ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be beyond endurance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be beyond endurance*, -be beyond endurance-

be beyond endurance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be beyond endurance (idm.) เกินกว่าจะทนได้ Syn. be past endurance, get beyond
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหลืออด (v.) be beyond endurance See also: lose control of oneself, explode, be unbearable, be intolerable Syn. เหลือทน, เหลืออดเหลือทน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be beyond endurance
Back to top