ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dermatologist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dermatologist*, -dermatologist-

dermatologist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dermatologist (n.) หมอโรคผิวหนัง See also: ผู้เชี่ยวชาญทางโรคผิวหนัง Syn. dermatologist, hematologist
English-Thai: HOPE Dictionary
dermatologist(เดอมะทอล'ละจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญโรคผิวหนัง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dermatologistแพทย์โรตผิวหนัง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My uncle is his dermatologist and Stan's doing him a favor.ลุงฉันเป็นแพทย์ผิวหนังเขา\ สแตนก็เลยมาให้หนะ
Pulling all-nighters so that I can be a dermatologist seems beside the point now.ไปร่วมวงเหล้า เพื่อจะได้เป็นแพทย์เต็มตัว ไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกแล้ว
I'll have Dorota find a dermatologist with some Juvederm, stat.ไม่เลย ฉันจะให้โดโรต้าไปหาแพทย์ผิวหนัง ที่เชี่ยวชาญด้านการทำผิวให้กลับเป็นสาวแรกแย้ม
I mean, after my dermatologist said it wasn't malignant.ผมหมายถึงหลังจากหมอโรคผิวหนังของผม บอกว่ามันไม่เป็นอันตราย
Like, he's not a dermatologist. He's a skin stylist.เขาไม่ใช่แพทย์ผิวหนัง แต่เป็นศิลปินรักษาผิว
Everyone notices my $3,000 suit, my skin and hair cared for by a dermatologist, and even my latest cell phone model.ทุกๆคนสนใจ สูทราคา$3,000 ของฉัน การดูแลเอาใจใส่ของหมอ ต่อผิวแลผมของฉัน หรือแม้แต่ มือถือรุ่นล่าสุดของฉัน
They're dermatologists.พวกเขาเป็นหมอผิวหนัง
All day long. You all want to be dermatologists?ทั้งวันเลย นี่พวกเธออยากเป็นหมอ "เดอมา" หรอ(หมอผิวหนัง)
Dermatologists apply lotion for a living.หมอเดอมา ทาโลชั้นเป็นอาชีพ
1999, he publishes an article in a magazine called American Dermatologist.ผลงานได้รับการชื่นชม ทั้งที่เขาทำมันโดยลำพัง ปี 1999 บทความเขาถูกตีพิมพ์ลงในนิตยสาร การแพทย์ด้านผิวหนังแห่งอเมริกา
Dr. Ron Haxon, dermatologist.Haxon Ron ดร.โรคผิวหนัง
A dermatologist.หมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง

dermatologist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
皮膚科医[ひふかい, hifukai] (n) dermatologist

dermatologist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางผิวหนัง[n. exp.] (phaēt phūch) EN: dermatologist FR: dermatologue [m] ; dermato [m] (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dermatologist
Back to top