ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cabinet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cabinet*, -cabinet-

cabinet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cabinet (n.) คณะรัฐมนตรี
cabinet (n.) ชั้นหรือตู้วางของ Syn. cupboard, closet
cabinet member (n.) รัฐมนตรี See also: นักการฑูต Syn. ambassdor, consul, high officer
cabinet minister (n.) รัฐมนตรี
cabinetmaker (n.) คนที่มีอาชีพทำเกี่ยวกับงานไม้
English-Thai: HOPE Dictionary
cabinet(แคบ'บิเนท) n. คณะรัฐมนตรี,ตู้,ตู้มีลิ้นชัก,ตู้เฟอร์นิเจอร์ที่มีชั้นวางวิทยุ,โทรทัศน์,ห้องเล็ก,ห้องลับadj. เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี,เกี่ยวกับห้องส่วนตัว, Syn. chest
English-Thai: Nontri Dictionary
cabinet(n) ตู้ใส่ของ,ห้องลับ,ห้องเล็ก,ห้องส่วนตัว,คณะรัฐมนตรี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cabinetคณะรัฐมนตรี [ดู Council of Ministers] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cabinet hardwareตู้เหล็ก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คณะรัฐมนตรี (n.) cabinet See also: Council of Ministers
ครม. (n.) cabinet Syn. คณะรัฐมนตรี
ตู้ (n.) cabinet See also: closet
ตู้กระจก (n.) glass cabinet See also: aquarium
ตู้เก็บเอกสาร (n.) file cabinet See also: filing cabinet
สลค. (n.) The Secretariat of the Cabinet Syn. สำนักราชเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (n.) Secretariat of the Cabinet Syn. สลค.
สำนักราชเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (n.) The Secretariat of the Cabinet
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe even get you a cabinet post.อาจได้เป็น รมต. ด้วย
I want you to be the first prime minister of India to name your entire cabinet to make the head of every government department a Muslim.ผมอยากให้คุณเป็นนายกรัฐมนตรี คนแรกของอินเดีย และแต่งตั้งคณะรมต.ของคุณเอง ให้รมต.ของทุกกระทรวงเป็นมุสลิม
If she does, it's in cabinet 31, with her original head.มีสิ ในตู้31 ที่ใส่หัวจริงๆของหล่อน
Fix her a drink. Look in the cabinet above the sink.ชงเหล้ามาให้เขา อยู่ใต้ตู้แน่
My cabinet are absolute crap. We hope to do better next year.รัฐบาลชุดนี้แย่มาก แต่เราสัญญาว่าปีหน้าจะดีขึ้นครับ
There's a futon by the cabinet over there.บริเวณซีรีบัลใกล้สมองส่วนกลาง
I have to say you look a whole lot better without a china cabinet on your back.ฉันต้องบอกว่าคุณดูดีมาก เวลาไม่มีตู้ทับอยู่บนตัว
They're in the cabinet with the water stain that looks like Abraham Lincoln.อยู่ในตู้น่ะ ใบที่มีลายเป็นรูปอับราฮัม ลินคอร์นน่ะ
Dig into that file cabinet of yours and pull something out.ผลักไอ้นั่นด้วยพลังจิต สิ่งหนึ่งที่เพื่อนที่โศกเศร้าของนายทำได้?
Yeah, screw the Cabinet and the rest of those.ใช่ ปิดเรื่องไว้อย่าให้รัฐบาลรู้ แล้วปิดไว้ตลอดไป
Yeah, we need to talk about your cabinet appointments and ministers.ค่ะ เดี๋ยวเราต้องหารือเวลานัดหมาย.. เพื่อพบปะคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วยนะคะ
You risk alienating your cabinet and your party.ท่านอาจเสี่ยงต่อการบาดหมาง.. ต่อรัฐบาล และพรรคของท่านนะคะ

cabinet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中山成彬[Zhōng shān Chéng bīn, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄔㄥˊ ㄅㄧㄣ, 中山成彬] NAKAYAMA Nariaki (1943-), right-wing Japanese cabinet minister and prominent denier of Japanese war crimes
小型柜橱[xiǎo xíng guì chú, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄨㄟˋ ㄔㄨˊ, 小型柜橱 / 小型櫃櫥] cabinet
[dú, ㄉㄨˊ, 椟 / 櫝] cabinet; case; casket
[gé, ㄍㄜˊ, 阁 / 閣] council-chamber; shelf; (government) cabinet
[guì, ㄍㄨㄟˋ, 柜 / 櫃] cupboard; cabinet; wardrobe
柜子[guì zi, ㄍㄨㄟˋ ㄗ˙, 柜子 / 櫃子] cupboard; cabinet
影子内阁[yǐng zi nèi gé, ˇ ㄗ˙ ㄋㄟˋ ㄍㄜˊ, 影子内阁 / 影子內閣] shadow cabinet

