ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bladder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bladder*, -bladder-

bladder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bladder (n.) กระเพาะปัสสาวะ
bladdered (sl.) เมามาก
English-Thai: HOPE Dictionary
bladder(แบลค'เดอะ) n. กระเพาะปัสสาวะ,ถุง,ยางใน
English-Thai: Nontri Dictionary
bladder(n) กระเพาะปัสสาวะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bladder, urinary; vesica urinariaกระเพาะปัสสาวะ [มีความหมายเหมือนกับ bladder; vesica ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bladderกระเพาะปัสสาวะ [TU Subject Heading]
Bladder -- calculiนิ่วกระเพาะปัสสาวะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเพาะปัสสาวะ (n.) bladder See also: urinary bladder
ดอกหิน (n.) bladder wrack Syn. ไข่หิน
ดี (n.) gallbladder
ถุงน้ำดี (n.) gall bladder Syn. พระปิตตะ
พระปิตตะ (n.) gall bladder
หัวไส้ (n.) urinary bladder Syn. กระเพาะปัสสาวะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You don't feel a certain degree of urgent pressure on the inner wall of your bladder now right at this moment?- ไม่ ไม่รู้สึกถึงแรงดัน ในกระเพาะปัสสาวะ ตอนนี้เหรอ?
Got to go make my bladder gladder.พาน้องสาวของฉันไปฉี่ก่อน
Must have a bladder the size of a pea, 'cause he just went.สงสัยคงอั้นไม่ไหวจริงๆ ไปซะงั้น
My bladder is about to burst. Please excuse me.ทำนบทำท่าจะแตกซะแล้ว ขอตัวนิดนึงนะคะ
Possible kidney or bladder irritation.เป็นไปได้ที่ไต และกระเพาะปัสสาวะทำงานลดลง
Especially smokers who start smoking before the age of 20 are more likely to develop lung cancer, laryngeal cancer, oral cancer, oesophageal cancer, bladder cancer, pancreatic carcinoma and other cancer like diseases.โดยเฉพาะคนทีู่สูบก่อนอายุ20 มีโอกาสที่จะเป็น มะเร็งปอด มะเร็งหลอดลม มะเร็งในช่องปาก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาำะปัสสาวะ โรคเกี่ยวกับตับ ตับแข็งและมะ็เร็งอื่นๆอีกด้วย
Once you synchronize, shop-mind and empty bladder you get caught, demand an attorney and don't ever say my name.ถ้าถูกจับเรียกทนายทันที และอย่าซัดทอดฉัน
I have a teeny bladder and now I don't get a hot girlfriend?ฉันมีกระเพาะปัสสาวะเล็ก ก็เลยอดมีแฟนเซ็กซี่เหรอ
I'm sure you're familiar that with sudden death victims often experience a sudden bladder release of urine, and sometimes excrement.ผมแน่ใจว่าคุณคงเคยเจอว่า เมื่อเกิดการตายขึ้นอย่างเฉียบพลัน กระเพาะปัสสาวะของเหยื่อ
If you need to void your bladder before eating,ถ้านายอยากฉิ้งฉ่องก่อนกินล่ะก็
Geriatric bladder control...ผ้าอ้อมสำหรับคนชรา
This is made from the bladder of a mule from France.นี่ทำมาจากถุงน้ำดี ของตัวล่อจากฝรั่งเศส

