ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clothing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clothing*, -clothing-

clothing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clothing (n.) เสื้อผ้า Syn. clothes, garments
clothing for leg (n.) ขากางเกง
English-Thai: HOPE Dictionary
clothing(โคลธ'ธิง) n. เครื่องนุ่งห่ม,เสื้อผ้า,เครื่องอาภรณ์,ที่นอนหมอนมุ้ง,เครื่องใบเรือ, Syn. clothes
English-Thai: Nontri Dictionary
clothing(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,อาภรณ์,เครื่องนอน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clothingเครื่องนุ่งห่ม [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พาสน์ (n.) clothing See also: dressing
ถกผ้า (v.) roll up (clothing) See also: hold up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Perhaps I should, uh, wear women's clothing more often.บางทีผมน่าจะแต่งหญิงบ่อยๆ นะ
Yeah.My mom, she runs this funky little clothing shop.แม่ฉันเปิดร้านเสื้อผ้าน่ะ
Siao Sih /19/ Clerk in Clothing Storeเสี่ยว ฉี / 19 / ลูกจ้างในร้านขายผ้า
True, but this one overcompensates by wearing slightly masculine clothing being more aggressive than her female colleagues which gives her a somewhat prickly demeanor and ironically enough, makes it less likely for her to be accepted and promoted by her mถูก แต่ผู้หญิงคนนี้ชดเชยโดยการ... ...แต่งตัวให้ดูทะมัดทะแมงแบบผู้ชาย ทำตัวแข็งกร้าวกว่า เพื่อนร่วมงานผู้หญิงด้วยกัน
We ran into those types at our clothing store as well.เราขาดแคลนข้าวของทำกิน แม้เสื้อผ้าที่เราใส่ก็ไม่เว้น
If you don't change into regulation clothing now I'm gonna kick the starboard side of your ass.ถ้านายไม่เปลี่ยนเป็นชุดพนักงาน... ฉันได้เตะก้นกราบขวานายแน่
The rules for a model the day of a photo shoot are similar to those of a patient presurgery-- ***rior, wear comfortable clothing and make sure your affairs are in order.กฎสำหรับโมเดล วันที่ต้องถ่ายรูป คล้ายกับของ ชุดคนไข้ก่อนผ่าตัด ใส่เสื้อผ้าที่สบายๆสิ
I want an old object from this house... something related to its history, and, if possible... some clothing from the past.ฉันต้องการสิ่งของเก่าๆ ภายในบ้านหลังนี้... . บางสิ่งที่เกี่ยวพันกับบ้าน และถ้าเป็นไปได้...
You'll find an appropriate choice of clothing here.เตรียมชุดที่เหมาะไว้ให้แล้ว
I'm talking about our own fur clothing line, cologne.ฉันกำลังพูดถึง การขายเสื้อผ้า โคโลนญ์
He was sitting right here without a stitch of clothing on, and I couldn't have cake.เขานั่งตรงนี้ไม่ใส่อะไรเลย ฉันเลยไปหยิบเค้กไม่ได้
Besides, this radiation isn't airborne, and her clothing levels seem safe.นอกจากนั้น, รังสีไม่ได้แผ่ผ่านจากอากาศ และเสื้อผ้าของเธอก็อยู่ในระดับปลอดภัย

clothing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
身长[shēn cháng, ㄕㄣ ㄔㄤˊ, 身长 / 身長] height (of person); length of clothing from shoulders to bottom (tailor or dressmaker's measure)
和服[hé fú, ㄏㄜˊ ㄈㄨˊ, 和服] kimono; Japanese: traditional national clothing, as opposed to Western clothing 洋服
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, 装 / 裝] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack
装束[zhuāng shù, ㄓㄨㄤ ㄕㄨˋ, 装束 / 裝束] attire; clothing
迷彩服[mí cǎi fú, ㄇㄧˊ ㄘㄞˇ ㄈㄨˊ, 迷彩服] camouflage clothing
布帛菽粟[bù bó shū sù, ㄅㄨˋ ㄅㄛˊ ㄕㄨ ㄙㄨˋ, 布帛菽粟] cloth; silk; beans and grain; food and clothing; daily necessities
一丝不挂[yī sī bù guà, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄚˋ, 一丝不挂 / 一絲不掛] not wearing one thread (成语 saw); absolutely naked; without a stitch of clothing; in one's birthday suit
