ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

decant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *decant*, -decant-

decant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
decant (vt.) ริน See also: เท (ของเหลว) Syn. pour off, draft
decanter (n.) ขวดชนิดหนึ่งใช้ใส่น้ำดื่มหรือไวน์เพื่อเสิร์ฟที่โต๊ะอาหาร
decanter (n.) กระปุกเล็กๆ สำหรับใส่เครื่องปรุงจำพวก เกลือ พริกไทย เป็นต้น Syn. bottle
English-Thai: HOPE Dictionary
decanter(ดิแคน'เทอะ) n. ขวดที่ใช้เทของออก,ขวดที่ใช้บริการเหล้ามักเป็นขวดที่มีคอเล็ก
English-Thai: Nontri Dictionary
decanter(n) คนโท,ขวดเหล้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Would you like to decant the cream soda?คุณอยากจะค่อยๆรินครีมโซดาไหม?
They're decanting.เฮ้พวกเขากำลังค่อยๆริน
Olivier, please remove the... the liquor decanter from in front of my husband.โอลิเวีย ช่วย เอ่อ ... รินเหล้าให้ไกลจากตรงหน้าสามีฉันหน่อยได้มั้ย
She took the vase in one hand, along with the whiskey tumbler in the other went across the room to the decanter of whiskey let the flowers get too close to her nose.เธอถือแจกันไว้ในมือข้างหนึ่ง และแก้ววิสกี้ในมืออีกข้าง.. ..แล้วเดินข้ามห้องไปยังที่วางเหล้า และเผลอเอาดอกไม้เข้าใกล้จมูก
You used to help yourself to the decanterนายเคยช่วยตัวเองเอาขวดเหล้ามา
It'll take us a few hours to get them decanted, but you guys can take them out tomorrow.มันใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเตรียมตัว แต่มันจะพร้อมในวันพรุ่งนี้
If you won't drink... this decanter of the finest scotch that money can buy, right now.ถ้าคุณยอมดื่ม... เหล้าสก็อตช์ขวดนี้ ดีที่สุดที่เงินสามารถซื้อได้ ตอนนี้
The glass of wine or the whole damn decanter.ไวน์ในแก้วหรือเหล้าทั้งขวด
I'll have Detective Carter examine the decanter for prints.ผมจะให้นักสืบคาร์เตอร์ทำ ตรวจหาร่องรอยรอบๆปากขวดด้วย
Got a partial print off the decanter, sent it through AFIS.ได้เรื่องล่ะ ส่งผ่าน AFIS
Campbell's prints were on the decanter of scotch.มีร่องรอยของแคมเบลบริเวณรอบปากขวดสกอตต์
Gentlemen, I am thankful to say that it's been 17 years... since we last had occasion to use this decanter.ท่านทั้งหลาย ผมรู้สึกขอบคุณ ถึงเวลา 17 ปีมาแล้ว... ที่เรามีโอกาสได้ใช้ขวดใหม่นี้

decant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淘选[táo xuǎn, ㄊㄠˊ ㄒㄩㄢˇ, 淘选 / 淘選] to decant; to strain off

decant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デカンタ[, dekanta] (n) decanter
デカンター[, dekanta-] (n) decanter
デカンタージュ;デキャンタージュ[, dekanta-ju ; dekyanta-ju] (n) decanting (of wine, etc.) (fre
デカンテーション[, dekante-shon] (n) (See デカンタージュ) decantation
傾瀉[けいしゃ, keisha] (n,vs) decanting
瓶子[へいじ;へいし, heiji ; heishi] (n) earthenware pot (used as a decanter); jar; jug
銚子[ちょうし, choushi] (n) (sake) decanter; (P)

decant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ริน[v.] (rin) EN: pour ; decant FR: décanter ; verser lentement
การริน[n.] (kān rin) EN: decantation FR: décantation [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า decant
Back to top