ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conduit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conduit*, -conduit-

conduit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conduit (n.) ท่อ Syn. pipe, duct, channel
English-Thai: HOPE Dictionary
conduit(คอน'ดวีท) n. ทางน้ำ,รางน้ำ,ท่อหุ้มสายไฟฟ้า,ระบบท่อใต้ดิน,น้ำพุ
English-Thai: Nontri Dictionary
conduit(n) ทางน้ำ,รางน้ำ,ท่อใต้ดิน,น้ำพุ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conduit๑. ท่อร้อยสาย๒. ท่อ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One of the main conduit pipes for the LA water supply.ท่อหลักของระบบส่งน้ำ
This look like the main conduit to you?นายว่านี่ใช่ท่อส่งหลักมั้ย
If we can somehow use the ship as a conduit and channel the star's energy into the gate as we dial--ถ้าเราสามารถใช้ยานเป็นท่อ เป็นช่องทางให้พลังงานของดวงดาวผ่านมาที่ประตูเมื่อเราส่งสัญญาณ
Simon, you are my only conduit to the outside.ไซมอน คุณคือทางเดียวที่จะออกไปด้านนอก
That's the conduit right there, so I just need a hand getting up there.ที่ท่อด้านขวานั่น ฉันต้องการแค่มือเพื่อขึ้นไปบนนั้น
♪ Certain jour un hèrètique par des ronces le conduitCertain jour un heretique par des ronces le conduit
You were the conduit for AGRA.คุณเป็นสายให้กับ AGRA
The utopia that men have dreamed of for a thousand years... and I'll be the conduit.ดินแดนที่มนุษย์เฝ้าฝันถึงมานับร้อยปี และผมคือทางผ่านสู่มัน
Michael said the manual override should be somewhere near the main conduit.ไมเคิลบอกว่าแผงควบคุม น่าจะอยู่ใกล้ท่อส่งหลัก
All right, Snake, the cannon control room should be right there, where all the laser conduits converge.ห้องควนคุมปืนใหญ่อยู่ตรงนั้น ท่อเลเซอร์มาบรรจบกันทั้งหมด
We're on the other side of the conduit.เราอยู่ตรงอีกฝั่งของท่อน้ำ
Father paul explained that matthew was a conduit.คุณพ่อพอลอธิบายว่า แมทธิวเป็นเหมือนท่อ(ปล่อยสิ่งชั่วร้าย)

conduit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 枧 / 梘] bamboo conduit; wooden peg; spout; same as 筧|笕

conduit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
共同溝[きょうどうこう, kyoudoukou] (n) multipurpose underground utility conduit
導管課税[どうかんかぜい, doukankazei] (n) conduit taxation
引込管[ひきこみかん, hikikomikan] (n) leading-in tube; supply conduit
暗渠;暗きょ[あんきょ, ankyo] (n) (See 明渠) subterranean drain; culvert; conduit
[かけひ, kakehi] (n) open water pipe; conduit
管路[かんろ, kanro] (n) conduit line; pipeline
配水管[はいすいかん, haisuikan] (n) conduit (pipe); water pipe
フレコン[, furekon] (n) (1) (abbr) flexible conduit; (2) flexible container; (3) flexible control
導水管[どうすいかん, dousuikan] (n) conduit; water pipe; aqueduct
導管[どうかん;どうけん, doukan ; douken] (n,adj-no) conduit; duct (anatomy)
水路[すいろ, suiro] (n) (1) waterway; canal; channel; (2) aqueduct; conduit; (P)
開渠[かいきょ, kaikyo] (n) open ditch; open channel; open conduit; open culvert