服装[fú zhuāng, ㄈㄨˊ ㄓㄨㄤ, 服装 / 服裝] dress; clothing; costume; clothes
省吃俭用[shěng chī jiǎn yòng, ㄕㄥˇ ㄔ ㄐㄧㄢˇ ㄩㄥˋ, 省吃俭用 / 省吃儉用] to live frugally; to economize on food and clothing; to scrimp and save
吃穿[chī chuān, ㄔ ㄔㄨㄢ, 吃穿] food and clothing
红妆[hóng zhuāng, ㄏㄨㄥˊ ㄓㄨㄤ, 红妆 / 紅妝] splendid gay female clothing
高档服装[gāo dàng fú zhuāng, ㄍㄠ ㄉㄤˋ ㄈㄨˊ ㄓㄨㄤ, 高档服装 / 高檔服裝] haute couture; high fashion clothing
外衣[wài yī, ㄨㄞˋ ㄧ, 外衣] outer clothing; semblance; appearance
征衣[zhēng yī, ㄓㄥ ㄧ, 征衣] traveler's clothing; military uniform
征衫[zhēng shān, ㄓㄥ ㄕㄢ, 征衫] traveler's clothing; by extension, traveler

clothing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お召し物;御召し物[おめしもの, omeshimono] (n) (pol) clothing
シャネラー[, shanera-] (n) young women completely outfitted in Chanel clothing and accessories (wasei
すり衣;摺り衣[すりごろも;すりぎぬ, surigoromo ; suriginu] (n) (arch) plain white clothing patterned using dyes
デアンドル[, deandoru] (n) dirndl (traditional women's clothing of Southern Germany and Austria)
ハウスミヌカン[, hausuminukan] (n) sales clerk in a fancy boutique clothing store (wasei
ハマトラ[, hamatora] (n) (abbr) style of clothing popular in the late 1970s and resembling a Catholic school uniform (wasei
ブルセラ[, burusera] (n) (sl) (from ブルマー and セーラー服) used women's clothing such as bloomers and high-school sailor-suit uniforms (esp. as a source of sexual arousal); (P)
ブルセラショップ[, buruserashoppu] (n) (See ブルセラ) used women's clothing store (catering to male clientele who purchase panties, high-school uniforms, etc. for sexual arousal)
ボディーコンシャス[, bodei-konshasu] (n) (See ボディコン) sexually flattering clothing (wasei
ボディコン[, bodeikon] (n) (abbr) (See ボディーコンシャス) sexually flattering clothing (wasei
一糸も纏わず[いっしもまとわず, isshimomatowazu] (exp) stark-naked; without a stitch of clothing on
八つ口;八口[やつくち, yatsukuchi] (n) small opening in the side of some traditional Japanese clothing (located where the sleeve meets the bodice, below the armpit)
化けの皮;化の皮(io)[ばけのかわ, bakenokawa] (n) masking one's true character; disguise; sheep's clothing
履く(P);佩く;穿く;着く;帯く[はく, haku] (v5k,vt) (1) (usu 履く or 穿く) to put on (or wear) lower-body clothing (i.e. pants, skirt, etc.); to put on (or wear) footwear; (2) (usu. 佩く or 帯く) to affix a sword to one's hip; (3) to affix a bowstring to a bow; (P)
忍;荵[しのぶ, shinobu] (n) (1) (uk) Davallia mariesii (species of fern); (2) (See 軒忍) Lepisorus thunbergiana (species of fern); (3) (See 襲の色目) color of clothing layers under one's overcoat (light green on blue); (4) (abbr) (See 忍髷) ancient women's hairstyle; (5) (abbr) (See 忍摺) clothing patterned using the fern Davallia mariesii
服飾[ふくしょく, fukushoku] (n,adj-no) clothing and accessories; attire; (P)
服飾店[ふくしょくてん, fukushokuten] (n) clothing store; boutique; dress shop
注文服[ちゅうもんふく, chuumonfuku] (n) (See 既製服) custom-made clothing
洗い替え[あらいがえ, araigae] (n) (1) (arch) exchanging clothing at the time of laundering; (2) (money) laundering; (3) moving average method of valuation; (4) reassessing
湯取り;淦取り;湯取(io)[ゆとり, yutori] (n) (1) clothing to absorb dampness after bathing; yukata; (2) (abbr) (See 湯取り飯・ゆとりめし) twice-boiled rice (for sick persons); (3) (arch) scoop for removing bilge water
猫かぶり;猫被り(oK)[ねこかぶり, nekokaburi] (n,vs) feigned innocence or naivete; beguiling innocence; wolf in sheep's clothing
簡単服[かんたんふく, kantanfuku] (n) simple or lightweight clothing
