ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dieresis

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dieresis*, -dieresis-

dieresis ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dieresis (n.) เครื่องหมาย ที่ใส่เหนือสระตัวที่สอง เพื่อแสดงว่า ออกเสียงแยกจากสระตัวแรก

dieresis ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diärese {f}diaeresis; dieresis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dieresis
Back to top