ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brushwood

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brushwood*, -brushwood-

brushwood ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brushwood (n.) กิ่งไม้หักหรือตายแห้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
brushwoodn. กิ่งไม้ที่ถูกตัดออก,พุ่มไม้หนา,ป่าละเมาะ
English-Thai: Nontri Dictionary
brushwood(n) ป่าละเมาะ,พุ่มไม้

brushwood ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
矮林[ǎi lín, ㄞˇ ㄌㄧㄣˊ, 矮林] coppice; brushwood

brushwood ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
柴垣[しばがき, shibagaki] (n) brushwood fence
柴犬[しばいぬ;しばけん, shibainu ; shibaken] (n) Shiba (Japanese breed of small dog, native of Shikoku); brushwood dog
[しば, shiba] (n) brushwood; firewood; (P)
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch)
粗朶[そだ, soda] (n) brushwood; twig

brushwood ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พุ่มไม้[n. exp.] (phum māi) EN: shrubbery ; bush ; shrub ; thicket ; brushwood FR: buisson [m] ; fourré [m] ; massif d'arbustes [m] ; branchages [mpl]

brushwood ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reisigbündel {n}bundle of brushwood

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brushwood
Back to top