ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cheek

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cheek*, -cheek-

cheek ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cheek (n.) ก้น (คำไม่เป็นทางการ) Syn. buttock
cheek (n.) แก้ม Syn. jowl, gill
cheek (n.) พฤติกรรมที่ไม่เคารพ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ความทะลึ่ง, พฤติกรรมที่ทะลึ่ง Syn. impudence, disrespect
cheek pouch (n.) กระพุ้งแก้มในสัตว์บางชนิด ใช้สำหรับเก็บอาหาร
cheek up (phrv.) แสดงกิริยาไม่สุภาพหรือหยาบคายกับ (คำไม่เป็นทางการ)
cheekbone (n.) โหนกแก้ม Syn. jugal bone, malar bone
cheekily (adv.) อย่างไม่มีความเคารพ Syn. impudently, insolently
cheeky (adj.) ที่ไม่เคารพ Syn. impudent, insolent
English-Thai: HOPE Dictionary
cheek(ชีค) n. แก้ม,ความทะลึ่ง, Syn. insolence
cheek by jowln. เคียงข้าง,ประชิดกัน,ติดกัน
cheek pouchn. กระพุ้งแก้ม
cheeky(ชีค'คี) adj. ทะลึ่ง,ไร้ยางอาย,หน้าด้าน
English-Thai: Nontri Dictionary
cheek(n) แก้ม,ความทะลึ่ง,ความทะเล้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cheek bone; bone, zygomatic; jugum; malaกระดูกโหนกแก้ม [มีความหมายเหมือนกับ zygoma ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cheekแก้ม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปราง (n.) cheek Syn. แก้ม
แก้ม (n.) cheek Syn. ปราง
โหนกแก้ม (n.) cheekbone
กระพุ้งแก้ม (n.) bulge of the cheek
ทะเล้น (v.) be cheeky See also: be full of levity, be frivolous Syn. หน้าเป็น
แก้มตอบ (v.) sunken cheeks
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Landing on a baby's cheek so warmเกาะบนแก้มอุ่นของเด็กน้อย
A fact you would do well to remember next time you're cheek to cheek with the king.และแทน ที่พระองค์ด้วยพระอัยกาของกษัตริย์มงกุฎ ผู้ที่พวกเขาสามารถควบคุมได้
I want to bite your cheek and chew on it. It's so fucking cute.ฉันอยากกัดแก้มคุณแล้วเคี้ยว มันน่ารักจริงๆ
You have the cheek to ask for forgiveness after doing what you did.เจ้ายังมีหน้ามาขอให้ข้ายกโทษให้อีกเหรอ หลังจากที่เจ้าทำลงไปแล้ว
What, you call to preach me about turning the other cheek now?สิ่งที่, คุณเรียกเพื่อแสดงธรรมฉันเกี่ยวกับสิ่งอื่นๆตอนนี้?
When carving at the table you give one cheek to Madame...เวลาอาหาร ตัดแก้มปลา
I RAN THE SAMPLES FROM THE CHEEK SWABฉันเช็คตัวอย่างให้แล้ว
If only my tears could rest on my cheek without shame.ถ้าเพียงแต่ผมจะร้องไห้ออกมาได้.. โดยปราศจากความอับอาย
You think Hale's cheek dancing with this scumbag?นายคิดว่าเคลย์ จะเล่นด้วยกับพวกชาติชั่วงั้นเหรอ
We've got the, um, victim's ear and cheek prints against the limo here, so we know what position he was in when he was killed.เรามี... อ่า... หูของเหยื่อ และรอยแก้ม ปรากฎอยู่ในรถลีโมตรงนี้
Don't forget the cheek bones.อย่ามืมดูกระดูให้หน่อยนะ
I didn't know he was gonna rub his cheek on it!ฉันไม่ได้รู้ว่าเขากำลังจะถูแก้มของเขากับมัน!

