ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chopsticks

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chopsticks*, -chopsticks-

chopsticks ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chopsticks (n.) ตะเกียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
chopsticks(n) ตะเกียบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะเกียบ (n.) chopsticks
กินตะเกียบ (v.) take meal with chopsticks See also: dine with chopsticks
พุ้ย (v.) push rice into mouth by using chopsticks See also: scoop rice into one´s mouth by using chopsticks
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't play chopsticks if you're doing that.ฉันเล่นตะเกียบไม่ได้แน่ / ถ้าคุณทำแบบนี้
We could use chopsticks and drop an endless variety of things on our clothes, I'm sorry, I prefer not to socialize with students,เราจะใช้ตะเกียบและทิ้งอะไรอีกมามายบนเสื้อของเรา ขอโทษด้วยค่ะ ฉันไม่ยุ่งกับนักเรียน
You can eat without a spoon using chopsticks or hands.เราไม่สามารถทานอะไรได้ถ้าไม่มีช้อน แต่อาจจะใช้ตะเกียบหรือส้อมแทนได้
She threw these chopsticks and they stuck to their foreheads.เธอขว้างตะเกียบ และท่อนไม้ใส่ไอ้พวกนั้น
You forgot my chopsticks and glass.เธอลืมตะเกียบกับแก้วของฉัน.
Now all of a sudden you're in Miami, holding a pair of chopsticks without so much as an email saying, "hey, remember me?แล้วอยู่ดีๆ คุณก็มาไมอามี่ ถือตะเกียบคู่นึง โดยไม่มีอะไรแบบ อีเมลล์เขียนมาบอกว่า "เฮ้ จำผมได้ไหม?"
With a pair of chopsticks up your ass, you stupid fuck.พร้อมด้วยตะเกียบปักคารูตูดแกด้วย!
Twenty-nine place settings, 40 chopsticks each.29 ที่ ตะเกียบ 40 คู่
These are special chopsticks for meat.นี่คือตะเกียบเอาไว้ทำกับข้าว
Whoever touches one hair on my daughter, don't ever think about holding chopsticks again.ถ้าแกแตะตัวลูกสาวฉันแม้แต่ปลายก้อย อย่าคิดว่าจะมีมือไว้ถือตะเกียบอีกต่อไปเชียว
Mine would hit me if I didn't get good marks or if I talked back or ii I didn't hold my chopsticks right.ของฉันนะ แม่จะตบตีเสมอเวลาได้คะแนนไม่ดี... ...หรือเวลาพูดจาไม่ดี ...หรือแม้กระทั้งจับตะเกียบไม่ถูกด้น
A spoon, a pair of chopsticks were left for you.ช้อน,ตะเกียบคู่ถูกทิ้งไว้ให้คุณ

chopsticks ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qǐ, ㄑㄧˇ, 敧] to pick up thing with chopsticks or pincers.
筷子[kuài zi, ㄎㄨㄞˋ ㄗ˙, 筷子] chopsticks
[zhù, ㄓㄨˋ, 箸] chopsticks
借箸[jiè zhù, ㄐㄧㄝˋ ㄓㄨˋ, 借箸] lit. to borrow chopsticks; to make plans for sb else
日本竹筷[Rì běn zhú kuài, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄓㄨˊ ㄎㄨㄞˋ, 日本竹筷] disposable chopsticks
[yíng, ˊ, 籯] slender basket for chopsticks

