ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

civilisation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *civilisation*, -civilisation-

civilisation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
civilisation (n.) ความศิวิไลซ์ Syn. civilization
English-Thai: HOPE Dictionary
civilisation(ซิฟวิลไลเซ'เชิน) n. อารยธรรม,การมีวัฒนธรรมประเพณี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An entire civilisation wiped out overnight.อารยธรรมทั้งหมดจะถูกกวาดล้างภายในข้ามคืน
We can go back to civilisation and everything will be just like it has to be!เรากลับไปในเมืองไม่ได้อีกแล้ว - ทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างที่ควรเป็น
Bad for them. So now it's back to civilisation.แย่สำหรับเขา ที่ดึงข้ากลับสู่แดนอารยะ
TO SEEK OUT NEW LIFE FORMS AND NEW CIVILISATIONSค้นหารูปแบบชีวิตใหม่ และอารยธรรมใหม่
Our ancestors warned us that one would return someday... and destroy our entire civilisation.บรรพบุรุษของเราเตือนไว้ว่า มันจะหวนกลับมาวันใดวันหนึ่ง... และจะทำลายอารยธรรมทั้งหมดของพวกเรา
Long way from civilisation.ไกลจากที่เจริญนะเนี่ย
Our whole civilisation, all we achieved over centuries... we owe to WHAT?ความศิวิไลซ์ของพวกเรา ทุก ๆ อย่างที่เราทำมานับพันปี เราต้องขอบคุณอะไร?

civilisation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シビリゼーション[, shibirize-shon] (n) civilization; civilisation
古代文明[こだいぶんめい, kodaibunmei] (n) ancient civilization; ancient civilisation
教化[きょうけ;きょうげ, kyouke ; kyouge] (n,vs) culture; education; civilization; civilisation
機械文明[きかいぶんめい, kikaibunmei] (n) technical civilization; technical civilisation
現代文明[げんだいぶんめい, gendaibunmei] (n) modern civilization; modern civilisation
インダス文明[インダスぶんめい, indasu bunmei] (n) Indus (valley) civilization (civilisation)
人文[じんぶん(P);じんもん, jinbun (P); jinmon] (n) humanity; civilization; civilisation; culture; (P)
発祥地[はっしょうち, hasshouchi] (n) cradle (of civilisation, civilization, etc.); birthplace; (P)
自然人[しぜんじん, shizenjin] (n) natural person (e.g. one unspoilt by civilization, civilisation)
蒙昧;矇昧(oK);曚昧(oK)[もうまい, moumai] (adj-na,n) ignorance; (lack of) enlightenment or civilization (civilisation); unenlightened; uncivilized; uncivilised
開化[かいか, kaika] (n,vs) civilization; civilisation; enlightenment
開明[かいめい, kaimei] (n) civilization; civilisation; enlightenment

civilisation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารยธรรม[n.] (ārayatham) EN: civilization FR: civilisation [f]
อารยธรรมอินเดีย[n. exp.] (ārayatham I) EN: Indian Civilization FR: civilisation indienne [f]
อารยธรรมจีน[n. exp.] (ārayatham J) EN: Chinese civilization FR: civilisation chinoise [f]
อารยธรรมกรีก[n. exp.] (ārayatham K) EN: Greek Civilization FR: civilisation grecque [f]
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย[n. exp.] (ārayatham M) EN: FR: civilisation mésopotamienne [f]
อารยธรรมโรมัน[n. exp.] (ārayatham R) EN: FR: civilisation romaine [f]
อารยธรรมตะวันตก[n. exp.] (ārayatham t) EN: FR: civilisation occidentale [f]
ความศิวิไลซ์[n.] (khwām siwil) EN: civilization FR: civilisation [f]
แหล่งอารยธรรม[n. exp.] (laeng āraya) EN: place of civilization ; source of civilization FR: berceau de la civilisation [m]
ถิ่นฐานอารยธรรม[n. exp.] (thin thān ā) EN: FR: berceau de la civilisation [m]
วัฒนธรรม[n.] (watthanatha) EN: culture ; civilization ; way of life FR: culture [f] ; civilisation [f] ; tradition [f]
วัฒนธรรมแห่งกรีก[n. exp.] (watthanatha) EN: Greek civilization FR: civilisation grecque [f]

civilisation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zivilisation {f}civilisation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า civilisation
Back to top