cheek ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[quán, ㄑㄩㄢˊ, 颧 / 顴] cheek bones
颧弓[quán gōng, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄥ, 颧弓 / 顴弓] cheek bone; (anat.) zygomatic arch
厚脸皮[hòu liǎn pí, ㄏㄡˋ ㄌㄧㄢˇ ㄆㄧˊ, 厚脸皮 / 厚臉皮] brazen; shameless; impudent; cheek; thick-skinned
脸蛋[liǎn dàn, ㄌㄧㄢˇ ㄉㄢˋ, 脸蛋 / 臉蛋] cheek; face
脸颊[liǎn jiá, ㄌㄧㄢˇ ㄐㄧㄚˊ, 脸颊 / 臉頰] cheek
面颊[miàn jiá, ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧㄚˊ, 面颊 / 面頰] cheek
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, 頄] cheekbone
[yí, ㄧˊ, 颐 / 頤] cheeks; nourish
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, 頯] cheekbone; protrude
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, 颊 / 頰] cheeks
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, 馗] cheekbone; crossroads; high
含忍耻辱[hán rěn chǐ rǔ, ㄏㄢˊ ㄖㄣˇ ㄔˇ ㄖㄨˇ, 含忍耻辱 / 含忍恥辱] to eat humble pie; to accept humiliation; to turn the other cheek
忍辱含垢[rěn rǔ hán gòu, ㄖㄣˇ ㄖㄨˇ ㄏㄢˊ ㄍㄡˋ, 忍辱含垢] to eat humble pie; to accept humiliation; to turn the other cheek
[sāi, ㄙㄞ, 腮] gills; lower part of cheeks
腮腺[sāi xiàn, ㄙㄞ ㄒㄧㄢˋ, 腮腺] parotid gland; saliva gland in cheek

cheek ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
リンゴ病[リンゴびょう, ringo byou] (n) (See 伝染性紅斑) fifth disease; erythema infectiosum; slapped cheek syndrome
片笑窪[かたえくぼ, kataekubo] (n) dimple on one cheek
頬袋;頬嚢[ほおぶくろ, hoobukuro] (n) cheek pouch
ゴールデンバタフライフィッシュ;ブラックチークバタフライフィッシュ[, go-rudenbatafuraifisshu ; burakkuchi-kubatafuraifisshu] (n) bluecheek butterflyfish (Chaetodon semilarvatus); addis butterflyfish; golden butterflyfish; redlined butterflyfish
こましゃくれる;こまっしゃくれる;こまちゃくれる;こまっちゃくれる[, komashakureru ; komasshakureru ; komachakureru ; komacchakureru] (v1) to be saucy (of children); to be impudent; to be cheeky; to be sassy; to be precocious
チーク[, chi-ku] (n) (1) cheek; (2) teak
チークダンス[, chi-kudansu] (n) cheek-to-cheek dancing
ちゃっかり[, chakkari] (adv,n,vs) shrewd; calculating; nervy; cheeky
ホワイトチークシャーク;ホワイトチーク・シャーク[, howaitochi-kusha-ku ; howaitochi-ku . sha-ku] (n) whitecheek shark (Carcharhinus dussumieri, species of the Indo-West Pacific)
メガネクロハギ[, meganekurohagi] (n) whitecheek surgeonfish (Acanthurus nigricans, species of tang from the Eastern Indian and Pacific Oceans)
レッドチークラス[, reddochi-kurasu] (n) red-cheek wrasse (Thalassoma genivittatum)
千枚張り[せんまいばり, senmaibari] (n) multilayered; cheeky
図太い[ずぶとい, zubutoi] (adj-i) bold; shameless; cheeky; brash; impudent
小椋鳥[こむくどり, komukudori] (n) red-cheeked myna (Sturnus phillippensis); violet-backed starling
小生意気[こなまいき, konamaiki] (adj-na,n) impudence; cheekiness
小面憎い[こづらにくい, koduranikui] (n) cheeky; saucy; pert
林檎病[りんごびょう, ringobyou] (n) slap-cheek (erythema infectiosum)
椋鳥[むくどり;ムクドリ, mukudori ; mukudori] (n) (1) (uk) grey starling (gray); white-cheeked starling (Sturnus cineraceus); (2) starling (any bird of family Sturnidae); (3) bumpkin; gullible person; (4) sixty-nine (sexual position)
極楽鯊[ごくらくはぜ;ゴクラクハゼ, gokurakuhaze ; gokurakuhaze] (n) (uk) barcheek goby (Rhinogobius giurinus)
洒落臭い[しゃらくさい;しゃらくくさい, sharakusai ; sharakukusai] (adj-i) impertinent; impudent; cheeky
生意気[なまいき, namaiki] (adj-na,n) impertinent; saucy; cheeky; conceit; audacious; brazen; (P)
産毛;うぶ毛;生毛[うぶげ, ubuge] (n) (1) soft, downy hair (i.e. such as on one's cheek); peach fuzz; fluff; pappus; (2) lanugo; (adj-no) (3) lanuginous; pappose; pappous
紅顔可憐[こうがんかれん, kougankaren] (n,adj-na) youthful and endearing; rosy-cheeked and sweet
落涙滂沱[らくるいぼうだ, rakuruibouda] (adj-t,adv-to) tears streaming down one's cheeks; shedding copious tears
野太い;篦太い;箆太い[のぶとい, nobutoi] (adj-i) (1) audacious; daring; bold; impudent; cheeky; (2) throaty (voice); rough; deep; hoarse
頬桁[ほおげた, hoogeta] (n) cheekbone
頬骨[ほおぼね;きょうこつ;ほほぼね;つらぼね, hoobone ; kyoukotsu ; hohobone ; tsurabone] (n,adj-no) cheekbones; zygomatic bone; malar bone
顴骨[けんこつ;かんこつ, kenkotsu ; kankotsu] (n) (obsc) (See 頬骨) cheekbone; zygomatic bone; malar bone

