ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

de jure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *de jure*, -de jure-

de jure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
de jure (adj.) ตามกฎหมาย See also: โดยกฎหมาย Syn. legal
de jure (adv.) ตามกฎหมาย See also: โดยกฎหมาย Syn. legally
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
de jure (L.)โดยนิตินัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
de jureโดยนิตินัย [การทูต]

de jure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยนิตินัย[adv.] (dōi nitinai) EN: legally ; de jure ; by right FR:
นิตินัย[adv.] (nitinai) EN: legally ; by law ; de jure FR: légalement ; juridiquement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า de jure
Back to top