ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

break out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *break out*, -break out-

break out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
break out (phrv.) พังออกไป
break out (phrv.) เริ่มต้นทันที Syn. flare up
break out (phrv.) หนีรอด See also: รอดพ้นจาก Syn. burst out
break out (phrv.) ชัก (บางสิ่งเช่น ชักธง) See also: ไม่พับ, เปิดใช้ (บางสิ่ง)
break out in (phrv.) เริ่มแสดง (บางสิ่ง) ออกมาให้เห็น Syn. bring out in, come out in
break out in (phrv.) ปล่อยหรือเปล่งเสียงออกมาทันที
break out in a cold sweet (idm.) กลัวมาก See also: แสดงสัญญาณของความกลัวอย่างยิ่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประทุ (v.) break out See also: begin suddenly Syn. ผุด Ops. ดับ, มอด
ผุด (v.) break out See also: begin suddenly Ops. ดับ, มอด
ระอุ (v.) break out See also: erupt, appear Syn. คุกรุ่น, ปะทุ, เดือดดาล Ops. ดับ
ออกผื่น (v.) break out in a rash See also: come out in a rash
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To break out ofApe City.เธอช่วยผมหนืมาจากเมีองวานร
And tell Willie to break out the big boy!และบอกวิลลี่ที่จะ แบ่งออกหนุ่มใหญ่!
Why don't we attack them? There's half a million of us here. We could break out of the ghetto.ทำไมถึงไม่รุมมันเล่า พวกเรามีตั้งครึ่งล้านพังเขตยิวออกไปก็ได้
Yeah, you're her lucky cricket. Lucky I don't break out the bug spray.ส่วนเจ้า จิ้งหรีดนำโชคของเธอ แต่ข้าไม่ต้องอาศัยโชคจากเจ้าหรอก
I was worried you might break out of barrackเธอมาได้ยังไง ฉันเป็นห่วงเธอ ว่าจะถูกทรมานในค่ายทหารน่ะ
You just need to break out of that boring routine.นายต้องเลิกทำ สิ่งเดิมๆ ที่น่าเบื่อหน่าย
You think I want to break out of here?นายคิดว่าฉันต้องการแหกคุกหรอ
Well, it doesn't need to possess someone anymore, it can just break out and go on it's own.มันจะไม่เข้าไปสิงคนอื่นอีก แต่จะอาละวาดได้ด้วยตัวเอง
Your Royal Highness, if you want to be the King in the future, you must break out of the barriers of the Queen.องค์รัชทายาท ถ้าท่านต้องการจะเป็นกษัตริย์ในอนาคต ท่านต้องคานอำนาจของพระราชินี
Gonna break out the suit, have a couple of drinks? Yeah.คืนนี้นายต้องมางานด้วยนะ?
You better break out the whiskey instead.ขอวิสกี้แทนดีกว่าจ๊ะ
We break out of darkness into the circle of light.แล้วเราสองคนก็ออกมาจาก ความมือสู่แสงสว่างนั้น

break out ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暴发[bào fā, ㄅㄠˋ ㄈㄚ, 暴发 / 暴發] break out
勃发[bó fā, ㄅㄛˊ ㄈㄚ, 勃发 / 勃發] thrive; prosper; break out

break out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出やすい[でやすい, deyasui] (adj-i) tending to break out or project easily
怒り出す;怒りだす[おこりだす;いかりだす, okoridasu ; ikaridasu] (v5s) to fly into a rage; to lose one's temper; to flare up; to break out
怒鳴り出す;呶鳴り出す[どなりだす, donaridasu] (v5s) to start shouting; to break out
打開策;打解策(iK)[だかいさく, dakaisaku] (n) plan to overcome an obstacle or break out of a deadlock; breakthrough solution
浮き出る[うきでる, ukideru] (v1,vi) to rise to the surface; to stand or break out
負ける(P);敗ける[まける, makeru] (v1,vi) (1) to lose; to be defeated; (2) (負ける only) to succumb; to give in; to surrender; to yield; (3) (負ける only) to be inferior to; (4) (負ける only) (See 気触れる・かぶれる・1) to break out in a rash due to (e.g. lacquer, shaving, etc.); (v1,vt) (5) (負ける only) to reduce the price; to lower the price; to give a discount on; (P)
にたつく[, nitatsuku] (v5k,vi) to have (break out into) a broad (suggestive) grin
沸き上がる;湧き上がる;湧き上る;わき上がる;沸き上る;涌き上る[わきあがる, wakiagaru] (v5r,vi) (1) (esp. 沸き上がる) to boil up; to come to the boil; to seethe; (2) to arise; to break out; (3) to get excited; to be in uproar
沸き返る[わきかえる, wakikaeru] (v5r,vi) (1) to boil up; to break out; to arise; to seethe; (2) to get excited; to be in uproar

break out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหงื่อแตก[v.] (ngeūataēk) EN: sweat ; break out in a sweat FR: être en sueur ; être en transpiration
ปะทุ[v.] (pathu) EN: erupt ; burst out ; flash up noisily ; pop ; break out ; gust ; burst ; break forth ; crackle ; decrepitate FR: éclater ; péter ; pétarder ; crépiter ; entrer en éruption ; jaillir
พลุ่งพล่าน[v. exp.] (phlung phlā) EN: burst out ; break out ; become angry ; get angry ; be wrathful FR:
พุ[v.] (phu) EN: spring ; spout ; break out ; erupt FR: jaillir
ผุด[v.] (phut ) EN: emerge ; rise up ; crop up ; pop up ; break out FR:
ระบาด[v.] (rabāt) EN: spread out ; extend far and wide ; be scattered ; be dispersed ; be disseminated ; break out FR: se répandre ; se disperser ; se disséminer ; propager
ตีฝ่า[v. exp.] (tī fā) EN: break out FR:
อุบัติ[X] (ubat) EN: occur ; happen ; arise ; take place ; break out FR: survenir ; arriver ; éclater

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า break out
Back to top