ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

collimate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *collimate*, -collimate-

collimate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
collimate (vt.) ทำให้ขนานกัน Syn. parallel
English-Thai: HOPE Dictionary
collimate(คอล'ละเมท) {collimated,collimating,collimates} vt. ปรับเข้าให้ตรง,เล็งให้ตรง,ทำให้ขนาน,ปรับสภาพให้ชัด., See also: collimation n. ดูcollimate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า collimate
Back to top