ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

badger

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *badger*, -badger-

badger ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
badger (n.) สัตวสี่เท้ามีขนสีเทา และหัวมีลายเส้นสีขาวตัดกับขนสีเทา Syn. hedgehog
badger (vt.) รบกวน See also: ทำให้รำคาญ Syn. pester
badger into (phrv.) รบเร้าให้ See also: รบเร้า
English-Thai: HOPE Dictionary
badger(แบค'เจอะ) {badgered,badgering,badgers} n. สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง vt. รบกวนอยู่เรื่อย,ทำให้รำคาญ, Syn. harass,nag
English-Thai: Nontri Dictionary
badger(n) สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've been worried sick! If I find you've been out with Badger again, I...คุณเบื่อเหรอ ฉันจะไม่ทำให้คุณเบื่ออีกแล้ว..
You think people would know a badger when they saw one.เฮอะ นึกว่าคนจะรู้จักแบดเจอร์ ทันทีที่เห็นซะอีก
I appreciate what you're saying and all, but with Combo gone and Badger laying low out in Cali...ฉันรู้สึกซึ้งใจในสิ่งที่นายพูดและทั้งหมด แต่คอมโบ้มันตายไปแล้ว และไอ้แบดเจอร์ยังไม่ได้ออกจากคุก...
The whole crew was representing. Even Badger came all the way from Fresno.เพื่อนฝูงทุกคนอยู่กับพร้อมหน้า แม้กระทั่งไอ้เเบดเจอร์มันก็ยังอุตส่าห์เดินทางมาจากคุกเฟรสโน
You like Badger or Brandon?นายชื่อแบดเจอร์หรือแบรนดอนใช่ไหม
You are going to give Badger Mayhew the best legal representation ever.นายจะต้องทำให้แบดเจอร์ เมย์ฮิวส์ รับโทษคดีอาญาน้อยที่สุด
All right? Badger will not identify anyone to anybody.ตกลงไหม เเบดเจอร์จะต้องไม่ซัดทอดไปถึงทุกคน
Cops bust Jimmy, Badger gets out, everybody's happy, and all it's gonna cost you is 80,000 and one pound of your finest meth.ตำรวจจับจิมมี่ เเบดเจอร์ถูกปล่อยตัวออกมา ทุกคนต่างมีความสุข 000 ดอลลาร์ และยาไอซ์ชั้นเยี่ยมของนาย 1 ปอนด์
So tonight, let's leave our dung in the locker room, let's pretend we're on the winning streak we're gonna start tonight, let's go out there and tear up some badger ass, come on!งั้นคืนนี้ เราต้องทิ้งมูลสัตว์ของเรา ล๊อคไว้ในห้อง มาเสแสร้งกัน เรามาออกลวดลายแห่งความชนะ เราจะเริ่มกันคืนนี้
"there's a badger living in our chimney.มันมีตัวแบดเจอร์อาศัยอยู่ในปล่องไฟ
You can always get a badger and find out.นายสามารถหาตัวแบตเจอร์แล้วพิสูจน์ดูได้เสมอๆนะ
Terri's back, too, and Sue wants the Honey Badger to take out the Glee Club Terri's back, too, and Sue wants the Honey Badger to take out the Glee Club before they can get to New York.เทอร์รี่ก็กลับมาเช่นกัน และซูอยากให้ฮันนี่ แบดเจอร์ ช่วยล้มชมรมกลี ช่วยล้มชมรมกลี

badger ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[méi, ㄇㄟˊ, 猸] used for ferret, badger or mongoose; variant of 獴 mongoose
[chá, ㄔㄚˊ, 猹] Badger-like wild animal
[huān, ㄏㄨㄢ, 獾] badger
[huán, ㄏㄨㄢˊ, 貆] badger
[pī, ㄆㄧ, 狉] puppy badger

badger ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ穴熊[アメリカあなぐま, amerika anaguma] (n) (uk) American badger (Taxidea taxus)
せがむ[, segamu] (v5m,vt) to badger (pester) (a person to do); (P)
日本穴熊[にほんあなぐま;ニホンアナグマ, nihon'anaguma ; nihon'anaguma] (n) (uk) (See アナグマ・1) Japanese badger (Meles meles anakuma)
穴熊;貛(oK)[あなぐま;アナグマ, anaguma ; anaguma] (n) (1) (uk) badger; (2) (uk) Eurasian badger (Meles meles); (3) (abbr) (See 穴熊囲い,将棋) defensive opening for shogi
美人局[つつもたせ(gikun), tsutsumotase (gikun)] (n) scheme in which a man and woman trick another man into a compromising situation for blackmail; badger game
蜜穴熊[みつあなぐま;ミツアナグマ, mitsuanaguma ; mitsuanaguma] (n) (uk) (obsc) (See ラーテル) honey badger (Mellivora capensis)
鼬穴熊[いたちあなぐま;イタチアナグマ, itachianaguma ; itachianaguma] (n) (uk) ferret badger (esp. the Chinese ferret-badger, Melogale moschata)
古狸[ふるだぬき, furudanuki] (n) old badger; veteran; oldtimer; schemer; old fox
狐狸[こり, kori] (n) foxes and badgers; sly fellow
狐狸妖怪[こりようかい, koriyoukai] (n) foxes and badgers (which used to be believed to bewitch humans) and all sorts of bogies; a sly fellow who does evil by stealth
穴熊囲い[あなぐまがこい, anagumagakoi] (n) defensive opening for shogi ("badger" or "anaguma" castle)
鼬;鼬鼠[いたち;イタチ, itachi ; itachi] (n) (1) (uk) weasel (esp. the Japanese weasel, Mustela itatsi); (2) mustelid (any other member of the weasel family, inc. badgers, martens, minks, ferrets, otters, polecats, stoats, skunks, etc.)

badger ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบดเจอร์[n.] (baētjoē) EN: badger FR: blaireau [m]
หมาหริ่ง[n.] (māring) EN: Large-toothed Ferret Badger FR:
หมูหริ่ง[n.] (mūring) EN: badger FR: blaireau [m]
หมูหริ่ง ; หมูหรึ่ง[n.] (mūring ; mū) EN: Hog Badger FR:
นกฮันนีแบดเจอร์[n. exp.] (nok hannī b) EN: honey badger FR: Sibia de Blyth

badger ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dachshetze {f}badger baiting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า badger
Back to top