ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chuck out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chuck out*, -chuck out-

chuck out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chuck out (phrv.) โยนออกไป (คำไม่เป็นทางการ) Syn. fling out, pitch out, throw out, toss out
chuck out (phrv.) กำจัด Syn. throw ot
chuck out (phrv.) หลบหนี (เพราะมีความผิด) (คำไม่เป็นทางการ)
chuck out (phrv.) ออกจากบ้าน Syn. throw out
chuck out (phrv.) ไม่ยอมรับ See also: ปฏิเสธ Syn. fling out, hurl out
chuck out (phrv.) ทำให้เสีย See also: ทำให้พัง Syn. throw out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And don't let Chuck out of your site.อย่าให้ชัคคลาดสายตา เขาอาจเป็นรายต่อไป
Uh, one of us needs to go and get Chuck out of police custody.ต้องมีคนไปช่วยชัคจากตำรวจ
That's why you cut Chuck out of your life?นั่นคือสาเหตุที่เธอตัดชัคออกไปจากชีวิตเหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chuck out
Back to top