ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

delirious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *delirious*, -delirious-

delirious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
delirious (adj.) คลุ้มคลั่ง See also: ขาดสติ, เพ้อเจ้อ, ควบคุมอารมณ์ไม่ได้, ตื่นเต้นสุดขีด Syn. frantic, feverish, hystorical
delirious (adj.) เพ้อเพราะพิษไข้ (ทางการแพทย์)
English-Thai: HOPE Dictionary
delirious(ดิเลอ'เรียส) adj. เพ้อ,พูดเพ้อ,คุ้มคลั่ง, See also: deliriousness n. ดูdelirious
English-Thai: Nontri Dictionary
delirious(adj) เพ้อ,คลั่ง,คุ้มคลั่ง,บ้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเพ้อ (n.) deliriousness See also: delirium, raving
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The fever... You've been delirious more often than not.ผมไม่คิดว่าคุณรู้กับสิ่งที่ผมกำลังถาม
Somehow that night he has to lose buddies and on top of it all the comanches they went and took the horses, so he was starving, delirious and crawles up into this mud like the group of trees out there in the middle of nowhere just sticking up in this oceaอย่างไรก็ตามคืนนั้นเขาต้องสูญเสียคู่หู และนอกเหนือจากนั้น เผ่าอินเดียแดง ไปจับม้า แต่
Found after three days, delirious and unconscious.พบหลังจากนั้นสามวัน คลุ้มคลั่งและไม่รู้สึกตัว
Delirious from nearly drowning, I saw it.ผมเห็นมัน อารมณ์คุ้มคลั่งของคนใกล้ตาย
You're looking at me. No, not by me, and not by the dying or the delirious.ไม่ ไม่ใช่ฉัน และไม่ใช่ / มองผ่านสายตาคนตายหรือคนขาดสติ
That's from the 'Delirious' tour, right?ไฟล์อิงไฟฟ์ รุ่นปี 58
Sure you weren't delirious?แน่ใจนะว่าไม่ได้เพอเพราะพิษใข้
Now I know you're delirious.ฉันรู้แล้วว่าคุณเพ้อ
I-i bet he's pretty delirious.ชั้นบอกได้เลยว่าเขาต้องพูดอะไรเพ้อเจอแน่ๆ
But, sire! No. He's delirious.แต่ว่าฝ่าบาท มันเพ้อเจ้อ มันจะพูดเกี่ยวกับ...
Yeah, she's drowning in her own lungs, and she's delirious.ใช่เธอถ่วงน้ำ ปอดตัวเอง และก็คลุ้มคลั่ง
The pain makes you delirious.ความเจ็บปวดทำให้คุณเพ้อ

delirious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梦呓[mèng yì, ㄇㄥˋ ㄧˋ, 梦呓 / 夢囈] talking in one's sleep; delirious ravings; nonsense; sheer fantasy

delirious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
浮かされる[うかされる, ukasareru] (v1,vi) to be carried away; to be delirious; to lapse into delirium

delirious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลั่ง[adj.] (khlang) EN: madden ; mad ; insane ; crazy ; maniac ; wild ; frantic ; delirious FR: frénétique ; en délire ; fou ; dingue ; délirant
เพ้อคลั่ง[adj.] (phoē khlang) EN: delirious ; deranged ; unhinged FR:
พูดเพ้อ[v. exp.] (phūt phoē) EN: rave ; be delirious FR:
ประเพ้อ[v.] (praphoē) EN: be delirious FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า delirious
Back to top