplace; displacement (e.g. of broken bones); out of alignment; faulty contact; erroneous judgment; inversion (medical, e.g. breach delivery)
位移[wèi yí, ㄨㄟˋ ㄧˊ, 位移] displacement (vector)

displacement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスプレースメント[, deisupure-sumento] (n) displacement
変位[へんい, hen'i] (n,vs) change of position; displacement
変位制御[へんいせいぎょ, hen'iseigyo] (n) displacement controlled
変位電流[へんいでんりゅう, hen'idenryuu] (n) displacement current
平行移動[へいこういどう, heikouidou] (n,vs) translation; shift; parallel displacement
排気量[はいきりょう, haikiryou] (n) (engine) displacement
排水量[はいすいりょう, haisuiryou] (n) displacement (of a ship)
転移性[てんいせい, ten'isei] (n) displacement
逆輸入車[ぎゃくゆにゅうしゃ, gyakuyunyuusha] (n) reverse-imported vehicle (esp. high-displacement motorcycles meant for sale outside Japan)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
変位[へんい, hen'i] displacement

displacement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขนาดเครื่องยนต์[n. exp.] (khanāt khre) EN: engine displacement FR: cylindrée [f]
ความจุเครื่องยนต์[n. exp.] (khwām ju kh) EN: engine displacement FR: cylindrée [f]
ปริมาตกระบอกสูบ[n. exp.] (parimāt kra) EN: engine displacement FR: cylindrée [f]
ระวางขับน้ำ[n. exp.] (rawāng khap) EN: displacement ; tonnage FR:

displacement ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address
Messweg {m}measured displacement
Phasenverschiebung {f}phase displacement; displacement of phase; phase lag; phase shift
Druckpumpe {f}positive displacement pump
Distanzadresse {f} [comp.]displacement address
Verdränger {m}displacement hull
Verrückung {f} | Prinzip der virtuellen Verrückungendisplacement | principle of virtual displacements
Verschiebeweg {m}displacement path
Verschiebungssatz {m}displacement law

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า displacement
Back to top