ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boneyard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boneyard*, -boneyard-

boneyard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boneyard (sl.) ป่าช้า See also: สุสาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How are those boneyard visits going with that girlfriend of yours?ไอ้ผอมแห้งนั่น จะพาแฟนนายไปทำอะไรกันนะ ?
Christ, it's a bleeding boneyard!ให้ตายเหอะเพรสตั้น เราต้อง ทำหนังให้เสร็จเพื่อเฮิร์บ
Dig this Zel, the section behind me it's called the boneyards.ดูนี่ ข้างหลังฉัน มันถูกเรียกว่า สุสาน
And, we keep it moving because if the boneyards was not enough our surfers will be facing off withและเรายังคงเคลื่อนไหว เพราะ ถ้าหากเจอ สุสาน แล้วไม่พอ นักโต้คลื่นของเรา ยังต้องเผชิญกับ
I don't believe this, this contest was Maverick's to win and now Evans pushing Maverick out of bounds and into the boneyards.ไม่อยากเชื่อเลย การแข่งขันนี้ มาเวอริกค์ ชนะ และตอนนี้ อีวาน ผลักมาร์เวอร์รีก ออกไป และ ในสุสาน
You ever bought a ticket to the junkies' boneyard, Roman?โรมัน นายเคยหลงเข้าไปในถิ่นของพวกขี้ยามั้ย

boneyard ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สุสาน[n.] (susān) EN: graveyard ; cemetery ; tomb ; sepulchre ; sepulcher (Am.) ; burial ground ; necropolis ; boneyard ; boot hil ; memorial park ; polyandrium ; potter's field FR: cimetière [m] ; nécropole [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boneyard
Back to top