ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deranged

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deranged*, -deranged-

deranged ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deranged (adj.) ควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะป่วยทางจิต Syn. crazy, demented
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deranged drainage patternแบบรูปทางน้ำสับสน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A society gradually takes form, sculpted by terror and fear, but less deranged than that of the SS and its slogans:รูปแบบสังคมเริ่มก่อตัวขึ้น จากความหวาดหวั่นและความกลัว ที่น่ารำคาญน้อยกว่านั้น ก็พวกคำขวัญของที่นี่
As the authenticity of this document cannot be verified it could be an elaborate forgery created by the terrorist as easily as it could be the deranged fantasy of a former party member who resigned for psychological reasons.ข้อเท็จจริงในเอกสารนี้ ไม่สามารถพิสูจน์ได้... ...มันอาจจะถูกปลอมแปลงขึ้นมา อย่างแนบเนียนโดยผู้ก่อการร้าย... ...มันอาจจะเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ ของอดีตสมาชิกพรรคบางคน...
Meanwhile, she has to listen to Dad tell her these deranged stories about a rabid wolf or a cannibalistic old lady.Meanwhile,she has to listen to dad tell her deranged stories about a rabid wolf or a cannibalistic old lady.
Obviously, he's a very deranged young mind that can do this to his pets.เห็นได้ชัดว่า จิตใจเขากำลังสับสนมาก ๆ เขาเลยไปลงกับสัตว์
A Whistler knockoff... to a group of deranged children as another Madonna and child watch from the background.ให้พวกเด็กเพี้ยนๆฟัง และจากที่มาดอนน่าและเด็กคนนึง มองมาจากด้านหลัง
Aw, deranged from exhaustion.ในที่สุดแกก็ตามมาจนได้นะ
The man is a deranged sociopath.คนๆนี้วิกลจริตไปแล้ว
Risking her marriage, her job, and her cat's well-being, she has signed on for a deranged assignment.เสี่ยงต่อคู่สมรส งาน และความเป็นอยู่ที่ดีของแมวเธอ สมัครเข้ารับภาระกิจยุ่งขิงนี้
A deranged serial killer with super powers.ฆาตรกรต่อเนื่องโรคจิต ที่มีพลังมหาศาล
Within a year, there were fires on the ridges... and deranged chanting.ภายในหนึ่งปี เกิดไฟไหม้ขึ้น และการสวดมนต์ภาวนาอย่างบ้าคลั่ง
That you're not some deranged stalker.ว่าคุณไม่ใช่พวกโรคจิตน่ะ
He had this really deranged look.เขามีสีหน้าที่ฟั่นเฟือนสุดๆ

deranged ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้าคลั่ง[adj.] (bā khlang) EN: insane ; mad ; crazy ; demented ; deranged FR: déchaîné ; hors de soi ; enragé
คลุ้มคลั่ง[adj.] (khlumkhlang) EN: deranged ; mad , crazy ; demented FR:
เพ้อคลั่ง[adj.] (phoē khlang) EN: delirious ; deranged ; unhinged FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deranged
Back to top