緇素[しそ, shiso] (n) old term for Buddhist priesthood and the common people (since they used to wear black and white clothing respectively)
縫腋[ほうえき, houeki] (n) (1) (See 襴,闕腋) stitched side of some traditional Japanese clothing; clothing with such a stitched side; (2) robe with a round collar, stitched sides and a ran, worn by the emperor and high-ranking officials
脇明け;腋明け[わきあけ, wakiake] (n) (1) (See 闕腋の袍) robe worn by military officials with a round collar, unstitched open sides, and no wrapped fabric along the bottom; (2) (See 八つ口) small opening in the side of traditional Japanese clothing (where the sleeve meets the bodice, below the armpit); clothing with such an opening (usu. worn by women or children)
衣料繊維[いりょうせんい, iryousen'i] (n) clothing fiber; clothing fibre
衣装道楽[いしょうどうらく, ishoudouraku] (n) love of fine clothing; weakness for fine clothes; being extravagant in clothing
衣食住[いしょくじゅう, ishokujuu] (n) necessities of life (food, clothing & shelter); (P)
衣香[いこう, ikou] (n) perfume on the clothing
袈裟[けさ, kesa] (n) (1) {Buddh} kasaya (monk's stole); (2) (abbr) (See 袈裟懸け) wearing an article of clothing in the same manner as a kasaya (i.e. draped over one shoulder)
袈裟懸け[けさがけ, kesagake] (n) (1) (See 袈裟) wearing a kasaya; wearing an article of clothing in the same manner as a kasaya (i.e. draped over one shoulder); (2) (See 袈裟切り) slashing a sword diagonally from the shoulder
[かさね, kasane] (n) (1) (See 重ね) layers of clothing worn under one's overcoat; (2) (abbr) (See 襲の色目) combination of colors created by layering of garments (colours)
貫頭衣[かんとうい, kantoui] (n) simple type of clothing consisting of a large piece of cloth with a hole in the middle for the head
身八つ[みやつ, miyatsu] (n) (abbr) (See 身八つ口) small opening in the side of some traditional Japanese clothing (located where the sleeve meets the bodice, below the armpit)
身八つ口;身八口[みやつぐち, miyatsuguchi] (n) small opening in the side of some traditional Japanese clothing (located where the sleeve meets the bodice, below the armpit)
アバクロ[, abakuro] (n) (col) (abbr) Abercrombie & Fitch (clothing retailer)
アパレル[, apareru] (n) apparel (clothing)
アパレルメーカー[, aparerume-ka-] (n) apparel (clothing) maker
ウエア(P);ウェア[, uea (P); uea] (n,suf) (1) -ware; (2) -wear (clothing); (sports) wear; (P)
お召し;御召し;お召;御召[おめし, omeshi] (n) (1) (hon) summoning; calling; riding; wearing; dressing; clothing; (2) (abbr) (See 御召縮緬) (high-quality) silk crepe (fabric)

clothing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุด[n.] (chut) EN: suit ; dress ; uniform ; clothing FR: costume [m] ; ensemble [m] ; tenue [f] ; uniforme [f]
ชุดประจำชาติ[n. exp.] (chut prajam) EN: traditional clothing ; traditional dress FR: costume traditionnel [m] ; habit traditionnel [m]
กัญจุก[n.] (kanjuk) EN: clothing FR:
กัญจุการา[n.] (kanjukārā) EN: clothing FR:
เครื่องนุ่งห่ม[n. exp.] (khreūang nu) EN: clothing ; clothes ; garments ; apparel FR: vêtements [mpl]
เครื่องแต่งกาย[n.] (khreūangtae) EN: clothes ; clothing ; apparel ; attire ; dress ; garment ; garb ; costume FR: costume [m] ; vêtement [m] ; tenue [f]
ลอกคราบ[v.] (løkkhrāp) EN: strip someone of clothing by trickery FR:
ลอกคราบ[v.] (løkkhrāp) EN: strip of clothing by trickery ; show one's true colours ; unmask FR: prendre ses cliques et ses claques
งั่ง[n.] (ngang) EN: metal Buddha fashioned without upper clothing FR:
