ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bodge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bodge*, -bodge-

bodge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bodge (vt.) ทำหรือซ่อมแซมได้ไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น Syn. botch

bodge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กัมพูชา[n. prop.] (Kamphūchā) EN: Cambodia FR: Cambodge [m]
กะเพราน้ำ[n. exp.] (kaphrao nām) EN: Platostoma cambodgense FR: Platostoma cambodgense
กรณีพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา[n. exp.] (karanī phip) EN: FR: conflit frontalier entre la Thaïlande et le Cambodge [m]
เขมร[n. prop.] (Khamēn) EN: Cambodia FR: Cambodge [m]
นกกระทาดงจันทบูรณ์, นกกระทาดงจันทบูร ?[n. exp.] (nok krathā ) EN: Chestnut-headed Partridge FR: Torquéole du Cambodge ; Perdrix du Cambodge
ประเทศกัมพูชา[n. prop.] (Prathēt Kam) EN: Cambodia FR: Cambodge [m]
ประเทศเขมร[n. prop.] (Prathēt Kha) EN: Cambodia FR: Cambodge [m]
ราชอาณาจักรกัมพูชา[n. prop.] (Rātcha-ānāj) EN: Kingdom of Cambodia FR: Royaume du Cambodge [m]
รง[n.] (rong) EN: gamboge FR: gomme-gutte [f] ; jaune du Cambodge [m]
สถานทูตกัมพูชา[org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of Cambodia ; Cambodian Embassy FR: Ambassade du Cambodge [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bodge
Back to top