ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bandolier

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bandolier*, -bandolier-

bandolier ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bandolier (n.) แถบลูกปืนที่ใช้รัดหรือพาดบริเวณไหล่ Syn. bandoleer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ My trusty belt, my bandolier ♪♪c.bg_transparentเข็มขัดคู่ใจ แถบกระสุนปืน/c.bg_transparent
♪ My trusty belt! My bandolier! ♪c.bg_transparentเข็มขัดคู่ใจ แถบกระสุนปืน/c.bg_transparent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bandolier
Back to top