ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bring in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bring in*, -bring in-

bring in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bring in (phrv.) เอาเข้าด้านใน See also: นำเข้าข้างใน Syn. come in, get in, go in, send in, take in, wheel in
bring in (phrv.) เก็บเกี่ยว (พืชผล) Syn. be in, get in
bring in (phrv.) ให้รายได้ See also: ให้ผลกำไร Syn. come in, knock down, pull in, take in
bring in (phrv.) แนะนำ See also: เสนอความคิด, เสนอแนะ
bring in (phrv.) เรียกมาช่วย Syn. call in, come in, get in, have in
bring in (phrv.) นำตัวไปสถานีตำรวจ See also: จับกุม, ควบคุมตัว
bring in a verdict (idm.) ตัดสิน See also: พิพากษา
bring in call in (phrv.) เรียก See also: ขอความช่วยเหลือ
bring in on (phrv.) ร่วมปรึกษาหารือกับ See also: ประชุมตกลงกับ Syn. get in on
bring in the new year (idm.) ฉลองปีใหม่ Syn. ring in
bring into (phrv.) นำไปยัง (สถานที่) See also: พาไปยัง (สถานที่)
bring into accord (vt.) ปรับให้เข้า See also: ทำให้สอดคล้องกัน Syn. harmonize
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bring in a Wellการเตรียมหลุมให้พร้อมสำหรับการผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We also plan to bring in experts from the Oceanographic Institute on the mainland.เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันวิจัยทางทะเลจากเเผ่นดินใหญ่มาด้วย
Jump in here, soldier. We gotta bring in two more dumb fucks. Let's go.โดดขึ้นมาเลย ต้องไปจับอีก 2 ตัว เร็วเข้า
That will bring in a little.คงทำให้เรามีเงินใช้บ้าง
Yeah, let's bring in the laugh meter and see how loud it gets on that one.คิดดูสิว่าครอบครัวเราเครียดมากแค่ไหนแล้ว
We gotta bring in color, some light. Do you think these windows move?เราต้องนำมาในสีแสงบางส่วน คุณคิดว่าหน้าต่างเหล่านี้ย้าย?
It's raining. Go bring in your laundry!ฝนจะตกอยู่แล้ว กลับเข้าไปในร้านของพวกเจ้าซะ
Yes. Editors bring in options for the shoot, and Miranda chooses.พวก บ.ก.จะเอาตัวเลือก
Like them American TV shows, they bring in all sorts of fancy shrinks to put you on the ringer?อย่างในหนังอเมริกัน พวกนั้นพานักจิตวิทยา รีดเราจนตัวเป็นเกรียวเลย
If you bring in Angel, maybe you can get to Matos.ถ้าจับแองเจลมา อาจสาวถึงมาทอส
They're so swamped up there, they had to bring in outside talent.ที่นั่นงานล้นมือ เลยต้องให้คนนอกมาช่วย
They're so swamped up there,they had to bring in outside talent.พวกนั้นงานล้นมือ เลยต้องอาศัยมือดีจากคนนอก
The defense attorneys bring in their so-called blood experts to counter everything i say.อัยการเอาพวกคนที่เรียกว่า ผู้เชี่ยวชาญเลือดมา ชั่งน้ำหนักทุกอย่างที่ผมพูด

bring in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吐故纳新[tǔ gù nà xīn, ㄊㄨˇ ㄍㄨˋ ㄋㄚˋ ㄒㄧㄣ, 吐故纳新 / 吐故納新] lit. to breathe out stale air and breathe in fresh (成语 saw, from Zhuangzi 庄子); fig. to get rid of the old and bring in the new
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 諴] bring into accord; sincerity
接轨[jiē guǐ, ㄐㄧㄝ ㄍㄨㄟˇ, 接轨 / 接軌] railtrack connection; to integrate into sth; to dock; to connect; to bring into line with; to adapt

bring in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くわえ込む;咥え込む;銜え込む;咥えこむ;銜えこむ[くわえこむ, kuwaekomu] (v5m) (1) to hold fast deep in (one's mouth or other orifice, often used in a sexual context); (2) to bring in a man for sex
呼び入れる;呼入れる[よびいれる, yobiireru] (v1,vt) to call in; to invite; to bring in
運び込む;運びこむ[はこびこむ, hakobikomu] (v5m,vt) to carry in; to bring in
あぶり出す;炙り出す;焙り出す[あぶりだす, aburidasu] (v5s,vt) to bring into the open; to reveal; to uncover (e.g. evidence); to bring to light
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1,vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P)
取り込む(P);取込む;取りこむ[とりこむ, torikomu] (v5m,vt) (1) (See 採り込む) to take in; to bring in; to adopt (e.g. behaviour); to introduce; (2) {comp} to capture (e.g. image); to import; (3) to win over; to please; to curry favour with; to flatter; (4) to defraud of; to swindle; to embezzle; (v5m,vi) (5) to be busy; to be in confusion; to have trouble; (P)
在らしめる;有らしめる[あらしめる, arashimeru] (v1) (uk) (arch) to bring into existence; to make be; to let be
持ち込む(P);持込む[もちこむ, mochikomu] (v5m,vt) to lodge; to take something into ...; to bring in; (P)
生み出す(P);産み出す[うみだす, umidasu] (v5s,vt) (1) to create; to bring forth; to produce; (2) to invent; to think up and bring into being; (3) to give birth to; to bear; (P)
運び入れる[はこびいれる, hakobiireru] (v1) to carry or bring in(to)

bring in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นำเข้า[v. exp.] (nam khao) EN: import ; introduce ; bring in FR: importer ; introduire
นำมาซึ่ง[v. exp.] (nam mā seun) EN: bring about ; lead to ; bring in FR:
พิพากษา[v.] (phiphāksā) EN: deliver judgement ; judge ; give a decision ; decide ; sentence ; bring in verdict ; rule FR: juger ; rendre le verdict ; rendre le jugement ; adjuger
สอดคล้อง[v.] (søtkhløng) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with ; jibe with FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bring in
Back to top