ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

carving

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *carving*, -carving-

carving ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
carving (n.) สิ่งของแกะสลัก
carving fork (n.) ส้อมขนาดใหญ่ที่ใช้จับเนื้อเพื่อตัด
carving knife (n.) มีดสำหรับตัดเนื้อ
English-Thai: HOPE Dictionary
carving(คาร์'วิง) n. การแกะสลัก,งานแกะสลัก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
carving๑. การแกะสลัก๒. งานแกะสลัก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carving (Decorative arts)การแกะสลัก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การสกัด (n.) carving See also: engraving, chiseling
การสลัก (n.) carving See also: engraving Syn. การแกะสลัก, การแกะ
การแกะ (n.) carving See also: engraving Syn. การแกะสลัก
การแกะสลัก (n.) carving
ปั้นลมปราสาท (n.) leave-like carvings along the edges of the roofs of Buddhist temple buildings Syn. ปั้นลมวิหาร
ปั้นลมวิหาร (n.) leave-like carvings along the edges of the roofs of Buddhist temple buildings Syn. ปั้นลมปราสาท
ลำยอง (n.) leave-like carvings along the edges of the roofs of Buddhist temple buildings Syn. ปั้นลมปราสาท, ปั้นลมวิหาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Scissoring the earth Carving up the land Is the business of kings and stuffแบ่งแยกพื้นที่ แบ่งแยกดินแดน เป็นเรื่องของกษัตริย์
I found you carving them with a corkscrew.ผมเห็นพ่อแกะมันด้วยสว่านเปิดขวด
And when the old woman was carving up Ken I shoved her and she fell.แล้วตอนที่หญิงชรา... แล่เนื้อเคน ฉันก็ผลักเธอ
When carving at the table you give one cheek to Madame...เวลาอาหาร ตัดแก้มปลา
Say, carving station at Lawry's.เช่น.. พนักงานหั่นเนื้อ ที่ร้าน ลาวรีส์?
They're carving out his personality.พวกเขาจะดึงเอาตัวตนของเขาออกมา
You see, over time, water erodes the earth's soil, carving deeper...ดูซิ? ... เวลาผ่านไป กัดเซาะดิน ทำให้มันลึกลงไป
You are Sandover material, son... real go-getter, carving your own way.นายมันของจริง ไอ้ลูกชาย มีความพยายาม กรุยทางมาด้วยตัวเอง
Thank you for carving a smiley face in my grilled cheese sandwich.ขอบคุณที่ทำหน้ายิ้ม บนแซนด์วิชกริลล์ชีสของผมฮะ
He came at me with a carving knife..... เขาเอามีดแล่เนื้อมาตัดของผม
Well, that would bring us to large-end carving knives, machetes, cleavers.นั่นอาจนำเราไปสู่ มีดสับขนาดใหญ่ มีดแมเชสทีส มีดคลีฟเวอร์ส
Hey... that's a very expensive, handcrafted carving instrument.เฮ้... นั่นแพงมากเลยนะ มันเป็นของที่ทำจากมือล้วน ๆ

carving ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zǔ, ㄗㄨˇ, 珇] carving on jade
篆刻[zhuàn kè, ㄓㄨㄢˋ ㄎㄜˋ, 篆刻] carving a seal
骨刻[gǔ kè, ㄍㄨˇ ㄎㄜˋ, 骨刻] carving in bone
鸡血石[jī xuè shí, ㄐㄧ ㄒㄩㄝˋ ㄕˊ, 鸡血石 / 雞血石] bloodstone; red-fleck chalcedony, used for carving seals; (mineral.) heliotrope
篆工[zhuàn gōng, ㄓㄨㄢˋ ㄍㄨㄥ, 篆工] craftsman engaged in carving characters
版刻[bǎn kè, ㄅㄢˇ ㄎㄜˋ, 版刻] carving; engraving
雕花[diāo huā, ㄉㄧㄠ ㄏㄨㄚ, 雕花] carving; decorative carved pattern; arabesque
贝雕[bèi diāo, ㄅㄟˋ ㄉㄧㄠ, 贝雕 / 貝彫] shell carving

