ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

capricorn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *capricorn*, -capricorn-

capricorn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Capricorn (n.) สัญลักษณ์ตัวที่สิบในจักรราศีซึ่งมีตัวเป็นแพะแต่หางเป็นปลา
English-Thai: HOPE Dictionary
capricorn(แคพ'ริคอร์น) n. กลุ่มดาวแพะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มังกร (n.) Capricorn Syn. ราศีมังกร
ราศีมกร (n.) Capricorn Syn. ราศีมังกร, มังกร
ราศีมังกร (n.) Capricornus
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I'm here to warn you, Capricorn knows where you're staying.แล้วก็มาเตือนนาย คาปริคอร์นรู้แล้วว่านายพักอยู่ที่ไหน
At first it was Capricorn a thuggish bandit working for an evil duke.โจรล่าสังหารที่ทำงานให้กับราชวงศ์ผู้โหดเหี้ยม
Dustfinger saved us from Capricorn that night.คืนนั้นนิ้วฝุ่นช่วยเราไว้จากคาปริคอร์น
And maybe send Capricorn back in.แล้วก็อาจจะส่งคาปริคอร์นกลับไปด้วย
I suppose Capricorn was behind the theft.สงสัยเป็นฝีมือของคาปริคอร์นนั่นแหละ
The Adderhead, Capricorn and the Fire Raisers.เศียรอสรพิษ คาปริคอร์น \ นักวางเพลิง
Old Capricorn will be pleased.ลุงคาปริคอร์นต้องดีใจแน่ๆ เลย
"He appears only when Capricorn calls him rising from the ground, a faceless and fiery beast.-กระหายจะดูดกลืนเหยื่อรายใหม่ หยุดอ่านนะ เม็กกี้
And as it did, Capricorn began to crackle and fade like the old page of a book growing transparent and thin as paper."และตอนนั้นเอง ร่างของคาปริคอร์นก็เริ่ม ปริแตกและจางลงเหมือนหน้ากระดาษเก่าๆ ...ร่างกายเริ่มจางลง และบางลงเหมือนกระดาษ
Capricorn wants you to have your strength for tonight.คาปริคอร์นอยากให้เธอ มีแรงสำหรับคืนนี้
I'm a capricorn.LEO, ย่อมาจาก Law Enforcement Officer.
Capricorn's men were looking for Dustfinger in the wrong place.ลูกน้องของคาปริคอร์นตามหานิ้วฝุ่นผิดที่แล้ว

capricorn ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
山羊座[Shān yáng zuò, ㄕㄢ ㄧㄤˊ ㄗㄨㄛˋ, 山羊座] Capricorn (constellation and sign of the zodiac); Japanese variant of 魔羯座
摩蟹座[Mó xiè zuò, ㄇㄛˊ ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ, 摩蟹座] Capricorn (constellation and sign of the zodiac); used erroneously for 魔羯座
魔羯座[Mó jié zuò, ㄇㄛˊ ㄐㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ, 魔羯座] Capricorn (constellation and sign of the zodiac)
摩羯座[Mó jié zuò, ㄇㄛˊ ㄐㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ, 摩羯座] Capricornus
南回归线[Nán huí guī xiàn, ㄋㄢˊ ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄢˋ, 南回归线 / 南回歸線] Tropic of Capricorn, the circle of latitude at 23° 26' 22" S
回归线[huí guī xiàn, ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄢˋ, 回归线 / 回歸線] tropic, a circle of latitude at 23° 26' 22" South (Tropic of Capricorn) or North (Tropic of Cancer)

capricorn ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カプリコン[, kapurikon] (n) Capricorn
冬至線[とうじせん, toujisen] (n) the Tropic of Capricorn
南回帰線[みなみかいきせん, minamikaikisen] (n) Tropic of Capricorn
磨羯宮[まかつきゅう, makatsukyuu] (n) Capricorn (10th zodiacal sign); the Goat
回帰線[かいきせん, kaikisen] (n) the tropics (Cancer and Capricorn)
山羊座[やぎざ, yagiza] (n) (constellation) Capricornus; Capricorn; the Goat
日本羚羊;日本氈鹿[にほんかもしか;ニホンカモシカ, nihonkamoshika ; nihonkamoshika] (n) (uk) (See カモシカ) Japanese serow; Capricornis crispus

capricorn ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ราศีมังกร[n. exp.] (rāsī Mangkø) EN: Capricorn FR: signe du Capricorne [m]
เส้นทรอปิกออฟแคปริคอร์น[n. exp.] (sen thrøpik) EN: Tropic of Capricorn FR: tropique du Capricorne [m]
ด้วงหนวดยาว[n. exp.] (dūang nūat ) EN: longicorn FR: longicorne [m] ; capricorne [m] ; cérambycidé [m]
โครำ[n.] (khōram) EN: Sumatran serow ; southern serow ; Capricornis sumatraensis FR: Capricornis sumatraensis
กลุ่มดาวมกร[n. prop.] (klum dāo Ma) EN: Capricornus FR: constellation du Capricorne [f] ; Le Capricorne
กลุ่มดาวแพะทะเล[n. prop.] (klum dāo Ph) EN: Capricornus FR: constellation du Capricorne [f] ; Le Capricorne
กูรำ[n.] (kūram) EN: serow ; Capricornis sumatraensis FR: Capricornis sumatraensis
เลียงผาเหนือ[n. exp.] (līengphā ne) EN: Chinese serow ; Southwest china serow ; mainland serow FR: Capricornis milneedwardsii
เลียงผาใต้[n. exp.] (līengphā tā) EN: Sumatran serow ; southern serow ; common serow ; Capricornis sumatraensis FR: Capricornis sumatraensis

capricorn ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wendekreis {m} | Wendekreis des Krebses; nördlicher Wendekreis | Wendekreis des Steinbocks; südlicher Wendekreistropic | Tropic of Cancer | Tropic of Capricorn
Steinbock {m} (Sternzeichen)Capricorn

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า capricorn
Back to top