ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blusher

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blusher*, -blusher-

blusher ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blusher (n.) ครีมหรือแป้งสีทาแก้ม

blusher ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほお紅;頬紅[ほおべに, hoobeni] (n) rouge; blusher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blusher
Back to top