cheek ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จูบแก้ม[n. prop.] (jūp kaēm) EN: kiss on the cheek FR: embrasser sur la joue
กโบล[n.] (kabōn) EN: cheek FR:
แก้ม[n.] (kaēm) EN: cheek FR: joue [f]
แก้มบุ๋ม[n. exp.] (kaēm bum) EN: dimpled cheek FR:
แก้มช้ำ[n.] (kaēmcham) EN: red cheek barb ; Javaen barb ; Systomus orphoides ; Puntius orphoides FR: Systomus orphoides ; Puntius orphoides
กำโบล[n.] (kambōn) EN: cheek FR:
กระพุ้งแก้ม[n. exp.] (kraphung ka) EN: cheek FR:
น้ำหน้า[n.] (nāmnā) EN: face ; cheek ; sight of one's face FR: face [f] ; gueule [f]
ปลาแก้มช้ำ[n. exp.] (plā kaēmcha) EN: red cheek barb ; Javaen barb ; Systomus orphoides ; Puntius orphoides FR: Systomus orphoides ; Puntius orphoides
ปลากะพงแสม ; ปลากระพงแสม[n. exp.] (plā kaphong) EN: javelin ; silver javelin ; blue cheek silver grunt ; lined silver grunt FR:
ปก[n.] (pok) EN: red cheek barb ; Javaen barb ; Systomus orphoides ; Puntius orphoides FR: Systomus orphoides ; Puntius orphoides
ปราง[n.] (prāng) EN: cheek FR:
ชะนีแก้มขาว[n. exp.] (chanī kaēm ) EN: White-cheeked gibbon ; Northern white-cheeked gibbon FR:
อิอิ[interj.] (i-i) EN: tongue-in-cheek FR: hi hi
แก่แดด[adj.] (kaēdaēt) EN: cheeky ; fresh FR:
แก้มอิ่มเป็นพวง[adj.] (kaēm im pen) EN: chubby-cheeked FR:
แก้มตอบ[n. exp.] (kaēm tøp) EN: sunken cheeks ; hollow cheeks ; flat cheeks FR: fossette [f]
แก้มตุ่ย[n. exp.] (kaēm tui) EN: puffed out cheeks ; bulging cheeks FR:
แก้มยุ้ย[n. exp.] (kaēm yui) EN: chubby cheeks FR: bajoues [fpl]
กำแหง[adj.] (kamhaēng) EN: daring ; bold ; audacious ; overbearing ; haughty ; cheeky FR: audacieux ; hardi ; intrépide ; effronté
ก้นย้อย[n.] (konyøi) EN: cheeks of the bottom ; heavy bottom ; fat bottom ; sagging buttocks FR:
ก้อร่อ[adj.] (kørø) EN: flirtatious ; cheeky FR:
ก้อร่อก้อติก[adj.] (kørøkøtik) EN: flirtatious ; cheeky FR:
กระรอกบินแก้มสีแดง[n. exp.] (krarøk bin ) EN: Red-cheeked Flying Squirrel FR:
กระรอกบินแก้มสีเทา[n. exp.] (krarøk bin ) EN: Grey-cheeked Flying Squirrel FR:
กระรอกดินแก้มแดง[n. exp.] (krarøk din ) EN: Red-cheeked squirrel FR:
หน้ากระดูก[X] (nā kradūk) EN: gaunt looking face ; having high cheekbones FR:
นกกิ้งโครงแก้มขาว[n. exp.] (nok kingkhr) EN: White-cheeked Starling ; Grey Starling FR: Étourneau gris [m] ; Martin gris [m]
