ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

audible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *audible*, -audible-

audible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
audible (adj.) ซึ่งดังพอที่จะได้ยินได้ See also: สามารถได้ยินได้ Syn. actually heard, perceptible by the ear
English-Thai: HOPE Dictionary
audible(ออ'ดิเบิล) adj. ดังพอที่จะได้ยิน,สามารถได้ยิน,ได้ยิน,ฟังได้ยิน, Syn. distinct)
English-Thai: Nontri Dictionary
audible(adj) พอได้ยิน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศรุต (adj.) audible Syn. ได้ยิน, ได้ฟัง
ได้ฟัง (adj.) audible Syn. ได้ยิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
( startled audible breath )( startled audible breath )
You can call a audible if you see an opening, right?เราส่งสัญญานได้ถ้าเห็นช่องทางใช่มั้ย
[No Audible Dialogue][No Audible Dialogue]
[No audible dialogue][เสียงดังไม่พอที่จะได้ยิน]
[ No Audible Dialogue ][No Audible Dialogue]
Nice audible on the Chinese document.ดีใจที่ได้ยินเรื่องเอกสารจีนนะ
Stefan! [music playing] [no audible dialogue, music playing only]สเตฟาน สวัสดี เจนน่า
Oh, you know that's not my style. Ugh! The audible sigh is a show of exasperation, right?นายก็รู้ว่านั่นไม่ใช่สไตส์ของฉัน เสียงถอนหายใจดัง แสดงถึงความฉุนเฉียวใช่ไหม
He's the bad guy, right? ( No audible dialogue ) ( Melissa screams )เขาเป็นคนเลวใช่ไหม? เมลิซซ่า
♪ I got the lights in my eyes ♪ [No audible dialogue] [New song playing]I got the lights in my eyes d I wanted money
He called an audible and sent us instead.เขาฉลาดมากที่เปลี่ยนตัวไป และส่งพวกเรามาแทน
Yet audible the crying of 2,000!แต่เสียงร้องไห้ 2,000!

audible ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
听得见[tīng dé jiàn, ㄊㄧㄥ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄢˋ, 听得见 / 聽得見] audible
微漠[wēi mò, ㄨㄟ ㄇㄛˋ, 微漠] faint (almost inaudible or invisible)
隐隐约约[yǐn yǐn yuē yuē, ˇ ˇ ㄩㄝ ㄩㄝ, 隐隐约约 / 隱隱約約] faint; distant; barely audible

audible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラームスピーカ[, ara-musupi-ka] (n) {comp} audible alarm speaker
可聴[かちょう, kachou] (adj-na,n) audible
可聴距離[かちょうきょり, kachoukyori] (n) audible distance
声はすれども姿は見えず[こえはすれどもすがたはみえず, koehasuredomosugatahamiezu] (exp) (id) It's audible but invisible
聞こえる(P);聞える;聴こえる(iK);聴える(iK)[きこえる, kikoeru] (v1,vi) (1) to be heard; to be audible; (2) to be said to be; to be reputed; (P)

audible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ศรุต[adj.] (saruta) EN: audible FR:
เงียบสงัด[v.] (ngīep sa-ng) EN: be quiet ; be silent ; be soundless ; be noiseless ; be inaudible FR:
เงียบสงัด[adj.] (ngīep sa-ng) EN: quiet ; silent ; soundless ; noiseless ; inaudible ; hushed FR: silencieux ; tranquille
อ้อมแอ้ม[adv.] (ǿm-aem) EN: mumblingly ; indistinctly ; hesitantly ; inaudibly FR: indistinctement ; inaudiblement

audible ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückmeldung {f} | akustische Rückmeldungfeedback | audible feedback
akustische Anzeige {f}audible alarm

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า audible
Back to top