ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

consumption

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *consumption*, -consumption-

consumption ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consumption (n.) การใช้หมดไป Syn. expenditure, using up
consumption (n.) การบริโภค Syn. ingestion, intake, uptake
consumption (n.) ปริมาณการบริโภค
English-Thai: HOPE Dictionary
consumption(คันซัมพฺ'เชิน) n. การบริโภค,การเผาผลาญ,การใช้สินค้าหรือการบริการที่มีค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่แลกเปลี่ยนได้,วัณโรค,โรคที่ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม, Syn. consuming,utilization
English-Thai: Nontri Dictionary
consumption(n) การบริโภค,วัณโรคปอด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
consumption๑. วัณโรค [มีความหมายเหมือนกับ phthisis ๑ และ tuberculosis]๒. การบริโภค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consumptionการบริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชีวจิต (n.) bio-organic consumption See also: consumption based on bio-organic foods
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There is enough fuel on board for a Iow consumption route that will enable Discovery to return in 28 months.มีเชื้อเพลิงเพียงพอบนกระดาน สำหรับ เส้นทางการบริโภคต่ำที่จะช่วย ให้ ดิสคัเฟอรีที่จะกลับมาใน 28 เดือน
The Discovery has enough fuel for a Iow consumption trajectory.ดิสคัเฟอรีน้ำมันเชื้อเพลิงมี เพียงพอ สำหรับวิถีการบริโภคต่ำ
The Leonov has enough fuel for a Iow consumption trajectory that will arrive 12 months earlier.ลีอนอฟ มีเชื้อเพลิงเพียงพอ สำหรับวิถีการบริโภคต่ำ ที่จะมาถึง 12 เดือนก่อนหน้านี้
Has your recent alcohol consumption increased?หลังๆ มานี่ ดื่มมากขึ้นหรือเปล่า?
The power consumption is off the charts.การบริโภคพลังงานสูงเกินขีดจำกัด
Misappropriation of the home theater room, after hours consumption of alcohol.การใช้ห้อง โฮมเธียร์เตอร์ในทางที่ผิด ชัวโมงที่แล้ว
Even though these hothouses are now irrigated drop by drop, water consumption continues to increase along with exports.แม้แต่บ้านที่ร้อนก็ใช้ ระบบน้ำหยดเพื่อทำให้เย็นลงได้ การบริโภคน้ำยังคงเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการส่งออก
Smoking on the premises, setting fire to the premises, consumption of alcohol on the premises, consumption of drugs on the premises, consumption of pornography on the premises, teacher abuse, glue abuse, self abuse,ก่อไฟในพื้นที่ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ เสพยาในพื้นที่ ดูหนังโป๊/ภาพโป๊ในพื้นที่
Our electricity consumption is up two percent.การใช้ไฟฟ้าของเราเพิ่มขึ้นถึงสองเปอร์เซ็นต์
Gas consumption did not you ...เจ้าจะยังโกรธข้าอยู่เหรอ
Ammo consumption within tolerance.-ยิงต้านไว้ให้นานที่สุด
He gained his intelligence from the consumption of the eggs.มันได้ความฉลากจากไข่ที่กินเข้าไป

consumption ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
消费税[xiāo fèi shuì, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄕㄨㄟˋ, 消费税 / 消費稅] consumption tax; sales tax
消费资料[xiāo fèi zī liào, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄗ ㄌㄧㄠˋ, 消费资料 / 消費資料] consumption data
功耗[gōng hào, ㄍㄨㄥ ㄏㄠˋ, 功耗] electric consumption; power wastage
油耗[yóu hào, ㄧㄡˊ ㄏㄠˋ, 油耗] fuel consumption
消耗量[xiāo hào liàng, ㄒㄧㄠ ㄏㄠˋ ㄌㄧㄤˋ, 消耗量] rate of consumption
结核[jié hé, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, 结核 / 結核] tuberculosis; consumption; nodule