นกกิ้งโครงแกลบแก้มสีน้ำตาลแดง[n. exp.] (nok kingkhr) EN: Chestnut-cheeked Starling FR: Étourneau à joues marron [m] ; Martin des Philippines [m] ; Étourneau des Philippines [m] ; Étourneau philippin [m]
นกกินปลีแก้มสีทับทิม[n. exp.] (nok kinplī ) EN: Ruby-cheeked Sunbird FR: Souimanga à joues rubis [m] ; Souimanga de Ceylan [m]
นกกระจ้อยแก้มเทา[n. exp.] (nok krajǿi ) EN: Grey-cheeked Warbler FR: Pouillot à joues grises [m] ; Fauvette à joues grises [f] ; Fauvette-gobemouches à joues grises [f]
นกมุ่นรกตาแดง[n. exp.] (nok munrok ) EN: Grey-cheeked Fulvetta FR: Alcippe à joues grises [m] ; Alcippe de Swinhoe [m]
นกมุ่นรกตาขาว[n. exp.] (nok munrok ) EN: Brown-cheeked Fulvetta ; Brown-cheeked Alcippe FR: Alcippe à joues brunes [m] ; Alcippe à joues fauves [f]
นกปรอดโอ่งแก้มเทา[n. exp.] (nok parøt ō) EN: Grey-cheeked Bulbul FR: Bulbul brès [m]
นกระวังไพรแก้มสีน้ำตาล[n. exp.] (nok rawangp) EN: Rusty-cheeked Scimitar-Babbler FR: Pomatorhin à joues rousses [m] ; Pomatorhin à joues rouges [m] ; Pomatorhin à gorge rousse [m] ; Pomatorhin à cou roux [m]
นกติ๊ดแก้มเหลือง[n. exp.] (nok tit kaē) EN: Yellow-cheeked Tit FR: Mésange à dos tacheté [f] ; Mésange royale [f] ; Mésange à joues jaunes [f]
พูดทีเล่นทีจริง[v. exp.] (phūt thī le) EN: say something half jokingly ; be half serious ; speak with tongue-in-cheek ; equivocate FR:
ปลาการ์ตูนแดง[n. exp.] (plā kātūn d) EN: Maroon clownfish ; Spine-cheeked clownfish ; Premnas biaculeatus FR: Premnas biaculeatus
ทะเล้น[v.] (thalēn) EN: be cheeky ; be impudent FR:
ทะเล้น[adj.] (thalēn) EN: giggly ; pert ; cheeky ; saucy FR:

cheek ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrwerksschild {n}trolley side cheek
sondergleichen {adv} | eine Frechheit sondergleichenunparalleled | the height of cheek
Streifenbrust-Laubtyrann {m} [ornith.]Mottle-cheeked Tyrannulet
Backenknochen {m}cheekbone
Tragschild {n}cheek plate
Wangenfleck {m}cheek patch
Frechheit {f}cheekiness
frech; flapsig {adj} | frecher; flapsiger | am frechsten; am flapsigstencheeky | cheekier | cheeckiest
frech {adv}cheekily
Gelbwangentrogon {m} [ornith.]Bare-cheeked Trogon
Panamaschopfohr {n} [ornith.]Buffy Tuftedcheek
Rubinwangen-Nektarvogel {m} [ornith.]Ruby-cheeked Sunbird
Andenschopfohr {n} [ornith.]Streaked Tuftedcheek

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cheek
Back to top