ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cave in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cave in*, -cave in-

cave in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cave in (phrv.) ล้มเหลว See also: พังทลาย, พัง, ล้มละลาย, ล่มจม, ขาดทุน Syn. fail
cave in (phrv.) ยอมทำตาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, I guess, about as much as Darfur or that cave in Afghanistan.แต่คุณไม่รู้สึกนิด ๆ หน่อย ๆ หรือว่าที่นี่คือที่บ้านน่ะ ฉันก็คิดงั้นน่ะ อะไรที่มันเหมือนๆ กับ Darfar หรือถ้ำในอัฟกานิสถาน
There's a cave in the Darkling Woods, five minutes due east of the fallen oak.มีน้ำในป่ามืดนั่น ห้านาทีทางตะวันออก จากโอ๊กที่ล่วงลงมา
♪ I' waitin' for the stars to cave in# I' waitin' for the stars to cave in #
Another story of bats down by the docks, streaming out of their cave in the middle of the day.อีกเรื่องก็คือค้างคาวตรงท่าเรือ พุ่งออกมาจากถ้ำกลางวันแสกๆ
The cave in Arizona was proof.ถ้ำใน Arizona คือข้อพิสูจน์
I feel like I can't take it... and my heart... is just going to... cave in.ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนรับมันไม่ไหว และหัวใจฉัน กำลังจะ
Okay, so these 2 starts to cave in.เอ้า เริ่มจาก 2 อย่างนี้..
Besides old explosives, poison gas, and cave ins, not bad at all.นอกจากระเบิดเก่าๆ แก๊สพิษ เหมืองเเร่ มันไม่เเย่ไปหมดหรอ

cave in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
崩陷[bēng xiàn, ㄅㄥ ㄒㄧㄢˋ, 崩陷] fall in; cave in
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 陷] pitfall; trap; to get stuck; to sink; to cave in; to frame (false charge); to capture (a city in battle); to fall (to the enemy); defect
塌方[tā fāng, ㄊㄚ ㄈㄤ, 塌方] to cave in; to collapse; a landslide

cave in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
減り込む;めり込む;滅り込む(iK)[めりこむ, merikomu] (v5m,vi) to sink into; to cave in
落ち窪む[おちくぼむ, ochikubomu] (v5m) to sink in; to cave in
凹む[へこむ, hekomu] (v5m) (1) to be dented; to be indented; to yield to; to give; to sink; to collapse; to cave in; (2) to be snubbed; to be overwhelmed; to feel down; to be forced to yield; (P)
引っ込む(P);引っこむ[ひっこむ, hikkomu] (v5m,vi) to draw back; to sink; to cave in; (P)
窪む;凹む[くぼむ, kubomu] (v5m) to cave in; to become depressed; to sink
陥る(P);落ち入る[おちいる, ochiiru] (v5r,vi) to fall; to trap; to cave in; to collapse; (P)

cave in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พังทลาย[v. exp.] (phang thalā) EN: collapse ; crumble ; fall apart ; go to pieces ; tumble down ; cave in FR: s'effondrer ; s'écrouler ; s'ébouler
ทรุด[v.] (sut) EN: subside ; sink ; sag ; collapse ; shrink ; cave in FR: s'affaiser ; s'enfoncer ; se tasser
ถล่ม[v.] (thalom) EN: fall down ; collapse ; tumble down ; fall in ; cave in ; subside FR: s'écrouler ; s'effondrer ; dégringoler
ยุบ[v.] (yup) EN: sink ; cave in ; give in ; be bashed ; collapse ; fall down ; subside FR: s'effondrer
ยุบตัว[v.] (yup tūa) EN: subside ; contract ; go down ; cave in ; sink FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cave in
Back to top