ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

by chance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *by chance*, -by chance-

by chance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
by chance (idm.) โดยบังเอิญ See also: โดยไม่รู้สาเหตุ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
By Chanceโดยบังเอิญ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เผอิญ (adv.) by chance See also: be accident, accidentally Syn. บังเอิญ
ลับแล (n.) legendary town which can be found by chance See also: hidden city Syn. เมืองลับแล, แดนลับแล
สบเหมาะ (v.) happen by chance See also: chance to occur
สบเหมาะ (v.) happen by chance See also: chance to occur
เมืองลับแล (n.) legendary town which can be found by chance See also: hidden city Syn. แดนลับแล
แดนลับแล (n.) legendary town which can be found by chance See also: hidden city Syn. เมืองลับแล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Members of the resistance rounded up in Compiègne, the masses, taken by surprise, by error or by chance begin their journey to the camps.สมาชิกกลุ่มต่อต้าน ก็ถูกรวมตัวไว้ ฝูงชนจำนวนมากทั้งที่ไม่รู้ตัว มาด้วยความผิดพลาด หรือจะด้วยความบังเอิญก็ตาม ต่างก็เริ่มการเดินทาง ไปยังแคมป์ทรมาน
Quite by chance we find ourselves on this beautiful course as we try to work through these difficult issues.เราก็เลยหาโอกาสมาที่สนามสวยๆ นี่ แล้วก็พยายามพูดคุยกันด้วยเรื่องที่ยุ่งยากมากๆ
During the first summer break of college I overheard where you were working by chance Hello? Ah...ช่วงฤดูร้อนแรก วันหยุดภาคเรียน... ...ผมได้รู้จักที่ทำงาน ของคุณโดยบังเอิญ สวัสดีค่ะ?
When we were 9 or 10 by chance do you remember Young Joon-hee?ตอนที่เรา 9 หรือ 10 ขวบ ตอนนั้นเธอจำ ยอง จุน ฮี ได้มั้ย?
We're sorry to bother you, ma'am, but does a little boy live here by chance ?ต้องขอโทษที่มารบกวนนะครับ แต่ผมอยากจะทราบว่าที่นี่เคยมีเด็กรึเปล่า
Could there be people out there who've met by chance like us?มีผู้คนมากมายข้างนอกนั่น ใครที่มีโอกาสพบกันเหมือนพวกเราละ?
Um,look,i'm sorry to bother you, and i'm sure this is nothing, but i was just wondering if by chance you were at my house.ฟังนะ ขอโทษที่รบกวน ฉันคิดว่ามันคงไม่มีอะไร แต่ฉันแค่สงสัย ว่าคุณแวะมาที่บ้านฉันรึเปล่า
If by chance my report stereotypes or geographically profiles, forgive me.แล้วถ้าบังเอิญเรื่องของฉันถูกพิมพ์ออกไป หรือเป็นประวัติย่อทางภูมิศาสตร์ล่ะ ลืมฉันเถอะ
However, if he by chance fails, this might turn out favourable for you, manager.แต่ว่าถ้าเค้าทำพลาดล่ะก็ มันจะเป็นผลดีกับคุณนะครับ ผู้จัดการ
I thought we'd meet by chance somewhere.เราคงได้เจอกันโดยบังเอิญที่ไหนซักแห่ง
If by chance you mean thomas valentine, age 35,ถ้าเธอหมายถึง โทมัส วาเลนไทน์ อายุ 35
First, you, quite by chance witnessed Chihara-sensei entering the storeroom to kill Hyuga-sensei, didn't you?อย่างแรก คุณ ด้วยความบังเอิญ ...ได้เห็นอ.จิฮาร่าเข้าห้องเก็บของเพื่อไปฆ่าอ.เฮียวกะ ใช่ไหม?

by chance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刚巧[gāng qiǎo, ㄍㄤ ㄑㄧㄠˇ, 刚巧 / 剛巧] by chance; by coincidence; by good luck
碰巧[pèng qiǎo, ㄆㄥˋ ㄑㄧㄠˇ, 碰巧] by chance; by coincidence; to happen to
偶然[ǒu rán, ㄡˇ ㄖㄢˊ, 偶然] incidentally; occasional; occasionally; by chance; randomly
不期而遇[bù qī ér yù, ㄅㄨˋ ㄑㄧ ㄦˊ ㄩˋ, 不期而遇] meet by chance; have a chance encounter
附带[fù dài, ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, 附带 / 附帶] supplementary; incidentally; in parentheses; by chance; in passing; additionally; secondary; subsidiary; to attach

by chance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
袖振り合うも他生の縁[そでふりあうもたしょうのえん, sodefuriaumotashounoen] (exp) (id) A meeting by chance is preordained
ひょいと[, hyoito] (adv) (on-mim) by chance; suddenly; accidentally; with agility
ひょっこり;ひょっくり[, hyokkori ; hyokkuri] (adv) all of a sudden; suddenly; by chance; unexpectedly
ふらっと[, furatto] (adv) (on-mim) aimlessly; by chance; accidentally; casually; suddenly; unexpectantly
偶々(P);偶偶;偶;適[たまたま, tamatama] (adv) casually; unexpectedly; accidentally; by chance; (P)
出会う(P);出合う(P);出逢う;出遭う[であう, deau] (v5u,vi) (1) (出遭う usu. has a negative connotation) to meet (by chance); to come across; to run across; to encounter; to happen upon; (2) (出会う, 出合う only) (esp. 出合う) to meet (e.g. of rivers, highways, etc.); (3) (出会う, 出合う only) (often used imperatively as 出会え) to emerge and engage (an enemy); (P)
巡り会う(P);巡り合う;めぐり合う;めぐり会う;廻り合う;回り合う;巡り逢う(oK)[めぐりあう, meguriau] (v5u) to meet fortuitously (e.g. running into an old friend); to meet by chance; to happen across; (P)
思いがけない(P);思い掛けない;思い掛け無い[おもいがけない, omoigakenai] (adj-i) unexpected; contrary to expectations; by chance; casual; (P)
耳にする[みみにする, miminisuru] (exp,vs-i) to hear; to hear by chance; to hear by accident; to catch (the sound)
行き会う;行会う;行き逢う;行き合う;行逢う[いきあう;ゆきあう, ikiau ; yukiau] (v5u) to meet somebody by chance; to happen upon
行き当たりばったり;行きあたりばったり;行き当りばったり[いきあたりばったり;ゆきあたりばったり, ikiataribattari ; yukiataribattari] (adj-no) random; by chance; haphazard; hit-or-miss; unplanned

by chance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังเอิญ[adv.] (bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; fortunately ; unexpectedly FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement ; par chance ; chanceusement
แดนลับแล[X] (daēn laplaē) EN: legendary town which can be found by chance FR:
โดยบังเอิญ[adv.] (dōi bang-oē) EN: accidentally ; by accident ; by chance ; unexpectedly ; fortuitous FR: par hasard ; accidentellement ; par accident ; par chance
ลับแล[n.] (laplaē) EN: legendary town which can be found by chance FR:
พันเอิญ[adv.] (phan-oēn) EN: accidentally ; by accident ; by chance ; fortuitously FR: accidentellement
เผอิญ[adv.] (pha-oēn) EN: by chance ; by accident ; accidentally ; fortunately ; fortuitously FR: fortuitement ; de manière inattendue ; par chance ; par accident ; accidentellement ; chanceusement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า by chance
Back to top