ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

counteraction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *counteraction*, -counteraction-

counteraction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
counteraction (n.) การทำให้ผลกระทบน้อยลง

counteraction ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
解毒[げどく, gedoku] (n,vs,adj-no) counteraction
反訴[はんそ, hanso] (n,vs) counteraction; counterclaim

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า counteraction
Back to top