cabinet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インナーキャビネット[, inna-kyabinetto] (n) inner cabinet
エキスパンションキャビネットパネル[, ekisupanshonkyabinettopaneru] (n) {comp} expansion cabinet panel
キッチンキャビネット[, kicchinkyabinetto] (n) kitchen cabinet
キャビネ[, kyabine] (n) cabinet (fre
キャビネットアラーム[, kyabinettoara-mu] (n) {comp} cabinet alarm
キャビネットタイプ[, kyabinettotaipu] (n) {comp} cabinet type
キャビネットの筺体[キャビネットのきょうたい, kyabinetto nokyoutai] (n) {comp} cabinet enclosure
キャビネットファイル[, kyabinettofairu] (n) {comp} cabinet file
キャビネットフレーム[, kyabinettofure-mu] (n) {comp} cabinet frame
キャビネットフロントドア[, kyabinettofurontodoa] (n) {comp} cabinet front door
キャビネットモニタコントローラ[, kyabinettomonitakontoro-ra] (n) {comp} cabinet monitoring controller
キャビネット筺体[キャビネットきょうたい, kyabinetto kyoutai] (n) {comp} cabinet enclosure
シャドーキャビネット[, shado-kyabinetto] (n) shadow cabinet
中間内閣[ちゅうかんないかく, chuukannaikaku] (n) interim cabinet
主務大臣[しゅむだいじん, shumudaijin] (n) the cabinet minister in charge
伴食宰相[ばんしょくさいしょう, banshokusaishou] (n) an incompetent cabinet minister; a figurehead minister
内閣官房[ないかくかんぼう, naikakukanbou] (n) Cabinet Secretariat; (P)
内閣改造[ないかくかいぞう, naikakukaizou] (n) cabinet reshuffle; cabinet shake-up
内閣法制局[ないかくほうせいきょく, naikakuhouseikyoku] (n) Cabinet Legislation Bureau; (P)
内閣総理大臣[ないかくそうりだいじん, naikakusouridaijin] (n) Prime Minister or Premier (as the head of a cabinet government)
内閣総辞職[ないかくそうじしょく, naikakusoujishoku] (n) en masse resignation of the cabinet
収納家具[しゅうのうかぐ, shuunoukagu] (n) closet; cabinet
大臣[だいじん, daijin] (n) cabinet minister; (P)
安倍内閣[あべないかく, abenaikaku] (n) (See 公明党,自由民主党) Abe Cabinet (inaugurated as the Japanese government, 2006-09-26)
官房長[かんぼうちょう, kanbouchou] (n) Chief Cabinet Secretary
官房長官[かんぼうちょうかん, kanbouchoukan] (n) Chief Cabinet Secretary; (P)
整理ダンス;整理箪笥[せいりダンス(整理ダンス);せいりだんす(整理箪笥), seiri dansu ( seiri dansu ); seiridansu ( seiri tansu )] (n) bureau; chest of drawers; cabinet
法制局[ほうせいきょく, houseikyoku] (n) Cabinet Legislation Bureau; (P)
翰長[かんちょう, kanchou] (n) Cabinet (Chief) Secretary
超然内閣[ちょうぜんないかく, chouzennaikaku] (n) (Meiji or Taisho era) non-partisan cabinet
野合政権[やごうせいけん, yagouseiken] (n) administration established through an unprincipled political coalition; government of convenience; cabinet created through an unholy alliance
閣僚[かくりょう, kakuryou] (n) cabinet ministers; (P)
閣内相[かくないしょう, kakunaishou] (n) Cabinet ministers
閣員[かくいん, kakuin] (n) Cabinet Minister
龕像[がんぞう, ganzou] (n) (1) Buddha figure carved into a rock; (2) Buddha figure in a cabinet
カステン[, kasuten] (n) cabinet, usu. containing medical instruments, medicines, etc. (ger
キャビネット[, kyabinetto] (n) cabinet; housing (of equipment); (P)
同相[どうそう, dousou] (n,adj-no) (1) (id) the said (cabinet) minister; (n) (2) in-phase (component of a wave); (3) homeomorphism
建具屋[たてぐや, tateguya] (n) a joiner; cabinetmaker
指し物;差し物;指物;差物;挿物[さしもの, sashimono] (n) cabinetwork; joinery
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ハウジング[はうじんぐ, haujingu] housing, cabinet
キャビネット[きゃびねっと, kyabinetto] cabinet, housing
筐体[きょうたい, kyoutai] cabinet, case, component, unit, housing

