ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cosmopolite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cosmopolite*, -cosmopolite-

cosmopolite ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cosmopolite (n.) บุคคลซึ่งเดินทางไปทั่วโลก Syn. cosmopolitan
English-Thai: HOPE Dictionary
cosmopolite(คอซมอพ'พะไลทฺ) n., See also: cosmopolitism n.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cosmopolite; cosmopolitan organismอินทรีย์แพร่ทั่วโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cosmopolite
Back to top