chopsticks ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手許;お手元;御手許;御手元[おてもと, otemoto] (n) (uk) chopsticks (often written on the paper wrapper)
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette)
せせり箸;挵り箸(oK)[せせりばし, seseribashi] (n) poking one's food around using one's chopsticks; playing with one's food with one's chopsticks (a breach of etiquette)
マイ箸[マイばし;マイはし, mai bashi ; mai hashi] (n) washable chopsticks carried in a case (to be used in place of disposable chopsticks)
匕箸[ひちょ, hicho] (n) spoon and chopsticks
取り箸[とりばし, toribashi] (n) (See 取り皿) chopsticks used to move food from a serving dish to one's own dish
叩き箸[たたきばし, tatakibashi] (n) ringing one's chopsticks against a dish (in order to request seconds, etc.) (a breach of etiquette)
塗り箸[ぬりばし, nuribashi] (n) lacquered chopsticks
太箸[ふとばし, futobashi] (n) (See 祝い箸・いわいばし) festive chopsticks; thick round chopsticks used on festive occasions
寄せ箸[よせばし, yosebashi] (n) drawing a dish towards oneself using one's chopsticks (a breach of etiquette)
惑い箸[まどいばし, madoibashi] (n) (See 迷い箸) hovering one's chopsticks back and forth over side dishes, when trying to choose which one to take (a breach of etiquette)
拝み箸[おがみばし, ogamibashi] (n) clasping your chopsticks between your hands as in a gesture of prayer (a breach of etiquette)
探り箸[さぐりばし, saguribashi] (n) using one's chopsticks to find a food one likes by rummaging in one's dish, pot, etc. (a breach of etiquette)
揃え箸[そろえばし, soroebashi] (n) aligning one's chopsticks by tapping them on the table, a dish, etc. (a breach of etiquette)
握り箸[にぎりばし, nigiribashi] (n) grasping one's chopsticks the same way one might hold a walking stick (a breach of etiquette)
杉箸[すぎばし, sugibashi] (n) chopsticks made of cedar
横箸[よこばし, yokobashi] (n) joining both chopsticks together and using them as a spoon (breach of chopstick etiquette)
涙箸[なみだばし, namidabashi] (n) dripping liquid (soup, sauce, etc.) from the tips of one's chopsticks (a breach of etiquette)
渡し箸[わたしばし, watashibashi] (n) resting one's chopsticks across the top of one's bowl (a breach of etiquette)
渡り箸[わたりばし, wataribashi] (n) (See 移り箸) using one's chopsticks to jump from side dish to side dish without pausing to eat rice in between (a breach of etiquette)
火箸[ひばし, hibashi] (n) (1) tongs; (2) long metal chopsticks
真魚箸[まなばし, manabashi] (n) type of long chopsticks used in the preparation of fish; type of long chopsticks used to hold the fish in carving knife ceremony
祝い箸;祝箸[いわいばし, iwaibashi] (n) festive chopsticks; thick round chopsticks used on festive occasions
移り箸[うつりばし, utsuribashi] (n) (See 渡り箸) using one's chopsticks to jump from side dish to side dish without pausing to eat rice in between (a breach of etiquette)
箸袋[はしぶくろ, hashibukuro] (n) paper envelope in which chopsticks are presented
膳越し[ぜんごし, zengoshi] (n) rudely reaching over one's serving tray to grab food behind it with one's chopsticks
舐り箸;ねぶり箸[ねぶりばし, neburibashi] (n) licking one's chopsticks (a breach of etiquette)
菜箸[さいばし, saibashi] (n) cooking or serving chopsticks
迷い箸[まよいばし, mayoibashi] (n) (See 惑い箸) hovering one's chopsticks back and forth over side dishes, when trying to choose which one to take (a breach of etiquette)
違い箸[ちがいばし, chigaibashi] (n) using two different chopsticks together (a breach of etiquette)
黒文字[くろもじ, kuromoji] (n) (1) spicebush; Lindera umbrellata; (2) toothpick; (3) natural wooden chopsticks (tea ceremony)
一膳[いちぜん, ichizen] (n) (1) bowl (of rice); (2) pair (of chopsticks)
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P)
割り箸(P);割箸;割りばし;わり箸[わりばし, waribashi] (n) splittable (wood) chopsticks; (P)
持ち方[もちかた, mochikata] (n) way one holds (one's writing brush); how to hold (chopsticks)
挟み上げる[はさみあげる, hasamiageru] (v1,vt) to pick up (with chopsticks); to take
空箸[そらばし, sorabashi] (n) touching a food with one's chopsticks, then removing them without taking it (a breach of etiquette)
[はし, hashi] (n) chopsticks; (P)
[ぜん, zen] (n) (1) small dining table (usu. for a single person); serving tray (with legs); (2) (See 御膳) meal; food; serving; (ctr) (3) counter for bowlfuls of rice; counter for pairs of chopsticks; (P)

chopsticks ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลองพระหัตถ์[n.] (chaløngphra) EN: spoon ; fork ; chopsticks FR:
กินตะเกียบ[v.] (kintakīep) EN: take meal with chopsticks ; dine with chopsticks FR:
ไม้ตะเกียบ[n. exp.] (māi takīep) EN: chopsticks FR: baguettes [fpl]
พุ้ย[v.] (phui = phūi) EN: push rice into mouth by using chopsticks ; scoop rice into one's mouth by using chopsticks FR: pousser dans la bouche avec des baguettes en toute hâte
ตะเกียบ[n.] (takīep) EN: chopsticks FR: baguettes [fpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chopsticks
Back to top