ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cork

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cork*, -cork-

cork ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cork (n.) จุกไม้ก๊อก
cork (vt.) บังคับความรู้สึก
cork (vt.) ปิดด้วยจุกไม้ก๊อก See also: อุดด้วยจุกไม้ก๊อก
cork (n.) เปลือกนอกของต้นโอ๊ค
cork (n.) ลูกลอย Syn. bob, bobber, bobfloat
cork up (phrv.) ปิดจุก
cork up (phrv.) ปิดกั้นความรู้สึก (คำไม่เป็นทางการ) See also: เก็บความรู้สึก
corkage (n.) ค่าบริการในการเสิร์ฟไวน์
corked (adj.) ที่ปิดหรืออุดแน่น Syn. sealed
corker (n.) เครื่องปิดจุกก๊อก
corker (sl.) คนหรือสิ่งที่ดีเยี่ยม
corking (sl.) สุดยอด See also: ดีเยี่ยมยอด
corkscrew (vi.) เคลื่อนที่หมุนรอบ
corkscrew (vt.) ม้วนเป็นเกลียว
corkscrew (n.) สว่านเปิดจุกขวด Syn. bottle screw
corky (adj.) ที่ทำจากไม้ก๊อก
English-Thai: HOPE Dictionary
cork(คอร์ค) n. ไม้ก๊อก,จุกไม้ก๊อก,สิ่งที่ทำด้วยไม้ก๊อก,เนื้อเยื่อเปลือกนอกของพืช vt. จุก,อุด,ใส่ด้วยไม้ก๊อก,ใส่จุก
corkage(คอ'คิจ) n. ค่าเปิดขวด
corker(คอค'เคอะ) n. ผู้อุดจุกขวด,สิ่งที่อุดจุกขวด,คนที่มีความสามารถอย่างน่าทึ่ง
corking(คอค'คิง) adj. ดีเลิศ. adv. มาก
corkscrew(คอค'สครู) n. สว่านเปิดจุกขวด vt.,vi. ควงสว่าน,เคลื่อนวกเวียน,ไขเอาความลับออกมา, Syn. spiral
English-Thai: Nontri Dictionary
cork(n) จุกไม้ก๊อก,ไม้ก๊อก
corkscrew(n) ที่เปิดจุก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cork cambiumคอร์กแคมเบียม [มีความหมายเหมือนกับ phellogen] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
cork cambiumคอร์กแคมเบียม, กลุ่มเซลล์ในลำต้นพืชที่ มีการแบ่งเซลล์อยู่ตลอดเวลาเรียงตัวอยู่ 2 บริเวณ คือ อยู่ในชั้นของเปลือกไม้  ทำให้เปลือกไม้หนาขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now the stern section kind of bobs there like a cork for a couple of minutes... floods, and finally goes under about 2:20 a. m... two hours and 40 minutes after the collision.ส่วนท้าย ลอยเหมือนจุกขวดอยู่ 2-3 นาที น้ำท่วมมิดลำเวลา 2.20 นาฬิกา 2 ชั่วโมง 40 นาที หลังจากชนน้ำแข็ง
It was like letting the cork out of a bottle.มันคล้ายกับการปล่อยให้จุกคอร์กหลุดออกจากขวด
Jam a cork in it, Lester.อัดที่เปิดลงไป เลสเตอร์
With the thousands of shippinaicontners coming through cork harbor every day, you just happen to be having tea in the onewe were sent to rob.ในตู้สินค้าจำนวนนับพันๆ ที่เข้าออกท่าเรือคอร์กทุกๆ วัน แกบังเอิญจะต้องมานั่งจิบน้ำชา ในตู้ที่เราส่งไปปล้นพอดี
He had a favorite spot out in the pasture under a cork tree.ที่ที่โปรดปรานของเขาไม่ใช่ในทุ่งหญ้า แ่ต่เป็นใต้ต้นคอร์ก
You ain't seen your son in over 30 years, and you can't cork it for one night?แกไม่ได้เจอลูกชายมา 30 กว่าปี หยุดเปิดขวดสักคืนไม่ได้เหรอไง
Was that you trying to cork a younger vintage?นั่นคุณก็่คงจะพยายาม\ ที่จะปิดจุกก๊อกขวดไวน์ใช่หรือเปล่า?
Did the-- did the cork hit me?พระเจ้าช่วย เธอตายแล้ว
I just thought I saw some cork in the bottle.ผมคิดว่าผมเห็นเศษไม้ก๊อก ในขวดนะ
Hey, you really knocked the cork out of her pie hole.มันดูไร้สาระแต่เขาคิดว่า มันเป็นได้
Then why don't you try sticking a cork in it'?แล้วทำไมคุณไม่ลองติดก๊อกในนั้น '?
Right now the bullet is the cork in a bottle.ตอนนี้กระสุนก็เป็นเหมือนจุกก็อกปิดขวด

