ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bramble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bramble*, -bramble-

bramble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bramble (n.) พุ่มไม้มีหนาม
bramble (n.) พุ่มไม้ป่ามีหนาม
English-Thai: Nontri Dictionary
bramble(n) พันธุ์ไม้มีหนาม,พุ่มไม้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The entire wrestling team has come down with a flesh-eating staph infection so, fellas, wash yourselves, and that includes your bat caves and your bramble patches.ข้อที่ 2 : ทีมนักมวยปล้ำมา พร้อมกับเชื้อโรคกินเนื้อ
The bramble house bed and breakfast."แบรมเบิ้ล" ที่พัก และอาหารเช้า
The cab picked her up from the bar but why did she go to the bramble house?แท็กซี่รับเธอ จากบาร์ แต่ทำไม เธอถึงไปที่แบรมเบิ้ล
Oh, what a great name, bramble house?โอ้ เยี่ยมเลย เบรมเบิ้ลเฮ้าส์ ใช่ไหม
Do you know that bramble bushes, they extend these long arching canes that at first don't flower...คุณรู้จักสวนของเบรมเบิ้ลไหม พวกเขาปลูกมันตามแนวซุ้ม ตอนแรกมันยังไม่มีดอก
We've identified the location as the bramble house bed and breakfast on longacre road.เราเจอตำแหน่งแล้ว อยู่ที่ถนน longacre /nโรงแรม the bramble house bed and breakfast
It's a lot better than sizzling' in that Hot Box or dragging' your ass through a bramble bush.มันก็ต้องดีกว่าอยู่ในตู้ร้อนอยู่แล้ว หรือเธอชอบอยู่ในตู้ร้อน
Sorry, Miss Bramble. Problem with the buses this morning...ขอโทษจริงๆ ค่ะ รถเมล์เกิดเสียขึ้นมา
They're Miss Bramble's biscuits.บิสกิตของคุณแบรมเบิลน่ะ

bramble ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[léi, ㄌㄟˊ, 虆] creeper; bramble; dirt-basket
[jīng, ㄐㄧㄥ, 荆 / 荊] thorns; brambles; surname Jing

bramble ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
荊棘[けいきょく;ばら, keikyoku ; bara] (n) (1) wild rose; bramble; (2) briar patch; (3) thorn (used figuratively as an obstacle or source of difficulty)

bramble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม้พุ่ม[n. exp.] (māi phum) EN: bush ; shrub ; shrubbery ; bramble ; thicket ; hedge ; grove FR: arbuste [m] ; arbrisseau [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bramble
Back to top