ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cruiser

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cruiser*, -cruiser-

cruiser ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cruiser (n.) คนที่เดินทางท่องเที่ยว
cruiser (n.) รถลาดตระเวน
English-Thai: HOPE Dictionary
cruiser(ครู'เซอะ) n. เรือลาดตระเวณ,เรือนำเที่ยว,คนที่เดินทางไปเรื่อย
English-Thai: Nontri Dictionary
cruiser(n) เรือประพาส,เรือท่องเที่ยว,เรือนำเที่ยว,เรือลาดตระเวน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And there's-The statie's police cruiser is in my uncle's garage.ดันมีรถตำรวจ อยู่ในโรงรถลุงผม
We just heard from lieutenant wetherly that the cruiser was nuked, but there are no signs of bodies inside.พวกเราเพิ่งทราบจากผู้หมวดเวเธอลี่ ว่ารถคันนั้นถูกระเบิด แต่ไม่มีศพอยู่ด้านใน
Look, my Land Cruiser can hold eight people.รถผมสามารถบรรทุกคน ได้ 8 คน
Our cruiser must be back.ยานของเราคงกลับมาแล้ว
Maybe you can relay a signal through the cruiser that just dropped me off.พวกท่านน่าจะพอส่งสัญญาณ จากยานที่เพิ่งมาส่งข้าได้นะ
That is one big, cruiser crusher.นั่นมัน ยาน cruiser crusher
I'm being pulled inside the droid cruiser by a tractor beam.ข้าถูกดึงเข้าไปในยานดรอยด์ ด้วยลำแสงลากจูง
Jedi cruiser Tranquility, this is General Luminara Unduli requesting permission to land.ยานลาดตระเวนเจได ทรานคิวลิตี้, นี่คือนายพลลูมินารา อันดูลี ต้องการขออนุญาตลงจอด
Sir, there's a Jedi cruiser attacking.ท่านครับ ยานของพวกเจไดโจมตีเราครับ
Concentrate all fire on the cruiser on the left.ระดมการยิงทั้งหมดบนยานไปที่ด้านซ้าย
Whoever's commanding that cruiser is a bold one.ใครก็ตามที่เป็นคนบัญชาการยานนั่น จะต้องอาจหาญมาก
And tell the 2 uniforms in the cruiser to stop pissing in the bushes....เอ็มมา ชาร์ลอตต์ เครเว็น ใช่ไหม ?

cruiser ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巡洋舰[xún yáng jiàn, ㄒㄩㄣˊ ㄧㄤˊ ㄐㄧㄢˋ, 巡洋舰 / 巡洋艦] cruiser (warship); battle cruiser

cruiser ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クルーザー[, kuru-za-] (n) cruiser (i.e. warship or cabin cruiser); (P)
ランクル[, rankuru] (n) (abbr) (Toyota) Land Cruiser
乙巡[おつじゅん, otsujun] (n) second-class cruiser
仮装巡洋艦[かそうじゅんようかん, kasoujunyoukan] (n) merchant cruiser
巡洋艦[じゅんようかん, junyoukan] (n) cruiser
巡航船[じゅんこうせん, junkousen] (n) cruiser
甲巡[こうじゅん, koujun] (n) armored cruiser; armoured cruiser
仮装[かそう, kasou] (n,vs,adj-no) (1) costume; fancy dress; masquerade; disguise; (2) converted (cruiser); (P)

cruiser ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผีเสื้อตาลหางแหลม(ธรรมดา)[n. exp.] (phīseūa tān) EN: Common Cruiser ; Cruiser FR:
เรือลาดตระเวน[n.] (reūalāttraw) EN: cruiser FR: vaisseau de croisière [m] ; croiseur [m]
รถตำรวจ[n. exp.] (rot tamrūat) EN: police car ; police cruiser ; black and white (pop.) (Am.) FR: véhicule de police [m] ; voiture de police [f]

cruiser ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlachtkreuzer {m}battle cruiser
Straßenkreuzer {m}road cruiser
Halbschwergewicht {n} [sport]cruiser weight [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cruiser
Back to top