ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be up to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be up to*, -be up to-

be up to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be up to (phrv.) ขึ้นมาถึง See also: ขึ้นสูงถึง
be up to (phrv.) สามารถทำบางสิ่งได้ See also: ทำได้, สามารถทำ Syn. feel equal, feel up to
be up to (phrv.) ทำผิด
be up to (phrv.) ทำให้ได้มาตรฐาน See also: ทำให้เทียบเท่ามาตรฐาน Syn. bring up to, come up to, get up to
be up to (phrv.) ขึ้นอยู่กับ See also: แล้วแต่
be up to (phrv.) ล่วงรู้ความลับ See also: ล่วงรู้, แอบรู้
be up to date (idm.) ทันสมัย Syn. be out of, get out of, get up to, go out of
be up to mischief (idm.) ประพฤติตัวเหลวไหล See also: เกเร, เหลวไหล Syn. get up to
be up to the mintue (idm.) ทันสมัย Syn. be up to date
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุดแท้แต่ (v.) be up to See also: depend on Syn. แล้วแต่, ตามใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Section 6 must be up to something.แผนก 6 อาจจะเจตนาทำอะไรบางอย่าง..
You will be up to your bloomers in broken-elbow junk.แล้วเศษเหล็กพวกนั้นก็จะหลั่งไหล กันมาที่โรงงานของแม่นี่แหละ
Look, you're changing the sign. You must be up to something.ดูสิ ปู่เปลี่ยนไป ปู่ต้องทำอะไรบางอย่างแล้ว
This guy is so far off in the environmental extreme, we'll be up to our neck in owls and out of work for every American.คนๆนี้เป็นพวกสุดโต่งในเรื่อง สิ่งแวดล้อม เราจะวุ่นกันไปหมดและจะไม่มีงาน สำหรับคนอเมริกันทุกคน
If we don't come down hard on these clowns, we are gonna be up to our balls in jugglers.ต้องจัดการให้รุนแรงหน่อย - ไม่งั้นเดี๋ยวพวกนักเล่นกลห็แห่กันมา
So we can either try and trap this thing and... and keep it still for long enough for us to get across, or we can sit here on our asses and in a half a fucking hour, we'll be up to our necks in it.ดังนั้น เรายังพอหาวิธีหลอกล่อมัน ให้มันสนใจกับดักที่เราทำขึ้น ให้นานพอที่เราจะว่ายน้ำข้ามฝั่งได้ หรือจะนั่งรออยู่เฉยๆ
And that shouldn't be up to me to decideและผมไม่สมควรจะเป็นคนตัดสินมัน
It's going to be up to you to convince us.คุณต่างหากที่ต้องอธิบายกับเรา
The point is... if the good officer gets his hands on these papers, you know you're going to be up to your eyeballs in IRS auditors.ถ้าคุณนักสืบรู้เรื่องนี้เข้า คุณโดนสรรพากรจับตาแน่ๆ
Buchanan said you'd be up to speed.บูคานานบอกว่า คุณทำงานได้เร็วมาก
Hopefully, a friend, but that will be up to you.ผมหวังว่าจะเป็นแค่เพื่อน แต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับคุณ
It's gonna be up to you to wow him.มันก็ขึ้นอยู่กับหนูว่าจะเอาชนะเขาได้ไหม

be up to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胜任[shèng rèn, ㄕㄥˋ ㄖㄣˋ, 胜任 / 勝任] qualified; competent (professionally); to be up to a task

be up to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出来る(P);出來る(oK)[できる, dekiru] (v1,vi) (1) (uk) to be able (in a position) to do; to be up to the task; (2) to be ready; to be completed; (3) to be made; to be built; (4) to be good at; to be permitted (to do); (5) to become intimate; to take up (with somebody); (6) to grow; to be raised; (P)
及ぶ[およぶ, oyobu] (v5b,vi) (1) to reach; to amount to; to befall; to happen to; to extend; (2) (See 及ばない) to be up to the task; to come up to; (3) to compare with; to be a match (for); (4) (See 犯罪に及ぶ) to commit (a crime); (5) (See 及ばない) to require (to do) (usu. used in the negative); (P)

be up to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้มาตรฐาน[v. exp.] (dāi māttrat) EN: be standardized ; be up to standard FR:
เข้าเกณฑ์[v.] (khaokēn) EN: be up to standard ; conform ; fit FR:
คร่ำเคร่ง[v.] (khramkhreng) EN: be engrossed in ; be absorbed in ; be preoccupied with ; immerse oneself ; be concentrated in ; be up to the eyes in ; work hard FR:
แล้วแต่[v.] (laēotāe) EN: depend upon ; be up to (you) ; hang on FR: dépendre de
มุ่งมั่น[v.] (mungman) EN: be engrossed in ; immerse oneself ; be absorbed in ; be concentrated in ; be up to the eyes in ; work hard ; firmly intend (to) FR: s'entêter ; s'obstiner ; se creuser la tête
ถึงระดับมาตรฐาน[v. exp.] (theung rada) EN: be up to the standard ; reach the norm FR: répondre au standard ; atteindre la norme

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be up to
Back to top