cork ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贝利卡登[Bèi lì kǎ dēng, ㄅㄟˋ ㄌㄧˋ ㄎㄚˇ ㄉㄥ, 贝利卡登 / 貝利卡登] Ballycotton (Irish: Baile Choitín), village near Cork; Ballycotton, music band
塞子[sāi zi, ㄙㄞ ㄗ˙, 塞子] cork; plug
科克[kē kè, ㄎㄜ ㄎㄜˋ, 科克] cork
软木塞[ruǎn mù sāi, ㄖㄨㄢˇ ㄇㄨˋ ㄙㄞ, 软木塞 / 軟木塞] cork

cork ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コルク(P);キルク[, koruku (P); kiruku] (n) cork (dut
コルク形成層[コルクけいせいそう, koruku keiseisou] (n) cork cambium
コルク樫[コルクがし, koruku gashi] (n) cork oak
コルク組織[コルクそしき, koruku soshiki] (n) cork tissue; phellem
コロップ[, koroppu] (n) cork (dut
黄蘗;黄檗;黄膚;黄柏[きはだ;きわだ;キハダ, kihada ; kiwada ; kihada] (n) (uk) Amur cork tree (Phellodendron amurense)
コークスクリュー[, ko-kusukuryu-] (n) corkscrew; (P)
コルク抜き[コルクぬき, koruku nuki] (n) corkscrew
コロップ抜き[コロップぬき, koroppu nuki] (n) (obsc) (See コルク抜き) corkscrew
ワインオープナー;ワイン・オープナー[, wain'o-puna-; wain . o-puna-] (n) wine opener; corkscrew
口抜き[くちぬき, kuchinuki] (n) corkscrew
右螺子の法則[みぎねじのほうそく, miginejinohousoku] (n) corkscrew rule
[せん, sen] (n) stopper; cork; stopcock; (P)
栓抜き(P);栓抜[せんぬき, sennuki] (n) bottle opener; corkscrew; (P)
黄蘗色[きはだいろ, kihadairo] (n) (See 黄蘗) bright yellow (the color of amur corktree bark)

cork ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝาจีบ[n. exp.] (fā jīp) EN: crown cork FR: capsule [f]
จุก[n.] (juk) EN: plug ; stopper ; cork FR: bouchon [m] ; bonde [f]
จุกไม้ก๊อก[n. exp.] (juk māi kǿk) EN: cork FR:
กางของ[n.] (kāngkhøng) EN: tree jasmine ; Indian cork tree ; Millingtonia hortensis FR:
กาซะลอง[n.] (kāsaløng) EN: tree jasmine ; Indian cork tree ; Millingtonia hortensis FR:
ก๊อก[n.] (kǿk) EN: cork FR:
ลำพู[n.] (lamphū) EN: Cork tree ; Sonneratia caseolaris FR: Sonneratia caseolaris
ไม้ก๊อก[n.] (māi kǿk) EN: cork FR: liège [m]
ปีบ[n.] (pīp) EN: tree jasmine ; Indian cork tree ; Millingtonia hortensis FR: Millingtonia hortensis
ที่เปิดไวน์[n.] (thī poēt wā) EN: cork screw FR: tire-bouchon [m
ทุ่น[n.] (thun) EN: buoy ; float ; pontoon ; cork FR: bouée [f] ; flotteur [m] ; ponton [m]
ต้นปีบ[n. exp.] (ton pīp) EN: Cork Tree FR:
อุด[v.] (ut) EN: plug ; plug up ; stop ; stop up ; block ; seal ; close ; cork ; fill in a hole ; obstruct passage FR: boucher ; obturer ; colmater
ค่าเปิดขวด[n. exp.] (khā poēt kh) EN: corkage ; corkage fee ; corkage charge FR: droit de bouchon [m] ; frais de débouchonnage [mpl] ; droit de débouchonnage [m]
ค่าเปิดเหล้า[n. exp.] (khā poēt la) EN: corkage ; corkage fee ; corkage charge FR: droit de bouchon [m] ; frais de débouchonnage [mpl] ; droit de débouchonnage [m]
เหล็กไขจุกขวด[n.] (lekkhaijukk) EN: corkscrew FR:
เซียนเหยียบเมฆ[X] (sīen yīep m) EN: corker ; out of this world FR:

cork ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Korkeiche {f} [bot.]cork oak

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cork
Back to top