cabinet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างทำเครื่องเรือน[n. exp.] (chang tham ) EN: cabinet maker FR:
ฟอร์มรัฐบาล[v. exp.] (føm ratthab) EN: form a cabinet FR: former un gouvernement
ห้องเขียนหนังสือ[n. exp.] (hǿng khīen ) EN: study FR: cabinet [m] (vx)
ห้องส้วม[n.] (hǿngsūam) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; WC ; restroom ; latrine FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; cabinet de toilette [m] ; W.-C. [mpl] ; vécés [mpl] (fam.) ; lieux d'aisances [mpl] (vx) ; chiottes [fpl] (fam.) ; cabinets [mpl] (vx) ; goguenots [mpl] (fam.) ; waters [mpl] (vx) ; cour [f] (Belg.) ; latrines [fpl
ห้องตรวจโรค[n. exp.] (hǿng trūat ) EN: medical examination room : medical treatment room FR: salle d'examen médical [f] ; cabinet médical [m]
การปรับปรุงคณะรัฐบาล[n. exp.] (kān prappru) EN: reshuffle of a cabinet FR: remaniement ministériel [m]
คณะรัฐมนตรี (ครม.)[n.] (khanarattha) EN: cabinet ; Council of Ministers FR: conseil des ministres [m] ; conseil de gouvernement [m] ; cabinet des ministres [m] (vx)
คณะรัฐมนตรี (ครม.)[org.] (Khanarattha) EN: cabinet of Thailand ; Council of Ministers of Thailand FR:
คณะรัฐมนตเงา[n. exp.] (khanarattha) EN: Shadow Cabinet FR:
คณะสังฆมนตรี[n. prop.] (Khana Sangk) EN: Council of Saṅgha Ministers ; Ecclesiastical Cabinet FR:
ครม. สัญจร[n. exp.] (Khørømø. sa) EN: mobile Cabinet FR:
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี[n. prop.] (Lēkhāthikān) EN: Secretary General of The Cabinet FR:
ร้านหมอฟัน[n. exp.] (rān møfan) EN: dental clinic FR: cabinet dentaire [m]
รัฐบาลเงา[n. exp.] (ratthabān n) EN: Shadow Cabinet FR: cabinet fantôme [m]
รัฐมนตรี (รมต.)[n.] (ratthamontr) EN: minister ; government minister ; cabinet minister ; secretary FR: ministre [m, f] ; ministre d'État [m, f]
รัฐมนตรีรักษาด้วย[n. exp.] (ratthamontr) EN: caretaker cabinet FR: gouvernement en affaires courantes [m]
รัฐมนตรีว่าการ[n. exp.] (ratthamontr) EN: cabinet minister ; secretary FR:
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี[org.] (Samnak Lēkh) EN: The Secretariat of the Cabinet FR:
สังฆมนตรี[n. prop.] (Sangkhamont) EN: Council of Saṅgha Ministers ; Ecclesiastical Cabinet FR:
ทำฟัน[n. exp.] (tham fan) EN: dental clinic FR: cabinet dentaire [m]
โถส้วม[n.] (thōsūam) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; toilet bowl FR: toilettes [fpl] ; toilette (Belg., Québ.) [f] ; cuvette de cabinet [f]
ตู้[n.] (tū) EN: cabinet ; chest of drawers ; closet ; cupboard (Am.) FR: armoire [f] ; placard [m] ; buffet [m]
ตู้เก็บเอกสาร[n. exp.] (tū kep ēkka) EN: file cabinet FR: armoire de bureau [f] ; secrétaire [m]
ตู้กระจก[n.] (tūkrajok) EN: glass cabinet FR:
ตู้พระธรรม[n. exp.] (tū phratham) EN: scripture cabinet FR:
ตู้ประดับมุก[n. exp.] (tū pradap m) EN: cabinet inlaid with mother-of-pearl FR:
ตู้ทองเคลื่อนที่[n.] (tūthøngkhle) EN: portable gold cabinet FR:
ตู้ยา[n. exp.] (tū yā) EN: medicine cupboard ; medecine cabinet FR: armoire à pharmacie [f] ; pharmacie [f]
ตู้ยาประจำบ้าน[n. exp.] (tū yā praja) EN: medicine cupboard ; medecine cabinet FR: armoire à pharmacie [f] ; pharmacie [f]
ตู้ยาสามัญประจำบ้าน[n. exp.] (tū yā sāman) EN: medicine cupboard ; medecine cabinet FR: armoire à pharmacie [f] ; pharmacie [f]
ห้องน้ำ[n.] (hǿng-nām) EN: wash room ; bathroom ; toilet ; restroom ; lavatory ; WC ; water closet ; bog (vulg.) FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; salle de bains [f] ; W-C [mpl] ; waters [mpl] ; cabinets [mpl] ; lieux d'aisances [mpl] (vx)
ส้วม[n.] (sūam) EN: lavatory ; latrine ; toilet ; cloakroom ; water closet ; loo ; privy ; powder room ; W.C FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; latrines [fpl] ; cabinets [mpl] (vx)

cabinet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kabinettsumbildung {f} [pol.]cabinet reshuffle; shuffle of the cabinet
Katalogschrank {m}catalogue cabinet
Garderobenschrank {m}clothes cabinet
Kabinettsbeschluss {m}decision of the cabinet
Vitrine {f}display case; showcase; glass cabinet
Schaltschrankverteiler {m}distribution cabinet
Trockenofen {m}drying cabinet
Elektronikschrank {m}electronics cabinet
Kabinettsbildung {f}formation of the cabinet
Glasschrank {m}glass cabinet
Instrumentenschrank {m}instrument cabinet
Arzneischrank {m}medicine cabinet
Anreihschrank {m}modular cabinet
Radiogehäuse {n}receiver cabinet
Schutzschrank {m}safety cabinet
Drehriegelverschluss {m} mit Stangecabinet bolt
Kabinettskrise {f}cabinet crisis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cabinet
Back to top