ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

automation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *automation*, -automation-

automation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
automation (n.) การนำเครื่องจักรมาใช้แทนคนในการทำงาน Syn. mechanization, industrialization
English-Thai: HOPE Dictionary
automation(ออโทเม'เชิน) n. ขบวนการอัตโนมัติ,ภาวะอัตโนมัติ,อัตโนมัติ,ลักษณะอัตโน
English-Thai: Nontri Dictionary
automation(n) เครื่องจักรอัตโนมัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
automationการทำให้เป็นอัตโนมัติ, การอัตโนมัติ, การวางระบบอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Automationการทำให้เป็นอัตโนมัติ [เศรษฐศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No. Disengage automation.ไม่ ยกเลิกระบบอัตโนมัติ
Modeled after mine but with no filters, no automation.วางตามแบบฉัน แต่ไม่มีตัวกรอง ไม่อัตโนมัติ

automation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自动化[zì dòng huà, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, 自动化 / 自動化] automation
自动化技术[zì dòng huà jì shù, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, 自动化技术 / 自動化技術] automation
楼宇自动化[lóu yǔ zì dòng huà, ㄌㄡˊ ㄩˇ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, 楼宇自动化 / 樓宇自動化] building automation
办公自动化[bàn gōng zì dòng huà, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, 办公自动化 / 辦公自動化] office automation
保安自动化[bǎo ān zì dòng huà, ㄅㄠˇ ㄢ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, 保安自动化 / 保安自動化] security automation

automation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オートメ[, o-tome] (n) (abbr) automation
オフィスオートメーション[, ofisuo-tome-shon] (n) office automation
ビジネスオートメーション[, bijinesuo-tome-shon] (n) business automation
ビルディングオートメーション[, birudeinguo-tome-shon] (n) building automation
ファクトリーオートメーション[, fakutori-o-tome-shon] (n) factory automation
OA[オーエー, o-e-] (n) (See オフィスオートメーション) office automation; OA
オーエー[, o-e-] (n) (abbr) {comp} OA; office automation; (P)
オートメーション[, o-tome-shon] (n) automation; (P)
ファクトリオートメーション[, fakutorio-tome-shon] (n) {comp} factory automation; FA
ホームオートメーション[, ho-muo-tome-shon] (n) home automation; HA
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オートメーション[おーとめーしょん, o-tome-shon] automation
自動化[じどうか, jidouka] automation (vs)
ホームオートメーション[ほーむおーとめーしょん, ho-muo-tome-shon] home automation, HA
ラボラトリーオートメーション[らぼらとりーおーとめーしょん, raboratori-o-tome-shon] laboratory automation, LA

automation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อุตสาหกรรมอัตโนมัติ[n. exp.] (utsāhakam a) EN: industrial automation FR:

automation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Büroautomation {f}office automation
Prozessautomatisierung {f}process automation
Automation {f}automation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า automation
Back to top