ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cadent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cadent*, -cadent-

cadent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cadent (adj.) เป็นจังหวะ See also: เป็นจังหวะจะโคน Syn. metrical, periodic
English-Thai: HOPE Dictionary
cadent(แคด'เดินทฺ) adj. เป็นจังหวะ,เป็นท่วงทำนอง,ซึ่งกำลังตก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสื่อมโทรม (adj.) decadent See also: decaying, immoral, low, dissolute, declining Syn. เสีย, ชำรุด, ชำรุดทรุดโทรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And his decadent china. I've seen it all before.และจีนเสื่อมของเขา ฉันได้เห็นมันทั้งหมดก่อน
A cup of hot chocolate after a long walk in the snow. Vlad, ix-nay on the Ophie-say. She's a decadent pastry filled with whipped cream and laughter.ชอคโกแลตร้อนหลังเดินลุยหิมะ เธอคือขนมปังปิ้งที่ถูกเพิ่มด้วย วิปป์ครีมและเสียงหัวเราะ
I want Prothero to speak on the dangers of these old buildings and how we must avoid clinging to the edifice of a decadent past.ให้โพเทรโร่พูดถึง อันตรายของอาคารเก่านี้ด้วย... ...แต่อย่าให้ดึงไปเกี่ยวกับ อาคารอื่นที่เคยพังไปแล้วล่ะ
I couldn't wear something that decadent when it could save a family from losing their home.ฉันใส่มันไม่ได้ มันคุ้มที่จะที่จะต้องสูญเสียบางอย่างไป เพื่อที่จะรักษาครอบครัว ที่จะสูญเสียบ้านของเขา
It's decent rather than decadent.มันมีคุณค่ามากกว่าการเสื่อม
This party is so decadent and in the private rooms, frankly, illegal.ปาร์ตี้นี้เสื่อมชะมัด และในห้องส่วนตัว ให้ตายเถ่อะ มันผิดกฎหมาย
$5,000 to eat the steak and this decadent foie gras.5,000 ดอลล่าร์ในการกินสเต็ก และถ้าชิมฟัวกราส์
Your cooking reveals an almost decadent palate.ความรู้สึกในการรับรสที่เกือบจะเสื่อมลงแล้วนะ
Well, that's just a five-gallon bucket of expired grade D meat slurry the poor kids at this school were forced to eat every taco Tuesday under the jackboot of that corrupt, decadent regime from which they were recently liberatedก็แค่ถังห้าแกลลอน ที่มี่เนื้อเกรดต่ำ ที่เน่าแล้ว นักเรียนที่น่าสงสารพวกนี้ถูกบังคับให้กิน
They think their chess dominance proves Soviet intellectual superiority over the decadent West.คิดว่าการครองกีฬาหมากรุกพิสูจน์ว่า โซเวียตมีสติปัญญาเหนือชาติตะวันตก

cadent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tuí, ㄊㄨㄟˊ, 穨] become bald; decadent
[tuí, ㄊㄨㄟˊ, 颓 / 頹] become bald; decadent
骄奢淫逸[jiāo shē yín yì, ㄐㄧㄠ ㄕㄜ ˊ ㄧˋ, 骄奢淫逸 / 驕奢淫逸] extravagant and dissipated; decadent
腐朽[fǔ xiǔ, ㄈㄨˇ ㄒㄧㄡˇ, 腐朽] rotten; decayed; decadent; degenerate

cadent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デカダン[, dekadan] (adj-na) decadent (fre
末期的[まっきてき, makkiteki] (adj-na) decadent; terminal; (P)
末法思想[まっぽうしそう, mappoushisou] (n) pessimism due to decadent-age theory
澆季[ぎょうき, gyouki] (n) frivolous age; degenerate period in history; decadent age
衰世[すいせい, suisei] (n) this decadent world
退廃的[たいはいてき, taihaiteki] (adj-na) degenerate; decadent; (P)
鄭声[ていせい, teisei] (n) (decadent) music of the state of Zheng

cadent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสื่อม[v.] (seūam) EN: degenerate ; deteriorate ; worsen ; decline ; be decadent ; slowly disappear ; weaken ; wane ; wear out FR: dégénérer ; décliner ; se déprécier ; se détériorer
เสื่อมโทรม[adj.] (seūamsōm) EN: decadent ; decaying ; immoral ; low ; dissolute ; declining FR: décadent ; dissolu ; dépravé ; délabré ; dégradé

cadent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dekadent {adj}decadent
dekadent {adv}decadently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cadent
Back to top