ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blowup

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blowup*, -blowup-

blowup ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blowup (n.) การขยายรูป See also: การขยายภาพถ่าย
blowup (n.) การขยายฟิล์มภาพยนตร์
blowup (n.) การระเบิดอารมณ์ในทันทีทันใด Syn. outburst, explosion
blowup (n.) การระเบิด Syn. explosion, blast,
English-Thai: HOPE Dictionary
blowup(โบล'อัพ) n. การระเบิด,การถกเถียงอย่างรุนแรง,อารมณ์ระเบิด,การขยายออก, Syn. explosion
English-Thai: Nontri Dictionary
blowup(n) การระเบิด,การขยายออก,การถกเถียงอย่างแรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And--and then it's the inevitable blowup and the recriminations and we don't talk for two months.และ.. และมันก็จะระเบิดออกมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นการทำความผิดซ้ำ
You know Gloria, that blowup with that other mom, why do you have to do things like that?คุณรู้มั้ยกลอเลีย การที่คุณไปโวยวายใส่แม่ของเด็กนั้น ทำไมต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะ?
I mean, we haven't been anywhere together... since Carrie and Big's wedding blowup honeymoon disaster.เราไม่ได้ไปที่ไหนกันเลย ตั้งแต่งานฮันนีมูนแห้วหวานของแคร์รี่น่ะ
Exactly. But if you look at the satellite blowup, you can clearly see this.ใช่ แต่ถ้าดูภาพขยายจากดาวเทียม จะเห็นได้ชัดเจน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blowup
Back to top