conduit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้องหู[n.] (bǿnghū) EN: opening of the ear FR: conduit auditif [m]
ช่อง[n.] (chǿng) EN: hole ; aperture ; opening ; slot ; cavity ; gap FR: orifice [m] ; fente [f] ; ouverture [f] ; trouée [f] ; baie [f] ; entrée [f] ; conduit [m]
ช่องหู[n. exp.] (chǿng hū) EN: auditory canal FR: conduit auditif [m]
แป๊บ[n.] (paep) EN: pipe ; water pipe ; exhaust pipe FR: tube [m] ; tuyau [m] ; conduit [m]
ปล่อง[n.] (plǿng) EN: chimney ; funnel FR: cheminée [f] ; conduit [m]
ปล่องไฟ[n. exp.] (plǿng fai) EN: chimney FR: cheminée [f] ; conduit de fumée [f]
ท่อ[n.] (thø) EN: pipe ; conduit ; tube ; gutter ; drain ; hose FR: tuyau [m] ; tube [m] ; conduite [f] ; conduit [m] ; buse [f] ; canalisation [f] ; pipe [f] ; canal [m] ; trompe [f]
ตีนผี[n.] (tīnphī) EN: speedy driver ; hot-rod driver ; derailleur gear FR: chauffeur qui conduit trop vite [m]
ใบเบิกทาง[n. exp.] (baiboēkthān) EN: pass ; road pass ; laissez-passer FR: laissez-passer [m] ; sauf-conduit [m]
จรรยา[n.] (janyā) EN: ethics ; morals ; conduct ; morality ; etiquette FR: morale [f] ; moralité [f] ; éthique [f] ; conduite [f]
จรรยาบรรณ[n. exp.] (janyāban) EN: code of conduct ; convention ; ethic ; ethics ; morality ; morals ; conduct FR: code de bonne conduite [m] ; éthique [f] ; conventions [fpl]
จริต[n.] (jarit) EN: behaviour ; behavior (Am.) ; conduct ; manner ; deportment ; act ; deed ; mind ; spirit ; intrinsic nature of a person ; characteristic behaviour ; character ; temperament FR: conduite [f] ; manières [fpl] ; comportement [m]
จริยา[n.] (jariyā) EN: conduct ; behaviour ; behavior (Am.) ; morals ; morality FR: conduite [f] ; comportement [m] ; moralité [f]
การบริหารโครงการ[n. exp.] (kān børihān) EN: project management FR: gestion de projet [f] ; conduite de projet [f]
การบริหารทีมงาน[n. exp.] (kān børihān) EN: team management FR: conduite d'équipe [f]
การดำเนินธุรกิจ[n. exp.] (kān damnoēn) EN: transaction FR: conduite des affaires [f]
การขับขี่[n.] (kān khapkhī) EN: driving ; steering FR: conduite
การขับรถ[n. exp.] (kān khap ro) EN: driving FR: conduite automobile [f] ; conduite [f]
การขับรถกลางคืน[n. exp.] (kān khap ro) EN: FR: conduite de nuit [f]
การขับรถในเวลากลางคืน[n. exp.] (kān khap ro) EN: FR: conduite de nuit [f]
การขับรถตอนกลางคืน[n. exp.] (kān khap ro) EN: FR: conduite de nuit [f]
มรรยาท[n.] (manyāt) EN: behaviour ; manner ; etiquette ; courtesy ; politeness ; conduct ; civility FR: moeurs [fpl] ; conduite [f] ; comportement [m] ; manières [fpl] ; éducation [f] ; bonnes manières [fpl] ; courtoisie [f] ; savoir-vivre [m] ; civisme [m] ; politesse [f]
มารยาท[n.] (mārayāt) EN: conduct ; manner ; behaviour ; politeness ; courtesy ; civility ; ethics FR: savoir-vivre [m] ; éducation [f] ; politesse [f] ; courtoisie [f] ; conduite [m] ; manières [fpl]
มิจฉาจาร[n.] (mitchājān) EN: misdemeanor FR: délit [m] ; faute [f] ; écart de conduite [m] ; mauvaise conduite [f] ; déchaînement [m]
นำโดย[v. exp.] (nam dōi) EN: led by FR: sous la conduite de ; dirigé par ; emmené par
หนังสือคุ้มกัน[n. exp.] (nangseū khu) EN: pass ; safe-conduct FR: laissez-passer [m] ; sauf-conduit [m]
พฤติ-[pref.] (phreutti) EN: behaviour ; behavior (Am.) ; conduct ; action ; activity FR: conduite [f]
พฤติกรรม[n.] (phreuttikam) EN: behaviour ; behavior (Am.) ; conduct ; action ; demeanour ; demeanor (Am.) FR: comportement [m] ; conduite [f] ; façon de se comporter [f] ; manière d'agir [f] ; tenue [f] ; moeurs [fpl]
พฤติกรรมไม่สมเหตุสมผล[n. exp.] (phreuttikam) EN: unreasonable behavior FR: conduite déraisonnable [f] ; conduite irrationnelle [f]
พฤติการณ์[n.] (phreuttikān) EN: circumstances ; condition ; course of events ; course of conduct FR: circonstance [f] ; condition [f] ; conduite [f] ; démarche [f]
ประพฤติ[n.] (praphreut) EN: manner ; conduct ; deportment ; behavior FR: conduite [f]
ประสา[n.] (prasā) EN: manner ; way ; conduct ; sophistication FR: manière [f] ; conduite [f]
เรียนขับรถ[v. exp.] (rīen khap r) EN: take driving lessons FR: prendre des cours de conduite ; apprendre à conduire
โรงเรียนสอนขับรถ[n. exp.] (rōngrīen sø) EN: FR: auto-école [f] ; école de conduite [f]
ศีล[n.] (sīn) EN: commandement ; religious precept ; moral precept ; sacrament ; high moral character FR: règle de conduite [f] ; précepte religieux [m] ; précepte moral [m] ; sacrement [m]
ท่อลอด[n. exp.] (thø løt) EN: culvert FR: conduite souterraine [f]
ท่อน้ำ[n. exp.] (thø nām) EN: water pipe FR: canalisation d'eau [f] ; conduite d'eau [f] ; tuyau en PVC [m]
ท่อประปา[n. exp.] (thø prapā ) EN: waterpipe ; water main FR: conduite d'eau (de distribution) [f]
ท่อใต้ดิน[n. exp.] (thø tāidin) EN: culvert FR: conduite souterraine [f]
ทดสอบขับรถ[v. exp.] (thotsøp kha) EN: FR: passer une épreuve de conduite

conduit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Panzerrohr {n}armoured conduit
Panzerrohrgewinde {n} (PG)armoured conduit thread
Abzweigdose {f}distribution box; junction box; conduit box
Leerrohr {n}empty conduit
Stegleitung {f}tape conduit
Wellschlauch {m}conduit pipe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conduit
Back to top