ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

come to an end

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *come to an end*, -come to an end-

come to an end ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
come to an end (idm.) สิ้นสุด See also: จบ, ยุติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จบกัน (v.) come to an end See also: end, wind up Syn. สิ้นสุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And be an example to others so not only this war, but every war waged may come to an end as well.และให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่น ไม่เพียงสงครามนี้ แต่ทุกสงครามที่เกิดขึ้น อาจยุติลงได้
Oh, well... all good things must come to an end.กัลบียาซรู้สึกถึงอันตรายจะมาถึงเราทั้งคู่
...and hostilities can come to an end.และจบสิ้นการเป็นศัตรูกัน
The wicked witch had come to an end. Being at last free to do as she chose,"แม่มดชั่วร้ายถึงจุดจบแล้ว
It's true that all good things must come to an end, and August is no exception.มันเป้นความจริงว่าสิ่งดีทั้งหมดต้องมาตอนจบ และไม่มีข้อยกเว้นเดือนสิงหาด้วย
The world as we know it will soon come to an end.โลกในแบบที่เรารู้จัก กำลังจะถึงกาลอวสาน
* The witching hour must come to an end. *ชั่วโมงของการเป็นแม่มด มันต้องจบลงแล้ว
Simply open this little box of yours so I can get the information from this crystal, and your suffering will come to an end.เพียงแค่เปิดกล่องเล็กๆ นี่ซะ ข้าจะได้เอาข้อมูลออกมาจากคริสตัล และความทรมานของท่านจะได้สิ้นสุดลง
Without a son, the Pendragon dynasty would come to an end.ปราศจากบุตร,ราชวงค์ เพนดรากอน ราชวงค์จะถึงจุดจบ
But as we all know, every great career has to come to an end.แต่อย่างที่เราทุกคนทราบ อย่างอันยิ่งใหญ่ใดๆล้วนแต่มีวันอันจบสิ้น
Our time as middle schoolers has come to an end.ช่วงเวลาของการเป็นเด็ก ม.ต้น ได้จบลงแล้ว
Our time together has come to an end.เวลาอยู่ร่วมกันของเรา ได้สิ้นสุดลงแล้ว

come to an end ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
片が付く;方が付く;片がつく;方がつく[かたがつく, katagatsuku] (exp,v5k) (See 片付く) to settle (a problem); to put an end to (a dispute); to be disposed of; to be settled; to come to an end
ちょんになる[, chonninaru] (exp,v5r) to come to an end; to finish; to get fired
休す[きゅうす, kyuusu] (v5s,vi) (1) (See 休する) to come to an end; (2) to rest
休する[きゅうする, kyuusuru] (vs-s,vi) (1) to come to an end; (2) to rest; (P)
尽きる(P);竭きる(oK)[つきる, tsukiru] (v1,vi) to be used up; to be run out; to be exhausted; to be consumed; to come to an end; (P)
暮れる(P);眩れる;暗れる[くれる, kureru] (v1,vi) to get dark; to end; to come to an end; to close; to run out; (P)
被る(P);冠る[かぶる(P);かむる, kaburu (P); kamuru] (v5r,vt) (1) to put on (one's head); to wear; to have on; to pull over (one's head); to crown (oneself); (2) to be covered with (dust, snow, etc.); to pour (water, etc.) on oneself; to dash on oneself; to ship water; (3) to bear (e.g. someone's debts, faults, etc.); to take (blame); to assume (responsibility); to shoulder (burden); (4) to overlap (e.g. sound or color); (5) to be similar; to be redundant; (v5r,vi) (6) (of film) to be fogged (due to overexposure, etc.); (7) (of a play, etc.) to close; to come to an end; (8) (of a play, etc.) to get a full house; to sell out; (9) (arch) (of a play, etc.) (See 毛氈を被る・1) to blunder; to bungle; to fail; (10) (arch) to be deceived; (P)
跳ねる[はねる, haneru] (v1,vi) (1) to jump; to leap; to prance; to spring up; to bound; to hop; (2) to break up; to close; to come to an end; (3) (instead of 撥ねる) to hit (e.g. to have a car hit something or someone); (P)
途絶える(P);跡絶える[とだえる, todaeru] (v1,vi) to stop; to cease; to come to an end; (P)
開く(P);空く(P);明く[あく, aku] (v5k,vi) (1) (esp. 開く) to open (e.g. doors); (2) (esp. 開く) to open (e.g. business, etc.); (3) (esp. 空く) to be empty; (4) (esp. 空く) to be vacant; to be available; to be free; (5) (esp. 明く) to be open (e.g. neckline, etc.); (6) (esp. 明く) to have been opened (of one's eyes, mouth, etc.); (7) (esp. 明く) to come to an end; (v5k,vt) (8) (esp. 明く) to open (one's eyes, mouth, etc.); (v5k,vi) (9) (See 穴が開く) to have a hole; to form a gap; to have an interval (between events); (P)

come to an end ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อวสาน[v.] (awasān) EN: end ; terminate ; come to an end ; be over FR: terminer
จบ[v.] (jop) EN: end ; come to an end ; conclude ; finish ; complete ; terminate FR: finir ; se terminer ; cesser ; prendre fin ; terminer ; finaliser ; mener à terme ; achever ; conclure
จบบริบูรณ์[v. exp.] (jop børibūn) EN: end ; come to an end ; finish ; complete FR:
จบกัน[v. exp.] (jop kan) EN: come to an end ; finish ; end ; wind up FR:
จบเรื่อง[v. exp.] (jop reūang) EN: end ; finish ; settle ; be brought to an end ; come to an end FR:
หมด[v.] (mot) EN: be finished ; come to an end ; be exhausted ; terminate ; have no more ; end ; exhaust ; expire ; run out (of) FR: ne plus disposer de ; être à court de ; s'épuiser ; faire défaut
หมดเขต[v.] (motkhēt) EN: come to an end ; be due FR: arriver à échéance
เสร็จ[v.] (set) EN: finish ; complete ; come to an end FR: terminer ; achever ; finir ; être prêt
เสร็จสิ้น[v.] (setsin) EN: end ; finish ; come to an end ; terminate ; be completed ; be done ; be over ; conclude FR: terminer ; achever
สิ้นสุด[v.] (sinsut) EN: end ; come to an end ; terminate ; be finished ; be completed FR: finir ; se terminer ; expirer ; cesser ; prendre fin
สุด[v.] (sut) EN: end ; come to an end ; finish ; terminate FR:
สุดสิ้น[v.] (sutsin) EN: end ; come to an end ; finish ; be over ; be completed ; conclude FR: prendre fin ; se terminer
วาย[v.] (wāi) EN: finish ; end ; come to an end ; be over ; close down FR: finir ; terminer
ยุติ[v.] (yutti) EN: end ; close ; come to an end ; stop ; terminate ; finish ; cease ; wind up ; culminate FR: cesser ; clore ; mettre un terme ; terminer ; achever ; clôturer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า come to an end
Back to top