ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

baptismal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *baptismal*, -baptismal-

baptismal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
baptismal (n.) เกี่ยวกับพิธีล้างบาปในศาสนาคริสต์
English-Thai: HOPE Dictionary
baptismal namen. ดูChristian name
English-Thai: Nontri Dictionary
baptismal(adj) เกี่ยวกับพิธีศีลจุ่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The baptismal ceremony!ซ้อมพิธีรับศีลล้างบาปไง !
You're not curious of your first pupil's baptismal ceremony?นายไม่อยากรู้เหรอว่าการทำพิธีล้างบาป ให้กับนักเรียนคนแรกเป็นยังไง ?
"By then with other voice, with other fleece I shall return as poet and put on at my baptismal font, the laurel crown."ถึงตอนนั้นด้วยเสียงอื่น ด้วยร่างอื่น ข้าจะกลับไปในฐานะกวี สวมมงกุฎลอเรลที่อ่างล้างบาป

baptismal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
洗礼名[せんれいめい, senreimei] (n) Christian or baptismal name
洗礼式[せんれいしき, senreishiki] (n) baptismal ceremony; baptism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า baptismal
Back to top