bladder ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
膀胱气化[páng guāng qì huà, ㄆㄤˊ ㄍㄨㄤ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, 膀胱气化 / 膀胱氣化] bladder qi4 transformation in traditional Chinese medicine
六神[liù shén, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄣˊ, 六神] six vital organs ruled by six Daoist deities: heart 心, lungs 肺, liver 肝, kidneys 腎|肾, spleen 脾, gall bladder 膽|胆
鱼肚[yú dǔ, ㄩˊ ㄉㄨˇ, 鱼肚 / 魚肚] fish maw; a food dish made from the swim bladder of fish
[biào, ㄅㄧㄠˋ, 鳔 / 鰾] swim bladder; air bladder of fish
[guāng, ㄍㄨㄤ, 胱] bladder
[pāo, ㄆㄠ, 脬] bladder
[páng, ㄆㄤˊ, 膀] bladder
[lín, ㄌㄧㄣˊ, 淋] to drain; to drench; to drip; diseases of the bladder
膀胱[páng guāng, ㄆㄤˊ ㄍㄨㄤ, 膀胱] urinary bladder; bladder
[dǎn, ㄉㄢˇ, 胆 / 膽] the gall; the nerve; courage; guts; gall bladder
胆囊[dǎn náng, ㄉㄢˇ ㄋㄤˊ, 胆囊 / 膽囊] gall bladder
鱼鳔[yú biào, ㄩˊ ㄅㄧㄠˋ, 鱼鳔 / 魚鰾] swim bladder

bladder ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バックフロートタイプ[, bakkufuro-totaipu] (n) type of scuba buoyancy control device with a back-mounted air bladder (wasei
尿嚢[にょうのう, nyounou] (n) allantoic bladder
尿袋[いばりぶくろ;ゆばりぶくろ, ibaribukuro ; yubaribukuro] (n) (arch) (See 膀胱) urinary bladder
残尿[ざんにょう, zannyou] (n) urine remaining in the bladder after urination
残尿感[ざんにょうかん, zannyoukan] (n) feeling that one's bladder has not been completely emptied
気嚢[きのう, kinou] (n) air bladder or sac
浮き袋;浮袋;浮き嚢[うきぶくろ(ok), ukibukuro (ok)] (n) (1) swimming belt; swimming float; life buoy; (2) (also written 鰾) (See 鰾) swim bladder; air bladder
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma)
胆嚢;胆のう[たんのう, tannou] (n,adj-no) gall bladder
膀胱[ぼうこう, boukou] (n,adj-no) urinary bladder
膀胱炎[ぼうこうえん, boukouen] (n) cystitis; inflammation of the bladder
膀胱癌;膀胱がん[ぼうこうがん, boukougan] (n) bladder cancer
膀胱結石[ぼうこうけっせき, boukoukesseki] (n,adj-no) bladder stones; cystoliths
[ふえ;ほばら, fue ; hobara] (n) (See 浮き袋) swim bladder; air bladder
六腑;六府[ろっぷ, roppu] (n) (See 三焦) the six internal organs (large intestine, small intestine, gallbladder, stomach, san jiao, urinary bladder)
気胞[きほう, kihou] (n) bladder; vesicle
狸藻[たぬきも, tanukimo] (n) bladderwort
空気袋[くうきふくろ, kuukifukuro] (n) air sac; bladder; air bag; windbag; type of inflatable air mattress
耳掻草[みみかきぐさ;ミミカキグサ, mimikakigusa ; mimikakigusa] (n) (uk) Utricularia bifida (species of bladderwort)
肝胆[かんたん, kantan] (n) the liver and gall bladder; one's inner being
胆嚢炎[たんのうえん, tannouen] (n) inflammation of the gall-bladder; cholesystitis

bladder ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระเพาะ[n.] (kraphǿ) EN: pouch ; bladder ; sack FR: poche [f]
กระเพาะปัสสาวะ[n. exp.] (kraphǿ pats) EN: urinary bladder ; bladder FR: vessie [f]
ถุงปัสสาวะ[n. exp.] (thung patsā) EN: bladder FR:
ดี[n.] (dī) EN: gallbladder ; bile ; gall FR: bile [f] ; fiel [m]
ถุงน้ำดี[n.] (thungnāmdī) EN: gallbladder FR: vésicule biliaire [f]

bladder ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fischblase {f}air bladder
Blasenleiden {n} [med.]bladder trouble
Finne {f} [zool.]bladder worm
Blase {f} [anat.]bladder
Wasserschlauch {m} (Utricularia)bladderwort
Heizbalg {m}bladder; diaphragm

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bladder
Back to top