consumption ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンサンプション[, konsanpushon] (n) consumption
マスコンサンプション[, masukonsanpushon] (n) mass consumption
一般消費税[いっぱんしょうひぜい, ippanshouhizei] (n) general consumption tax
原単位[げんたんい, gentan'i] (n) output level (e.g. in manufacturing); consumption rate (e.g. fuel, power); intensity
巣ごもり消費[すごもりしょうひ, sugomorishouhi] (n) consumption of goods and services by young working adults who live at home, with their basic living expenses covered by their parents; nest-dweller consumption
強い肴[しいざかな, shiizakana] (n) (See 懐石料理・1) side dish served in order to encourage the consumption of alcohol (kaiseki cuisine)
消費性向[しょうひせいこう, shouhiseikou] (n) consumption propensity
消費税[しょうひぜい, shouhizei] (n) consumption tax (incl. sales tax, VAT, excise duty, etc.); (P)
過剰摂取[かじょうせっしゅ, kajousesshu] (n,vs) overdose; excessive consumption
高燃費車[こうねんぴしゃ, kounenpisha] (n) gas-guzzler; gas-guzzling car; vehicle with high fuel consumption
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] (n) {comp} environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) (wasei
外需[がいじゅ, gaiju] (n) foreign consumption; (P)
消耗[しょうもう(P);しょうこう, shoumou (P); shoukou] (n,vs) exhaustion; consumption; waste; dissipation; (P)
過ごす(P);過す[すごす, sugosu] (v5s,vt) (1) to pass (time); to spend; (2) to overdo (esp. of one's alcohol consumption); to drink (alcohol); (3) (arch) to take care of; to support; (suf,v5s) (4) to overdo; to do too much; (5) to ... without acting on it; (P)
過剰消費[かじょうしょうひ, kajoushouhi] (n) over-consumption
Japanese-English: COMDICT Dictionary
低消費電力[ていしょうひでんりょく, teishouhidenryoku] low power consumption
消費電力[しょうひでんりょく, shouhidenryoku] power consumption
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption)

consumption ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำนวนที่ใช้[n. exp.] (jamnūan thī) EN: consumption FR: consommation [f]
การบริโภค[n.] (kān børiphō) EN: consumption FR: consommation [f]
การบริโภคเหล้า[n. exp.] (kān børiphō) EN: liquor consumption FR: consommation d'alcool [f]
การบริโภคภายในประเทศ[n. exp.] (kān børiphō) EN: local consumption ; domestic consumption FR: consommation intérieure [f]
การบริโภคพลังงาน[n. exp.] (kān børiphō) EN: energy consumption FR:
การบริโภคยา[n. exp.] (kān børiphō) EN: drug consumption FR: consommation de médicaments [f]
การบริโภคยาสูบ[n. exp.] (kān børiphō) EN: tobacco consumption FR: consommation de tabac [f]
การใช้พลังงาน[n. exp.] (kān chai ph) EN: energy consumption FR:
การใช้ทุน[n. exp.] (kān chai th) EN: capital consumption FR:
การกินเชื้อเพลิง[n. exp.] (kān kin che) EN: fuel consumption FR:
การลดปริมาณการใช้กระดาษ[n. exp.] (kān lot par) EN: minimization of paper consumption FR: minimisation de l'utilisation de papier [f]
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน[n. exp.] (kān uppaphō) EN: private consumption FR:
ค่าใช้จ่าย[n.] (khā chai jā) EN: expense ; expenditure ; cost ; charge ; disbursement ; expense allowance ; fee ; charge ; consumption ; overhead ; allocation FR: coût [m] ; dépense [f] ; dépenses [fpl] ; montant [m] ; déboursement [m] ; charge [f] ; charges [fpl]
ความสิ้นเปลือง[n.] (khwām sinpl) EN: wastage ; consumption ; spending FR: consommation [f]
ความต้องการใช้พลังงาน[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: energy consumption FR:
ความต้องการใช้ปิโตรเลียม[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: petroleum consumption FR:
ภาษีโภคภัณฑ์[n. exp.] (phāsī phōkk) EN: consumption tax ; use tax ; excise duty FR:
รายจ่าย[n.] (rāijāi) EN: expense ; expenditure ; disbursement ; consumption ; fee ; charge FR: dépense [f]
สินค้าอุปโภคบริโภค[n. exp.] (sinkhā uppa) EN: consumer goods ; consumption goods FR:
ยืมใช้สิ้นเปลือง[n.] (yeūmchaisin) EN: loan for consumption FR:
การควบคุมการบริโภคเหล้า[n. exp.] (kān khūapkh) EN: liquor-consumption control FR:
ภาษีฐานการบริโภค[n. exp.] (phāsī thān ) EN: consumption-based tax FR:

consumption ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Benzinverbrauch {m}fuel consumption
Kalorienverbrauch {m}calorie consumption; energy consumption
Drogenkonsum {m}drug consumption
Mundraub {m}theft of comestibles for personal consumption
Alkoholkonsum {m}consumption of alcohol
Energieverbrauch {m}energy consumption; expenditure of energy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า consumption
Back to top