carving ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カービング[, ka-bingu] (n) carving
カービングナイフ[, ka-bingunaifu] (n) carving knife
デクパージュ;デコパージュ[, dekupa-ju ; dekopa-ju] (n) carving (fre
バートカービング[, ba-toka-bingu] (n) bird carving
ラッセル[, rasseru] (n) (1) (abbr) (See ラッセル車) (Russell) snowplow; track-clearing vehicle; (2) carving a trail through deep snow (by foot when mountaineering); (P)
一刀彫り[いっとうぼり, ittoubori] (n) one-knife carving
刻字[こくじ, kokuji] (n) carving characters; carved characters
包丁(P);庖丁[ほうちょう, houchou] (n) kitchen knife; carving knife; (P)
彫り上げる[ほりあげる, horiageru] (v1) to emboss; to carve in relief; to finish carving of engraving
書丹[しょたん, shotan] (n,vs) writing an inscription on a stone monument (e.g. before carving it)
根付け;根付[ねつけ, netsuke] (n) miniature carving attached to the end of a cord hanging from a pouch; netsuke
真魚箸[まなばし, manabashi] (n) type of long chopsticks used in the preparation of fish; type of long chopsticks used to hold the fish in carving knife ceremony
石刻[せっこく, sekkoku] (n) stone carving or engraving
落とし掛け;落とし懸け;落し掛け;落し懸け[おとしがけ, otoshigake] (n) (1) lintel of the alcove in a tea room or a window in a shoin-style reception room; (2) cloud-shaped carving on the bottom of a transom; (3) (See 火鉢) metallic bowl used to hold the charcoal in a wooden hibachi
角細工[つのざいく, tsunozaiku] (n) horn carving
一体[いったい, ittai] (adv) (1) (before an interrogative, forms an emphatic question) ...the heck (e.g. "what the heck?"); ...in the world (e.g. "why in the world?"); ...on earth (e.g. "who on earth?"); (n) (2) one object; one body; unity; (3) one form; one style; (4) one Buddhist image (or carving, etc.); (n-adv) (5) (See 一体に) generally; in general; (P)
刻(P);剋[こく, koku] (n) (1) archaic period of time (usu. a period of approx. two hours corresponding to one of the signs of the Chinese zodiac); (2) (刻 only) carving; engraving; cutting; mincing; (3) (剋 only) victory; (4) strictness; cruelty; (P)
彫り;彫[ほり, hori] (n) carving; engraving
木彫[もくちょう, mokuchou] (n) wood carving; woodcraft; (P)
木彫り[きぼり, kibori] (n) wood carving; woodcraft; (P)
浮き彫り(P);浮彫り;浮彫;浮き彫[うきぼり, ukibori] (n,adj-no) (1) relief; embossed carving; (n) (2) bringing to the fore; throwing something into relief; (P)
絵様[えよう, eyou] (n) (1) decorative carving; (2) design; plan; sketch
透かし[すかし, sukashi] (n) (1) watermark (in a stamp, banknote, etc.); (2) openwork (engraving, carving, etc.)
陰刻[いんこく, inkoku] (n) (1) (See 彫刻,陽刻) hollow relief (carving); (2) white line (woodcuts)

carving ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแกะสลัก[n. exp.] (kān kae sal) EN: carving ; sculpture FR: sculpture [f]
การแกะสลักไม้[n. exp.] (kān kae sal) EN: wood carving FR:
การแกะสลักผลไม้[n. exp.] (kān kae sal) EN: fruit carving FR: sculpture sur fruit [f]
ของแกะสลัก[n. exp.] (khøng kaesa) EN: carving ; carved work ; sculpture FR:
มีดแกะ[n.] (mītkae) EN: Thai carving knife FR:
มีดแทงหยวก[n.] (mītthaēngyū) EN: carving knife FR:
งานแกะสลักไม้[n. exp.] (ngān kaesal) EN: wood carving FR:
รูปแกะ[n.] (rūpkae) EN: carving ; carved figure FR: gravure [f]
รูปสลัก [n.] (rūpsalak) EN: sculpture ; carving ; statue FR: sculpture [f] ; statue [f]
สยุ่น[n.] (sayun) EN: curved chisel (for carving wood) FR:
ปั้นลมปราสาท[n. exp.] (panlom prās) EN: leave-like carvings [along the edges of the roofs of Buddhist temple buildings] FR:
ปั้นลมวิหาร[n. exp.] (panlom wihā) EN: leave-like carvings [along the edges of the roofs of Buddhist temple buildings] FR:

carving ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knochenschnitzen {n}bone carving
Carving {n} (Wintersport) [sport]carving
Schneidebrett {n}carving board

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า carving
Back to top