ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brindle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brindle*, -brindle-

brindle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brindle (adj.) ซึ่งมีลาย
brindled (adj.) ซึ่งมีลาย
English-Thai: HOPE Dictionary
brindlen. สัตว์ที่สีลาย,สีลาย adj. ต่าง,ลาย

brindle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[luò, ㄌㄨㄛˋ, 荦 / 犖] brindled ox; clear; eminent

brindle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
タマカイ[, tamakai] (n) giant grouper (Epinephelus lanceolatus); brindle bass; bumblebee grouper; Queensland grouper
斑牛[まだらうし, madaraushi] (n) brindled (spotted) ox

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brindle
Back to top