ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bear off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bear off*, -bear off-

bear off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bear off (phrv.) เอาชนะ See also: �ชนะ Syn. win
bear off (phrv.) ผลักเรือออกจากฝั่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If we don't shorten sail and bear off it'll catch us on the beam.ถ้าเราไม่ได้ร่นแล่นเรือและแบก ออก มันจะจับเราบนคาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bear off
Back to top