ผ้า[n.] (phā) EN: textile ; fabric ; cloth ; clothes ; clothing FR: tissu [m] ; étoffe [f] ; vêtement [m] ; linge [m]
พก[v.] (phok) EN: carry in one's clothing ; carry on one's person ; carry in pocket ; carry ; bring FR: porter dans la poche ; porter
ผู้ผลิตเสื้อผ้า[n. exp.] (phūphalit s) EN: clothing maker FR:
ผู้ร้ายในคราบนักบุญ[n. exp.] (phūrāi nai ) EN: a wolf in sheep's clothing FR: un loup déguisé en agneau
ภูษา[n.] (phūsā) EN: clothing ; apparel ; garment FR:
เปลืองเงิน[adj.] (pleūang ngo) EN: strip off ; unclothe; undress ; take off ; remove the clothing FR: coûteux ; onéreux
ร้านขายเสื้อผ้า [n. exp.] (rān khāi se) EN: clothing shop ; clothing store ; clothes shop ; fashion house FR: magasin de vêtements [m] ; boutique de mode [f]
ร้านเสื้อผ้า [n. exp.] (rān seūaphā) EN: clothing shop ; clothing store ; clothes shop ; fashion house FR: magasin de vêtements [m] ; boutique de mode [f]
โรคกลัวเสื้อผ้า [n. exp.] (rōk klūa se) EN: vestiphobia ; irrational fear of clothing FR:
ร่มผ้า[n.] (romphā) EN: parts of the body under clothing ; covered area of the body ; part of the body under the garment ; shameful part of the body which should remain covered FR: parties non exposées du corps [fpl]
เสื้อ[n.] (seūa) EN: clothing ; clothes ; shirt ; blouse ; coat ; cloak FR: vêtement [m] ; habit [m] ; chemise [f] ; tenue [f]
เสื้อหนาว [n.] (seūanāo) EN: coat ; overcoat ; topcoat ; warm clothing ; winter clothes ; heavy jacket ; heavy coat FR: vêtement d'hiver [m]
เสื้อผ้า[n.] (seūa phā) EN: clothing ; clothes ; household linen ; wearing apparel ; garments ; outfit ; apparel FR: vêtement [m] ; habillement [m] ; habits [mpl] ; habit [m] (vx) ; linge [m] ; fringues [fpl] (fam.)
เสื้อผู้หญิง[n. exp.] (seūa phūyin) EN: women's clothing ; blouse ; woman's jacket FR:
เสื้อแสง[n.] (seūasaēng) EN: clothes ; clothing FR:
แต่งกาย[v. exp.] (taeng kāi) EN: dress ; get dressed ; put on clothing ; wear clothing ; attire FR: s'habiller ; se vêtir ; se fringuer (fam.) ; se nipper (fam., vx) ; se saper (fam.)
แต่งตัว[v.] (taengtūa) EN: dress ; put on clothing ; wear (clothing) ; get dressed ; be dressed ; put on clothes FR: s'habiller ; se vêtir ; passer des vêtements ; se fringuer (fam.) ; se nipper (fam. - vx) ; se saper (fam.)
ถกผ้า[v. exp.] (thok phā) EN: roll up clothing FR:
ตัว[n.] (tūa) EN: [classif.: animals, insects, fish ; things with legs (tables, chairs, dolls ...), clothing with legs or arms (shirts, pants, underwear ...), cigarettes, letters of the alphabet] FR: [classif. : animaux, insectes, poissons, objets possédant des pieds (tables, chaises ...), vêtements avec manches ou jambes (chemises, pantalons, sous-vêtements ...), cigarettes, lettres de l'alphabet]
วาสะ[n.] (wāsa) EN: clothing ; garments FR:
วาสนะ[n.] (wāsana) EN: clothing ; garments FR:
ชุด[n.] (chut) EN: [classif.: sets of things (crockery, china, glassware ...), suits of clothing, teams, menus] FR: [classif. : ensembles d'objets assortis, ensembles vestimentaires (costumes ...), équipes sportives; menus]
หยักรั้ง[v.] (yakrang) EN: be drawn up high ; be pulled up high ; hiked up ; gathered up (as for clothing) FR:

clothing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freizeitbekleidung {f}leisure clothing
Sommerkleidung {f}summer clothes; summer clothing
Bekleidungsindustrie {f}clothing industry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clothing
Back to top