ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be away

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be away*, -be away-

be away ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be away (phrv.) เก็บในที่เก็บ See also: ไว้ที่, เก็บที่
be away (phrv.) ออกจาก See also: ออกมา, จากไป
be away (phrv.) ขาด See also: ขาดเรียน, ไม่เข้าร่วม Syn. keep away
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ห่างโหย (v.) be away from love
แรมโรย (v.) be away from love Syn. ห่างโหย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The little men will be away and she'll be all alone with a harmless old peddler woman.คนเล็ก ๆ น้อย ๆ จะออกไป และเธอจะเป็นคนเดียวทั้งหมด กับผู้หญิงคนเร่ขายที่ไม่เป็น อันตรายเก่า
I must conclude. I cannot be away from our poor mother long.ฉันต้องลงความเห็นว่า พวกเราไม่อาจหลีกหนีจากแม่ที่น่าสงสารไปได้นาน
And now I can't be away from you.ถึงวันนี้ผมก็ไม่อยากจากคุณไป
Carla will be away at camp. House'll be quiet.คาร์ล่าจะไปเข้าค่าย บ้านก็จะเงียบ
I'm not a monster. Hey. So next week, Annette's gonna be away for a few days, right?ฉันไม่ใช่คนโหดร้าย อาทิตย์หน้า แอนเน็ตต์จะไม่อยู่สองสามวัน
Should one be away for a night, to pay 100 dollars in penalty to the other person.ถ้าใครต้องออกจากบ้านไปตอนดึก ต้องจ่ายค่าปรับให้อีกฝ่ายจำนวน100ดอลล่าร์
I know you're gonna be away for a Iong time.We're not here to coexist.
Like, I can't constantly be away from work or the girls can't deal with you leaving so often.ฉันหนีงานไม่ได้บ่อยๆ เด็กๆ ก็คงไม่ยอมให้คุณหายไปบ่อยๆ
I know how hard it is for you to be away from us when you're preaching.ฉันรู้ว่ามันยากสำหรับคุณแค่ไหน ที่ต้องอยู่ห่างจากเรา เมื่อคุณต้องไปเทศน์
SOON NATE AND I WILL BE AWAY AT COLLEGE.เมื่อฉันและเนทจะได้ไปเรียนในมหาวิทยาลัย
I will be away a month... but if you wait, I find you.คงจะหายไปสักเดือนนึง ถ้าคุณคอย ผมก็จะตามหาคุณ
I'm doing this thing for her so she can be away from all this.ฉันทำสิ่งนี้เพื่อเธอ ดังนั้นเธอจะออกจากเรื่องทั้งหมดนี้ได้

be away ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
避暑[bì shǔ, ㄅㄧˋ ㄕㄨˇ, 避暑] be away for the summer holidays; spend a holiday at a summer resort; prevent sunstroke

be away ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
席を外す[せきをはずす, sekiwohazusu] (exp,v5s) to leave one's seat; to temporarily excuse oneself (from a meeting, etc.); to step outside; to be away (from one's desk, etc.)

be away ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำราศ[v.] (bamrāt) EN: forgo ; go without ; be separated from ; be away for a long time FR:
ไม่อยู่[v. exp.] (mai yū) EN: be away FR: être absent ; s'absenter ; il/elle n'est pas là

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be away
Back to top